Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Upotrebna dozvola


NAZIV POSTUPKA: Upotrebna dozvola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1 UD
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 20 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Građevinsku dozvolu sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. Zakona o uređenju prostora i građenju,
2. Potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
3. Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,
4. Saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima (protivpožarna saglasnost, vodna dozvola i dr.),
5. Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. zakona,
6. Izvještaj nadzornog organa,
7. Energetski certifikat zgrade,
8. Administrativna gradska taksa u iznosu:
- individualni stambeni objekti BGP do 400 m2 = 2 KM,
- individualni stambeni objekti BGP preko 400 m2 = 100 KM,
- objekti kolektivnog stanovanja =200 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP do 400 m2 = 100 KM,
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP preko 400 m2 = 200 KM,
- poslovni objekti = 200 KM,
- infrastrukturni objekti = 100 KM,
- objekti privremenog karaktera = 100 KM,
- pomoćni objekti = 2 KM.
- Za rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju ili adaptaciju građevina plaća se polovina takse određene prema vrsti objekta.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21) i
- Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekata i izdavanju odobrenja za upotrebu i osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe (Službeni glasnik RS, broj 100/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Vodi aktivnosti na povjeravanju tehničkog pregleda objekta pravnim ili fizičkim licima (izabrana konkursom) i koordinira sa istim.
3. Izrađuje upravni akt, nakon dostavljanja konačnog izvještaja Komisije za tehnički pregled, ukoliko je izvještaj pozitivan.
4. Ukoliko su u Izvještaju komisije za tehnički pregled konstatovane nepravilnosti i nedostaci, sačinjava rješenje kojim obavezuje investitora ili izvođača radova da konkretne nedostatke u određenom roku otklone.
5. Dostavlja stranci upravni akt sa svim potrebnim prilozima.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
NIKOLINA ŠARIĆ TOPIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove