Закључак о радном времену за недјељу 21.11. Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Град Приједор
Градоначелник
Градска управа

Број: 02-32 -7/21
Датум: 10.11.2021. године

На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), замјеник градоначелника Приједора, д о н о с и


З А К Љ У Ч А К
о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2021. године

< I >

Недјеља 21. новембар 2021. године, републички празник Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је нерадни дан, осим за субјекте побројане у члановима < II > и < III > овог Закључка.
Здравствене установе, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица, дужни су да организују рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихових основних дјелатности, неопходних за пружање услуга грађанима.

< II >

Апотеке, бензинске пумпне станице и продавнице на бензинским пумпним станицама, субјекти који се баве дјелатностима производње и продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, трговачке радње типа "драгстор", трговачке радње које се налазе у склопу станичних објеката и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника и у складу са препорукама Републичког штаба за ванредне ситуације.

< III >

Цвјећаре, продавнице погребне и припадајуће опреме могу да раде у времену од 08,00 до 13,00 часова.

< IV >

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Приједора.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Жарко Ковачевић

Назад