Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti udruženja iz sredstava Budžeta Grada


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti udruženja iz sredstava Budžeta Grada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: GPO 8.2.1.1 12-1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. rješenje o registraciji,
2. potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
3. ugovor sa bankom o otvaranju transakcionog računa,
4. bilans stanja i bilans uspjeha podnesenog APIF-u, za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
5. dokaz o realizovanim projektima/programima u prethodnoj godini,
6. narativni i finansijski izvještaj o namjenskom trošenju sredstava dodijeljenih od strane Grada Prijedora u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
7. finansijski plan rada zasnovan na bazi projekta/programa sa izvorima prihoda i očekivanim rashodima za godinu u kojoj se traže sredstva sa detaljno obrazloženom strukturom budžeta i izvora finansiranja,
8. izvještaj o radu i realizovanim programskim aktivnostima iz protekle godine za Udruženja koja nisu bila finansirana iz budžeta Grada.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) i
3. Pravilnik o kriterijumu i načinu raspodjele sredstava udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 14/19)

OPIS POSTUPKA
- U skladu sa Pravilnikom o kriterijumu i načinu raspodjele sredstava udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 14/19), Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine obavlja proceduru raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog poziva i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Rješenjem Načelnika Odjeljenja,a na osnovu Odluke koju donosi Gradonačelnik. Ostala udruženja koja ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.

Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONJA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
DRAGAN VUČENOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za sport, kulturu, omladinu i porodicu