Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za pružanje pravne pomoći


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za pružanje pravne pomoći
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA: GPOU O 7.3.1.12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 7 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik grada Prijedora" br. 8/21) i
- Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći ("Službeni glasnik grada Prijedora" br. 9/18)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke.
- Izrađuje podneske.
- Dostavlja stranci izrađeni podnesak.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
KATARINA MAKANjIĆ
052/245-152, KANC.:26, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za upravno-pravne poslove, pisarnicu GU i pravnu pomoć
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:28, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja