Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti udruženja iz sredstava Budžeta Grada


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti udruženja iz sredstava Budžeta Grada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP KS 7.1.2.2 22
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
- rješenje o registraciji,
- potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
- ugovor sa bankom o otvaranju transakcionog računa,
- bilans stanja i bilans uspjeha podnesenog APIF-u, za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
- dokaz o realizovanim projektima/programima u prethodnoj godini,
- narativni i finansijski izvještaj o namjenskom trošenju sredstava dodijeljenih od strane Grada Prijedora u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
- finansijski plan rada zasnovan na bazi projekta/programa sa izvorima prihoda i očekivanim rashodima za godinu u kojoj se traže sredstva sa detaljno obrazloženom strukturom budžeta i izvora finansiranja,
- izvještaj o radu i realizovanim programskim aktivnostima iz protekle godine za Udruženja koja nisu bila finansirana iz budžeta Grada.

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i
3. Pravilnik o kriterijumu i načinu raspodjele sredstava udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 1/23).

OPIS POSTUPKA
- U skladu sa Pravilnikom o kriterijumu i načinu raspodjele sredstava udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 1/23), Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije jednom u toku kalendarske godine obavlja proceduru raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog poziva i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Rješenjem Načelnika Odjeljenja,a na osnovu Odluke koju donosi Gradonačelnik. Ostala udruženja koja ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva. Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA KULTURU, MEĐUNARODNU SARADNJU, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-196

ODGOVORNA OSOBA
ALEKSANDAR MILJEŠIĆ
052/245-196, KANC.: 65, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
JADRANKA MIJIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za kulturu i međunarodnu saradnju