Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Lokacijski uslovi - reklamni mediji


NAZIV POSTUPKA: Lokacijski uslovi - reklamni mediji
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 8.2.1 3.1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: Ukoliko lokacijski uslovi nisu izdati u propisanim rokovima, investitor može podnijeti žalbu kao da je zahtjev odbijen.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Kopija katastarskog plana i geodetski snimak postojećeg stanja, ukoliko kopija katastarskog plana nije ažurna;
2. Rješenje o obavljanju djelatnosti ili rješenje o upisu u sudski registar;
3. Dokaz o legalnosti i vlasništvu ili pravu korišćenja poslovnog prostora (odobrenje za građenje, upotrebna dozvola, izvod iz knjige uloženih ugovora za poslovne prostore ili ZK izvadak sa upisanim poslovnim objektom ili prostorom, ugovor o zakupu), osim za reklamne medije koji su prethodno posjedovali dokumentaciju;
4. Administrativnu gradsku taksu u iznosu od 20 KM.
A) POSTAVLjANjE REKLAMNIH MEDIJA
1. Tehnička dokumentacija u određenoj razmjeri: opis načina postavljanja sa grafičkim prikazom prijedloga izgleda reklame (fotomontaža, skica) i statičkim mišljenjem o načinu postavljanja,
2. Opis napajanja el. energijom.
B) ZADRŽAVANjE POSTOJEĆIH REKLAMNIH MEDIJA
1. Lokacijski uslovi ili rješenje o urb. saglasnosti sa UTU, prethodno izdati za istu lokaciju,
2. Dokaz o izvršenoj uplati godišnje naknade za javno oglašavanje za prethodni period.
C) ZADRŽAVANjE BESPRAVNO POSTAVLjENIH REKLAMNIH MEDIJA
1. Fotografije sa podacima o gabaritima i položaju,
2. Statičko mišljenje o načinu oslanjanja,
3. Atest o ispitivanju elektroinstalacija.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) za negativno rješene zahtjeve,
- Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu (Sl. glasnik Grada Prijedor br. 6/14, 7/22),
- Pravilnik o formi, sadržaju i načinu izdavanja lokacijskih uslova (Službeni glasnik RS, broj 69/13),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21) i
- Odluka o kriterijumima, visini i načinu obračuna naknada za izradu lokacijskih uslova ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 13/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Izrađuje Urbanističko-tehničke uslove,
3. Izrađuje i ovjerava Lokacijske uslove i
4. Dostavlja Lokacijske uslove stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
DRAGANA SREDIĆ,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
DRAGANA LjUBOJA-MUTIĆ,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
ALEKSANDRA SAVIĆ,
052/245-172, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
RADA LATINOVIĆ JOVIĆ
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove