Privredni savjet

Privredni savjet

Iskustva iz prethodnog perioda su pokazala da lokalne vlasti u BiH moraju da počnu djelovati u smjeru unapređivanja poslovnog okruženja i investicione klime. Zbog toga je potrebno uložiti dosta napora u poboljšanju poslovnog okruženja, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća (MSP), odnosno evidentna je potreba da se unaprijedi konkurentnost eliminisanjem već dobro poznatih i dokumentovanih prepreka za biznise i investitore.

Iskustva su također pokazala da uspostavljanje javno-privatnog dijaloga kroz formiranje i rad Privrednih savjeta, koji je jedan od uslova za dobijanje < BFC > certifikata, može da doprinese do unapređivanja poslovnog okruženja i investicione klime.

Na taj način lokalna zajednica dobija tijelo koje identifikuje prepreke sa kojima se suočavaju biznisi, te uz konstruktivno i partnersko djelovanje ka njihovom otklanjanju, predstavlja pozitivan primjer sistematskog rada na poboljšanju poslovnog okruženja.

Privredni Savjet grada Prijedora je osnovan na osnovu rješenja br: 02 -111-98/12 od dana 18.07.2012. godine i rješenja o izmjenama i dopunama br: 02 – 111-104/17 od 19.06.2017. godine, donešenog od strane Gradonačelnika grada Prijedora Milenka Đakovića.

Privredni savjet je stalno tijelo imenovano od strane gradonačelnika koje ima savjetodavnu funkciju radi jačanja javno-privatnog dijaloga. Ovo tijelo daje prijedloge i inicijative za poboljšanje privredne konkurentnosti, prati sva pitanja vezana za privredu, te na osnovu toga donosi odluke, preporuke, pokreće inicijative koje će unaprijediti privredni razvoj i poboljšati domaća i strana ulaganja. U skladu sa preporukama Privrednog savjeta gradonačelnik donosi zaključak kojim se inicijative / preporuke prosljeđuju nadležnim institucijama / organizacijama / organima za rješavanje sa tačno definisanim rokom i nosiocima realizacije.

Rad Privrednog savjeta grada Prijedora se odvija na osnovu Pravilnika o radu Privrednog savjeta Grada Prijedora.

U skladu sa Rješenjem br. 02-111-102/17 od 19.06.2017. godine za sekretara Privrednog savjeta Grada Prijedora imenovana je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”. Poslovi i zadaci sekretara Privrednog savjeta su da:
- obavlja stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove i druge poslove Savjeta od interesa za privredu i Grad Prijedor;
- priprema sjednice Savjeta;
- koordinira rad radnih tijela Savjeta;
- nadležnim organima dostavlja usvojene stavove, zaključke i druge odluke Savjeta;
- koordinira aktivnosti partnera na realizaciji odluka Savjeta;
- priprema tekst saopštenja sa sjednica;
- vodi zapisnik na sjednici Savjeta i odgovoran je za blagovremenu i kvalitetnu izradu zapisnika.

Za sjednice Privrednog savjeta se nominuju sledeće teme u zavisnosti od lokalnih potreba:
- Usvajanje plana rada Privrednog savjeta
- Izvještavanje o radu Privrednog savjeta
- Pregled privrednih kretanja Republike Srpske
- Informacija o poslovanju lokalne privrede
- Analiza prerađivačke industrije
- Analize djelatnosti od značaja za lokalnu zajednicu (drvoprerade, metaloprerade, prehrambene ....)
- Analiza i unapređenje instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja
- Analiza dostupnosti resursa
- Analiza preduzetničke djelatnosti
- Pregled i analiza efekata podsticajnih mjera privredi sa Republičkog i lokalnog nivoa i prijedlozi za pobošljanje
- Analiza dostupnosti finansijskih sredstava poslovnim subjektima
- Pregled i analiza opterećenja privrede naknadama sa lokalnog i republičkog nivoa
- Prezentacija Akcionog plana zapošljavanja
- Pregled perspektivnih djelatnosti u EU – Mogućnosti razvoja novih djelatnosti i mogućnosti kreiranja poboljšanja u lancima vrijednosti na lokalnom / regionalnom nivou
- Analiza i unapređenje promocije lokalne zajednice
- Praćenje i procjena izvršenja projekata i strategije za lokalni ekonomski razvoj
- Plan kapitalnih investicija
- Pregled postojećih strateških dokumenata, prijedlozi za unapređenje i izradu novih