Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu sportskih stipendija


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu sportskih stipendija
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 8.4.2.31 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- uvjerenje o državljanstvu,
- uvjerenje o prebivalištu,
- rodni list,
- dokaz o članstvu u sportskom klubu/organizaciji, udruženim u Sportski savez Republike Srpske,
- dokaz da se u tekućoj godini aktivno bave sportom,
- dokaz da su u prethodnim godinama ostvarili značajne rezultate na međunarodnom, balkanskom, evropskom i svjetskom prvenstvu i takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH,
- potvrdu kluba, kojom dokazuju da aktivno i savjesno ispunjavaju obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru Sportskog saveza Republike Srpske,
- potvrdu o redovnom pohađanju škole ili fakulteta i
- školski uspjeh u protekloj školskoj godini.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
3. Statut Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 12/17) i
4. Pravilnik o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 1/23).

OPIS POSTUPKA
Pravo na dodjelu stipendija imaju perspektivni sportisti do navršenih 18 godina života u tekućoj godini. Ograničenje u pogledu godina života ne primjenjuje se na sportiste invalide i potencijalne olimpijske kandidate. Prijave na Javni konkurs razmatra Komisija za pregledanje i ocjenjivanje pristiglih prijava, imenovana od strane Gradonačelnika. Komisija, na osnovu kriterijuma propisanih Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 1/23 ), prvo utvrđuje prijedlog rang-liste perspektivnih sportista kojima će biti dodijeljena stipendija. Nakon toga, Gradonačelnik utvrđuje konačnu rang-listu perspektivnih sportista kojima će biti dodijeljena stipendija, a ista se objavljuje na internet stranici Grada Prijedor i na oglasnoj tabli Gradske uprave Prijedor.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: e-mail
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport i nevladine organizacije