Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Odobrenje za uklanjanje objekta


NAZIV POSTUPKA: Odobrenje za uklanjanje objekta
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1 UO
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaz o pravu vlasništva,
2. Projekat uklanjanja objekta,
3. Saglasnost nadležnih organa ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni i interes,
4. Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim zakonom i
5. Administrativna gradska taksa u iznosu od 10 KM.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik Rep. Srpske", br. 40/13, 106/15, 3/16,84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 6/19, 8/21)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave,
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti teh. dokumentacije za objekte BGP preko 400 m2,
4. Izrađuje upravni akt i
5. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
NIKOLINA ŠARIĆ TOPIĆ
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
SANjA LATINOVIĆ
052/245-169, KANC.: 50, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za obračun naknada