Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ovjeru karata


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ovjeru karata
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za finansije
ŠIFRA ZAHTJEVA: OPU_001 GP MP 10.2.1.4 1-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 2 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

Predmet: Instrukcije za postupak ovjere karata za javno izvođenje estradnog programa

Prije početka prodaje karata za javno izvođenje estradne djelatnosti (u daljem tekstu karata) u obavezi ste izvršiti ovjeru karata u kancelariji broj 36. u Gradskoj upravi Grada Prijedora u Odjeljenju za finansije.

Postupak ovjere karata će se vršiti na sledeći način:

ZAKONODAVNO PRAVNI OKVIR
U skladu sa Zakonom o estradnoj djelatnosti (,,Službeni glasnik Republike Srpske broj: 46/04 i 106/09) obavezni ste izvršiti ovjeru karata za manifestacije koje spadaju u domen javnog izvođenja estradne djelatnosti. Organizacijom i posredovanjem javnog izvođenja estradnih programa, mogu se baviti, preduzeća, ustanove, udruženja, samostalni privrednici, agencije, koji su registrovani za organizaciju i posredovanje estradnih programa i nastupa estradnih radnika, odnosno estradnih umjetnika.
Karte se obavezno sastoje iz dva dijela, sa serijskim brojevima na oba dijela. Prilikom prodaje karata jedan dio karte se dostavlja kupcu a drugi dio karte obavezno zadržava prodavac radi daljeg postupanja.

Obavezan sadržaj prednje strane karte:
- izvođač javnog izvođenja estradnog programa,
- datum i mjesto javnog izvođenja estradnog programa,
- cijena karte,
- bar kod,
- serijski broj i
- pečat Odjeljenja za finansije, Gradske uprave grada Prijedora.

Napomena:
* Perforirani dio karte koji se pečatira treba biti dizajniran na način da je pečat vidljiv. Ovo su osnovni podaci koje zbog evidentiranja i ovjere karta treba sadržavati. Ostali elementi karte nisu od značaja za ovjeru i evidentiranje.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA FINANSIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79 102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-160

ODGOVORNA OSOBA
BILjANA PAUKOVIĆ,
052/245-162, KANC.:38, RADNO MJESTO:Šef Odsjeka za trezor
IVANA TOMIĆ,
052/245-157, KANC.:35, RADNO MJESTO:Viši stručni saradnik za poresko knjigovodstvo
ALEKSANDAR PETROVIĆ,
052/245-165, KANC.:44, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za praćenje projekata i izvršenje prihoda

NAČELNIK ODJELjENjA:
MAJA KUNIĆ, dipl. ecc