Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kućnom broju


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kućnom broju
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za imovinsko-stambene poslove
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP ST 8.2.1.25 08
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 8 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Prepis posjedovnog lista ili kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Grada Prijedor 8/21)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Utvrđuje kućni broj u aplikaciji adresnog registra na osnovu dostavljene dokumentacije.
3. Izrađuje uvjerenje o kućnom broju.
4. Dostavlja stranci uvjerenje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-180

ODGOVORNA OSOBA
SILVANA JOJIĆ
052/245-189, KANC.:12, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uspostavu i vođenje lokalnog adresnog registra
MILIJANA MARMAT
052/245-189, KANC.:12, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za uspostavu i vođenje lokalnog adresnog registra