Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije studentima


NAZIV POSTUPKA: Prijava na konkurs za dodjelu stipendije studentima
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.10 12 ; GP O 8.2.1.11 12 ; GP O 8.2.1.12 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 7 dana od prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPŠTIH USLOVA:
1. uvjerenje da je kandidat državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje da ima prebivalište na području grada Prijedor,
3. uvjerenje/potvrda da je redovan student prvog ciklusa, da prvi put upisuje godinu studija, da nije obnovio ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi,
4. da student nije stariji od 26 godina,
5. uvjerenje/potvrdu studenta da u toku studiranja na visokoškolskoj ustanovi nije disciplinski odgovarao za povrede etičkog kodeksa ustanove,
6. izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA PO KRITERIJUMU SOCIJALNI STATUS:
1. Rješenje nadležnog organa o porodičnoj - ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje: da je podnosilac prijave na konkurs dijete palog boraca ili RVI od < I > (prve) do < V > (pete) kategorije, dijete civilne žrtve rata, ili da je civilna žrtva rata;
2. Uvjerenje nadležnog organa, kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete bez oba roditelja,
3. Uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete samohranog roditelja,
4. Uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs dijete iz porodice sa utvrđenim socijalnim statusom,
5. Rješenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs-dijete iz porodice sa četvoro i više djece ili rodni list za svako dijete,
6. Uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je podnosilac prijave na konkurs osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
7. Izvod iz evidencije za nezaposlene članove domaćinstva izdat od strane Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje Poreske uprave o ostvarenim oporezivim prihodima
8. Kućna lista o broju članova domaćinstva
9. Kopija kartice tekućeg računa koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta),

DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA PO KRITERIJUMU DEFICITARNA ZANIMANJA:
1. uvjerenje/potvrda da je student prvi put upisao studijsku godinu kao redovan student druge i viših godina studija deficitarniih zanimanja/struka,
2. kopija prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea,
3. potvrda o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove,
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (studenta).

DOKAZI O ISPUNJAVANJU POSEBNIH USLOVA PO KRITERIJUMU USPJEH U ŠKOLI:
1. uvjerenje/potvrda da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija,
2. kopija prve strane indeksa, sa slikom studenta i brojem dosijea;
3. uvjerenje/potvrda o svim položenim ispitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove,
4. kopija kartice tekućeg računa, koja glasi na ime podnosioca zahtjeva (učenika ili studenta).

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
- Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama ("Službeni glasnik Grada Prijedor" broj: 18/21 i 19/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- U skladu sa pravnim regulativama, Odjeljenje, jednom u toku kalendarske godine, obavlja proceduru dodjele stipendija studentima i učenicima. Procedura se odvija javno i transparentno, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon procedure raspisivanja Javnog kunkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu, koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, podnosioci zahtjeva potpisuju ugovore.
- Po završetku procedure sačinjava se Izvještaj o stipendiranju učenika i studenata i Zapisnik. Izvještaji se upućuju na usvajanje Skupštini grada Prijedora.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
JADRANKA DESNICA
052/245-133, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički i studentski standard