Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Lokacijski uslovi


NAZIV POSTUPKA: Lokacijski uslovi
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 8.2.1 3
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: Ukoliko lokacijski uslovi nisu izdati u propisanim rokovima, investitor može podnijeti žalbu kao da je zahtjev odbijen.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
A) ZA LOKACIJSKE USLOVE:
1. Urbanističko-tehnički uslovi i stručno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koji se dostavljaju u tri primjerka samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave;
2. Kopija katastarskog plana, odnosno ažurna geodetska podloga za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra;
3. Dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta;
4. Saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično, ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima, osim ako je područje buduće gradnje obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja);
5. Rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom;
6. Idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama Zakona nije potrebna građevinska dozvola;
7. Administrativna gradska taksa u iznosu od 20 KM
B) ZA NAKNADNE LOKACIJSKE USLOVE:
1. Kopija katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
2. Geodetski snimak nelegalno izgrađenog objekta ili dijela objekta
3. Dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o legalizaciji dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
4. Administrativna gradska taksa u iznosu od 20 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

NAKNADA ZA TROŠKOVE POSTUPKA
- račun javnih prihoda Grada Prijedor: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722521,
- budžetska organizacija: 0074160.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) za negativno rješene zahtjeve,
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 62/18, 93/22),
- Pravilnik o formi, sadržaju i načinu izdavanja lokacijskih uslova ("Službeni glasnik RS", broj 69/13),
- Pravilnik o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije ("Službeni glasnik RS", broj 115/13),
- Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 6/14, 7/22),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21) i
- Odluka o kriterijumima, visini i načinu obračuna naknada za izradu lokacijskih uslova ("Sl. glasnik Grada Prijedor" br. 13/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
2. Vrši pregled Stručnog mišljenja ili Urbanističko-tehničkih uslova sa dostavljenom dokumentacijom i kontroliše usklađenost sa dokumentima prostornog uređenja, drugom raspoloživom dokumentacijom i zakonskom regulativom,
3. Ovjerava Stručna mišljenja i Urbanističko-tehničke uslove,
4. Izrađuje i ovjerava Lokacijske uslove i
5. Dostavlja lokacijske uslove stranci.

ORGANIZACIOA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
DRAGANA SREDIĆ,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
DRAGANA LjUBOJA-MUTIĆ,
052/245-177, KANC.: 51, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
ALEKSANDRA SAVIĆ,
052/245-172, KANC.: 53, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove i informacije
RADA LATINOVIĆ JOVIĆ
052/245-175, KANC.: 52, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove