Lokalni izbori 2020

Lokalni izbori 2020

Gradska izborna komisija GIK Prijedor
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA PRIJEDOR

TRG OSLOBOĐENJA BR.1. PRIJEDOR
ZGRADA GRADSKE UPRAVE 2 SPRAT VELIKA SALA

KONTAKT TELEFON 052 213 897

RAD SA STRANKAMA: SVAKI RADNI DAN OD 9 - 13 ČASOVA
Nadležnosti Gradske izborne komisije
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA U SKLADU SA IZBORNIM ZAKONOM BiH NADLEŽNA JE DA:


1. NADGLEDA I KONTROLIŠE RAD CENTRA ZA BIRAČKI SPISAK IZ ČLANA 3.8. IZBORNOG ZAKONA BiH
2. ODREĐUJE BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPŠTINE ( GRADA) ZA GLASANJE NA SVIM NIVOIMA VLASTI U BiH,
3. PROVODI POSTUPAK IMENOVANJA,IMENUJE I OBUČAVA ČLANOVE BIRAČKOG ODBORA
4. BRINE O SIGURNOSTI I DOSTAVI BIRAČKIM ODBORIMA IZBORNOG MATERIJALA ZA GLASANJE NA SVIM NIVOIMA IZBORA U BiH,
5. OBAVJEŠTAVA BIRAČE O SVIM INFORMACIJAMA NEOPHODNIM ZA PROVEDBU IZBORA, U SKLADU SA PROPISIMA CIK BiH
6. ODGOVORNA JE ZA UREĐENJE BIRAČKOG MJESTA I DRUGE TEHNIČKE PRIPREME ZA IZBORE
7. ODGOVORNA JE ZA PRAVILNO BROJANJE GLASAČKIH LISTIĆA NA BIRAČKIM MJESTIMA I U OPŠTINSKIM CENTRIMA ZA BROJANJE
8. OBJEDINJUJE REZULTATE IZBORA SA SVIH BIRAČKIH MJESTA U OPŠTINI POSEBNO ZA SVAKI ORGAN ZA KOJI JE VRŠEN IZBOR I DOSTAVLJA IH CIK BiH
9. OBAVLJA DRUGE POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM I PROPISIMA CIK BiH
Članovi Gradske izborne komisije

ČLANOVI GRADSKE IZORNE KOMISIJE

1. ŽELJKO ŠKONDRIĆ - PREDSJEDNIK
2. SUADA KOLONIĆ - ČLAN
3. LAZAR GAJIĆ - ČLAN
4. HASNIJA SKOPLJAK - ČLAN
5. IVANA ŠARIĆ - ČLAN
6. SUZANA STUPAR - ČLAN
7. EDIN BEKTIĆ - ČLAN

Obavještenja Gradske izborne komisije Prijedor
CIK Centralna izborna komisija BiH
Centar za birački spisak
CENTAR ZA BIRAČKI SPISAK

AKADEMIKA JOVANA RAŠKOVIĆA BR. 4
ZGRADA POLICIJSKE UPRAVE PRIJEDOR

KONTAKT TELEFON 052 216 406
ODGOVORNO LICE: DRAGOSLAV KARAN - STRUČNI SARADNIK ZA BIRAČKI SPISAK

RAD SA STRANKAMA OD 9 - 13 ČASOVA

NADLEŽNOSTI CENTRA ZA BIRAČKI SPISAK:
a) PRUŽA TEHNIČKU POMOĆ OPŠTINSKOJ (GRADSKOJ) IZBORNOJ KOMISIJI U ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA TERITORIJI OPŠTINE I RASPOREĐIVANJU BIRAČA PO BIRAČKIM MJESTIMA
b) AŽURIRA PODATKE IZ TAČKE a. OVOG STAVA U SKLADU SA PROMJENOM BROJA BIRAČA I PROPISIMA CIK BiH
c) OSIGURAVA UVID U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA NA TERITORIJI SVOJE OPŠTINE
d) OSIGURAVA PODATKE ZA CENTRALNI BIRAČKI SPISAK KOJI SU UTVRĐENI PROPISIMA CIK BiH
e) PRUŽA TEHNIČKU POMOĆ OPŠTINSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI U VEZI SA ZAHTJEVOM I PRIGOVOROM BIRAČA KOJI SE ODNOSI NA IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA I
f) OBAVLJA I DRUGE POSLOVE KOJE MU ODREDI CIK BiH I OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA, U SKLADU SA PROPISIMA CIK BiHPreliminarni rezultati za Gradonačelnika Grada Prijedor
Preliminarni rezultati po strankama
Preliminarni rezultati za odbornike u Skupštini Grada Prijedor
Preliminarni rezultati za nacionalne manjine u Skupštini Grada Prijedor