Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 8.4.2.35 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole koji sadrže listu elemenata (lokacijski uslovi i dr), u skladu sa članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 71/12,79/15 i 70/20), urađene kod strane ovlašćene institucije - u dva štampana i originalno potpisana primjerka i u jednom elektronskom primjerku
2. Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 50 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/12, 79/15 i 70/20),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu (Službeni glasnik Republike Srpske 124/12),
- Pravilnik o projektima za koja se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođnja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik Republike Srpske 124/12) i
-Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor 8/21)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Vodi aktivnosti na provjeri dokumentacije (kapacitetu pogona / površini objekta).
3. Izrađuje upravni akt - rješenje.
4. Dostavlja stranci upravni akt - rješenje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
TANJA EĆIM
052/245-187,KANC.:8,RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine
NEMANjA SAVANOVIĆ
052/245-187,KANC.:8,RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine