Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos umrlog lica


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos umrlog lica
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za inspekcijske poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP P 7.1.1. 10/2
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Izvještaj o uzroku smrti (kopija uz predočenje originala ili ovjerena kopija ili original),
2. Potvrda – dokaz o mjestu sahrane (kopija uz predočenje originala ili ovjerena kopija ili original),
3. Izvod iz matične knjige umrlih (kopija uz predočenje originala ili ovjerena kopija ili original),
4. Punomoć za preuzimanje posmrtnih ostataka (vrijedi za prevoznike) – (kopija uz predočenje originala ili ovjerena kopija ili original),
5. Saglasnost – izjava uže porodice i
6. Administrativna gradska taksa u iznosu od 12 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o inspekcijama u RS (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/10, 109/12, 117/12isp i 44/16),
- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 90/17),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva,
2. Priprema postupak za vršenje inspekcijskog nadzora,
3. Izlazi na lice mjesta i utvrđuje uslove za prenos umrlog lica i/ili ekshumaciju,
4. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora izrađuje upravni akt (sprovodnica i rješenje) i
5. Dostavlja stranci akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODSJEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Adresa: Svetosavska 27, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave na „Jerezi“
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/234-911

ODGOVORNA OSOBA (po ovlaštenju)
NAIDA STEGIĆ
052/234-911, KANC.:9, RADNO MJESTO: Glavni inspektor za hranu
SENDI DESNICA
052/234-911, KANC.:5, RADNO MJESTO: Inspektor za hranu
SINIŠA ĐAKOVIĆ
052/234-911, KANC.:5, RADNO MJESTO: Inspektor za hranu
BOJANA GRBIĆ
052/234-911, KANC.:13, RADNO MJESTO: Inspektor za hranu