Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova sahrane


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova sahrane
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. izvod iz Matične knjige umrlih,
2. uvjerenje JU Centra za socijalni rad Prijedor,
3. izjava da je podnosilac zahtjeva snosio troškove sahrane ili da podnosilac zahtjeva troškove sahrane nije naplatio na drugi način,
4. kopija kartice tekućeg računa ili račun pogrebnog preduzeća.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
- Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 i 36/22) i
- Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahrane („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 13/18 i 3/23).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
DRAGICA PLAVŠIĆ - STOJANOVIĆ
052/245-193; KANC.: 66, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za zdravsto i socijalnu zaštitu