Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za jednokratne novčane pomoći učenici / studenti


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za jednokratne novčane pomoći učenici / studenti
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.16 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. uvjerenje o državljanstvu za studenta/učenika,
2. potvrda o mjestu prebivališta za studenta/učenika,
3. kućna lista,
4. uvjerenje fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu, kao i uvjerenja o redovnom školovanju na fakultetu ili u srednjoj školi za članove domaćinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
5. uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, odnosno odrezak/izvod o visini penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (za posljednja tri mjeseca),
6. rješenje nadležnog organa o porodičnoj/ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva dijete ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavnju statusa civilne žrtve rata, kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva dijete civilne žrtve rata,
7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS - PJ Prijedor o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
8. uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
9. uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),
10. dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja (za samostalnog izdržavaoca),
11. izvod iz matične knjige umrlih (ako je student/učenik dijete čiji su jedan ili oba roditelja umrli),
12. uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je student/učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
13. uvjerenje škole/fakulteta kojim se dokazuje prisustvo na vježbama/praktičnoj nastavi izvan sjedišta fakulteta, stručne ekskurzije, studentske razmjene, odlazak na regionalna ili republička takmičenja i
14. fotokopija kartice tekućeg računa na ime podnosioca zahtjeva.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
3. Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 9/22)

OPIS POSTUPKA
- U skladu sa Pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 9/22), Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine obavlja proceduru dodjele jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja grada Prijedora. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog poziva i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika onim studentima i učenicima koji su ispunili uslove u skladu sa Pravilnikom. Ostali učenici i studenti koji ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.

Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO