Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ponosnu karticu Republike Srpske


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ponosnu karticu Republike Srpske
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
2. Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
3. Uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji Grada Prijedor,
4. Saglasnost Fondacije za porodicu

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izrađuje zapisnik i službenu zabilješku
3. Dostavlja prijedlog zapisnika Fondaciji za porodicu, a Fondacija za porodicu na osnovu prijedologa izrađuje ponosne kartice.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-133

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.:64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
DRAGANA TOMIČIĆ
052/245-133, KANC.:67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike