Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Dodjela jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor


NAZIV POSTUPKA: Dodjela jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.16 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. potvrda o mjestu prebivališta,
3. kućna lista,
4. potvrda fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu u školsku 2020/21. godinu, kao i potvrde o redovnom školovanju na fakultetu ili srednjoj školi za članove domaćinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
5. uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, odnosno odrezak od čeka penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (posljednja tri mjeseca),
6. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS - PJ Prijedor, o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
7. uvjerenje Centra za socijalni rad Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
8. rješenje o starateljstvu Centra za socijalni rad Prijedor (za samohrane roditelje),
9. dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja,
10. medicinska dokumentacija za teže oboljelog člana domaćinstva i
11. fotokopija kartice tekućeg računa na ime podnosioca zahtjeva (učenika ili studenta).

PRAVNI OSNOV
1. Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) i
3. Pravilnik o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 4/21)

OPIS POSTUPKA
- U skladu sa Pravilnikom o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor ("Službeni glasnik Grada Prijedor, broj: 4/21), Odjeljenje za društvene djelatnosti jednom u toku kalendarske godine obavlja proceduru dodjele jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor. Procedura se odvija na javan i transparentan način, te svaka zainteresovana stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog poziva i imenovanja Komisije, Komisija vrši bodovanje i utvrđuje rang listu koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, sredstva se dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika onim studentima i učenicima koji su ispunili uslove u skladu sa Pravilnikom. Ostali učenici i studenti koji ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva.

Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: v. d. Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO