Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za naknadni upis u MKR građana BiH preko 23 godine


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za naknadni upis u MKR građana BiH preko 23 godine
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA: GPOU O 7.5.1.8
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV

PRAVNI OSNOV PO KOM SE TRAŽI NAKNADNI UPIS U MKR
- po porijeklu,
- rođenjem na teritoriji BiH,
- naturalizacijom i
- po sili zakona – po prebivalištu u BiH na dan 06.04.1992. godine.

Uz zahtjev za naknadni upis u MKR građana BiH koji su stekli državljanstvo BiH porijeklom – preko 23. godine, prilaže:
- dokaz o identitetu (pasoš, lična karta),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o boravištu,
- dokaz da su, u momentu rođenja djeteta, oba roditelja bili državljani BiH ili dokaz da je jedan roditelj bio državljanin BiH, a drugi državljanin SFRJ u trenutku rođenja djeteta,
- uvjerenje da nije upisan u MKR po mjestu gdje se vodi MKR i KD za roditelje i
- 10,00 KM gradske administrativne takse.

Napomena
Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopija – prepis.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o matičnim knjigama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 111/09 i 43/13),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine / Grada Prijedor 11/11, 7/13, 15/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva.
- Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
- Izrađuje upravni akt.
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:26, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja