Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za inspekcijski nadzor


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za inspekcijski nadzor
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za inspekcijske poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP P 7.5.3.1 10/1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

PRAVNI OSNOV
- Zakon o inspekcijama u RS (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/10, 109/12, 117/12isp i 44/16),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor broj 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva.
2. Priprema postupak za vršenje inspekcijskog nadzora.
3. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
4. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora izrađuje akt u vidu obavještenja.
5. Dostavlja stranci akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/234-911

ODGOVORNA OSOBA
NAIDA STEGIĆ
052/234-911, KANC.: 13, RADNO MJESTO: Glavni inspektor za hranu
MILICA KONJEVIĆR
052/234-911, KANC.: 6, RADNO MJESTO: Glavni tržišni inspektor
DRAGANA VUKOJEVIĆ PILIPOVIĆ
052/234-911, KANC.: 10, RADNO MJESTO: Veterinarski inspektor
LAZO MARČETIĆ
052/234-911, KANC.: 5, RADNO MJESTO: Poljoprivredni inspektor
ZORAN BALjAK
052/234-911, KANC.: 8, RADNO MJESTO: Saobraćajni inspektor
SANDRA ĐUĐIĆ
052/234-911, KANC.: 5, RADNO MJESTO: Vodni inspektor