Ekološke dozvole

OBAVJEŠTENJA O DONESENIM RJEŠENJIMA O EKOLOŠKIM DOZVOLAMA

Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2021. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola i lista revizija ekoloških dozvola 1.1.-30.6.2021. godine
"NOVA IVANČICA" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju gornjih dijelova obuće
ZR "Kamenorezac Jane" - kamenorezačka radnja (obnova)
"GAGI TRANS" d.o.o. Prijedor - benzinska stanica sa pratećim sadržajima (obnova)
"METRO HOLZ" d.o.o. Prijedor - pogon za primarnu preradu drveta (obnova)
Preduzetnička radnja "RUBIN" vlasnik, s.p. Rubin Radovan, Prijedor - poslovni objekat - pekara (obnova)
Dario Macura- automehaničarska radionica
Zoran Lemić - poslovni objekat sa namjenom proizvodnje voćnih rakija - destilerije
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2020. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2020. godine
"RAKI" d.o.o. Prijedor - pogon za proizvodnju mrežica za građevinarstvo
"EKOMIR" d.o.o. Prijedor - pogon za sakupljanje, sortiranje, presovanje i skladištenje neopasnog otpada (obnova)
"Cromex" d.o.o. Prijedor - poslovni objekat za proizvodnju metalne stolarije i brvarije (obnova)
Gojko Antonić - mehaničarska radionica
"JAVOR" d.o.o. Prijedor - tvornica namještaja (obnova)
"PANTER 2", Branislav Stojanović, s.p, Prijedor - automehaničarska radionica
"PASPALJ KOMERC" d.o.o. Prijedor - stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila (obnova)
Miroslav Radivojac Prijedor
"NUTI DUE" d.o.o. Prijedor - proizvodnja donjih dijelova obuće (obnova i objedinjavanje)
"RD TRGOVINA" d.o.o. Prijedor- PJ 5 - stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila (obnova)
"DUJAKOVIĆ COMPANY" d.o.o. Šarinci bb. Prnjavor - stanica za pretakanje goriva, Ljubija (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje - rezervoar "Gornja Ljubija" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rekonstreuisani rezervoar "Donja Ljubija" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rezervoar "Hambarine" sa pumpnom stanicom (obnova)
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 1. 1. - 30. 6. 2020. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 1. 1. - 30. 6. 2020. godine
"AS KOTARAŠ" - održavanje i popravka motornih vozila
Rekonstruisani rezervoar "Pašinac" i rezervoar sa pumpnom stanicom (obnova)
Crpna stanica bunar PB3 sa hlornom stanicom i pratećim objektima i instalacijama (obnova)
Rekonstruisani rezervoar "Barakovac" i rezervoar sa zasunskom komorom i pristupni put (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje-rezervoar "Vlačine" (obnova)
Infrastrukturni objekat namjenjen za vodosnabdijevanje - bunar EBDD2 (obnova)
"FRUCTA - TRADE" d.o.o. Derventa PJ "SUPER KORT 2" (obnova)
"METALMONT MIJIĆ"d.o.o. Prijedor- proizvodno - poslovni kompleks sa namjenom za mašinsku obradu metala
ZR "AUTO LIM" - održavanje i popravka motornih vozila
"SREDIĆ" - autopraonica
"ROUNDLINER BH" d.o.o. - proizvodni pogon za proizvodnju ambalaža od plastičnih masa (faza I)
Aleksa Berić - tokarska radionica
"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka PJ "PRIJEDOR 2" (obnova)
"Brčko-gas" (obnova)
"Farma Vuković" - polusistemsko protočno ribogojilište
MUC-TEX - proizvodnja ostale spoljašnje odjeće
"JANKOVIĆ" - automehaničarska radnja
"KONČAR" - pogon za primarnu preradu i cijepanje drveta
Lista obnovljenih ekoloških dozvola 2019. godine
Lista izdatih ekoloških dozvola 2019. godine

OBAVJEŠTENJA O PODNESENIM ZAHTJEVIMA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKIH DOZVOLA