Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava za učešće u izboru pružalaca usluge javne kuhinje


NAZIV POSTUPKA: Prijava za učešće u izboru pružalaca usluge javne kuhinje
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Rješenje nadležnog suda o registraciji i sjedištu na teritoriji grada Prijedora,
2. Statut udruženja,
3. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa od banke,
4. JIB
5. Završni račun/bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu/ ovjeren od strane APIF-a,
6. Izjava ili drugi dokaz o posjedovanju adekvatanog prostora za pripremu i distribuciju obroka,
7. Sanitarnu knjižicu za zaposlena lica u pravnom subjektu, koja posluju sa hranom, da su pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom,
8. Ugovor sa nadležnom javnom zdravstvenom ustanovom Republike Srpske o kontroli ispravnosti hrane i briseva radnih površina, opreme i uređaja,
9. Plan i program rada za tekuću godinu,
10. Izvještaj o utrošku sredstava u svrhu javne kuhinje za prethodnu godinu i
11. Cijenu usluge po obroku.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
- Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 90/16, 94/19) i
-Odluka o usluzi javne kuhinje ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 8/21).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12, 90/16, 94/19) i Odluka o usluzi javne kuhinje ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 8/21), Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine objavljuje Javni poziv za učešće u izboru pružalaca usluge javne kuhinje. Javni poziv se odvija na javan i transparentan način, te svaka NVO ima uvid u proceduru. Po obavljenoj proceduri, udruženja i fondacije zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom. Udruženja i fondacije koja ne ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom obavještavaju se pismeno o ishodu njihove prijave.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO