Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za naknadni upis činjenice rođenja u MKR


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za naknadni upis činjenice rođenja u MKR
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za opštu upravu
ŠIFRA ZAHTJEVA: GPOU O 7.2.11
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. izvod iz MKV za roditelje ili MKR za majku i dokaz o rođenju (medicinska dokumentacija ili dva svjedoka),
2. 10,00 KM gradske administrativne takse.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 11/09, 43/13 i 66/18),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 13/02,87/07, 50/10 i 66/18) i
- Odluka o gradskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik grada Prijedora" br. 8/21).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje upravni akt.
4. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 1. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-150

ODGOVORNA OSOBA
JASMINKA MURSELOVIĆ
052/245-150, KANC.:26, RADNO MJESTO: Načelnica odjeljenja