Radna tijela

Komisija za izbor i imenovanja
U pripremi

Mandatno imunitetska komisija
U pripremi

Komisija za propise
U pripremi

Komisija za nagrade i priznanja
U pripremi

Komisija za vjerska pitanja
U pripremi

Komisija za ravnopravnost polova
U pripremi

Komisija za mlade
U pripremi

Komisija za budžet i finansije
U pripremi

Komisija za mjesne zajednice
U pripremi

Komisija za ekologiju i zaštitu čovjekove okoline
U pripremi

Odbor za društveni nadzor i predstavke
U pripremi

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
U pripremi

Odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu
U pripremi

Komisija za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom grada
U pripremi

Savjet za sport
U pripremi

Savjet za kulturu
U pripremi

Savjet za bezbjednost
U pripremi