Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za izdavanje licence prevoznika za taksi prevoz


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za izdavanje licence prevoznika za taksi prevoz
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odsjek za saobraćaj
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaz o registraciji djelatnosti ( rješenje o registraciji djelatnosti taksi prevoza)
2. Dokaz o posjedovanju najmanje jednog putničkog motornog vozila koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćakju Republike Srpske i Odlukom o taksi prevozu na području grada Prijedpor - vozilo sa najviše 1 4 registrovanih sjedišta za vršenje taksi prevoza , koje može biti starosti do 15 godina , oblika karoserije limuzina ili karavan
3. Dokaz da zapošljava vozače kiji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom i Odlukom - ojerena kopija diplome vozača motornih vozila ili ovjerenu kopiju diplome najmanje četvrtog stepena obrazovanja saobraćajne struke drumskog saobraćaja i ovjerenu kopiju vozačke dozvole.
4. Dokaz o uplaćenoj naknadi za idavanje Licence prevoznika za taksi prevoz u iznosu od 30. 00 KM . Uplata na žiro račun broj: 5620070000417349, vrsta prihoda: 722521, budžetskaorganizacija: 0074170 .

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Odluka o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik Opštine/Grada Prijedor 11/11,7/13, 15/13).
- Odluka o taksi prevozu na području grada Prijedora (" Sl. Glasnik grada Prijedor"broj: 8/18)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Izrađuje upravni akt
3. Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-STAMBENE POSLOVE, ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, prizemlje zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-185

ODGOVORNA OSOBA
VESNA BABIĆ
KANC.:7, RADNO MJESTO: Viši stručni saradnik za upravne poslove iz oblasti saobraćaja i puteva