Civilna zaštita

Civilna zaštita grada Prijedora

Civilna zaštita je planski organizovan dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća koji obuhvata organizovanje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, drugih nesreća većih razmjera i ratnih dejstava. Civilna zaštita i druge djelatnosti zaštite od prirodnih i drugih nesreća su humanitarne i nevojne prirode.
U sklopu Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini" promovišemo DRAS sistem (DRAS).
DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. Grad Prijedor je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili za Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, finaliziran je pregled za Grad Prijedor i dostupan je na portalu DRAS zajedno sa preostalim opcinama i gradovima, partnerima na Programu.
Pripremljen je i kraki video, kojeg mozete pogledati ovdje: DRAS

DOKUMENTI CIVILNE ZAŠTITE

Program razvoja CZ
Procjena ugroženosti