Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP DR 8.1.1.2 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV:
a) Za omladinske organizacije:
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim omladinska organizacija konkuriše na raspisani Javni konkurs,
- Rješenje o registraciji RS, odnosno BiH (ovjerena kopija),
- Uvjerenje o poreskoj registraciji - JIB (ovjerena kopija),
- Transakcijski račun organizacije (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
- Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od APIF-a (ovjerena kopija),
- Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

b) Za neformalne grupe:
- Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim neformalna grupa konkuriše na raspisani Javni konkurs,
- Rješenje o registraciji omladinske organizacije sa područja Grada Prijedora, koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi (ovjerena kopija),
- Bilans stanja i bilans uspjeha omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku, ovjeren od APIF-a (ovjerena kopija),
- Transakcijski račun omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
- Partnerski ugovor neformalne grupe i omladinske organizacije,
- Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 98/04, 1/12),
- Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 5/18).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 5/18), Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine objavljuje Javni konkurs za izbor najpovoljnijeg projekta u oblasti poboljšanja položaja mladih Grada Prijedor. Javni konkurs se odvija na javan i transparentan način, te svaka omladinska organizacija/neformalna grupa mladih ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog konkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu projekata koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, omladinske organizacije/neformalne grupa mladih zaključuju Ugovor sa Gradonačelnikom. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Prijedor. Organizacije i neformalne grupe kojima nije odobren projekat i ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva. Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik i Izvještaj o radu Komisije.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport, kulturu, omladinu i porodicu