Акти Скупштине

Акти скупштинe

Унесите услове претраге
Врста акта:
Опис акта
(дио назива):
Година:
Врста актаОписа актаСлужбени гласник 1Службени гласник 2
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2021. годину1/2021
ОДЛУКАОдлука утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједор за 2021. годину1/2021
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ Центар за социјални рад Приједор1/2021
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2021. години1/2021
ОДЛУКАОдлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2021. годину1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању мандатно-имунитетска комисије1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за прописе1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за награде и признања1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за вјерска питања1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за равноправност полова1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за буџет и финансије1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за екологију и заштиту животне средине1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Одбора за друштвени надзор и представке1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Одбора за здравство и социјалну заштиту1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за спорт1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за културу1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за безбједност1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове1/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска"1/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 11/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужност између разријешеног в.д. директора и именованог в.д.директора Центра за социјални рад Приједор 1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужност између разријешеног в.д. директора и именованог в.д.директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор 1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборницима у Скупштини града Приједора1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије за примопредају дужности између именованих, односно постављених службеника на руководећим радним мјестима1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратка1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Одбора за сарадњу са дијаспором1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Комисије за контролу јавне потрошње и надзор над управљањем и располагањем имовином града1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о радном односу Градоначелника града Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о радном односу потпредсједнику Скупштине града Приједор1/2021
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-20/211/2021
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-21/211/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде - Салеш (Хасана) Хусеина1/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности - "Бобана транспорти" д.о.о. Приједор1/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - Бановић Биљана1/2021
ОГЛАСОГЛАСНИ ДИО1/2021
ОДЛУКАОдлука о покрићу дефицита буџета Града Приједора за период јануар - децембар 2020. године12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д директора ЈЗУ " Градска апотека" Приједор 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в. д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор

12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора Позоришта "Приједор" у Приједору 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Позоришта "Приједор" у Приједору 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора Галерија "Сретен Стојановић" Приједор 12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Галерија "Сретен Стојановић" Приједор12/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења, број: 01-111-10/18 о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у Приједору12/2021
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Зонинг плана подручја посебне намјене "Тукови - Матарушко поље"12/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2021.годину12/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана Омладинске политике Града Приједор 2018.-2022., за период 2021.-2022. године12/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој града Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2019. годину12/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој града Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2020. годину12/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта 12/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта 12/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта 12/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде12/2021
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде12/2021
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде12/2021
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе12/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе12/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Измјене и допуне Плана капиталних инвестиција Града Приједор за период 2021-2023. година13/2021
ОДЛУКАОдлуку о кредитном задужењу града Приједор13/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остваривању годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједор (2014-2024) за 2020. годину13/2021
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2021. годину13/2021
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2021. годину13/2021
ОДЛУКАОдлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама13/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени и допуни Одлуке о именима улица и тргова13/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на подручју Града Приједор13/2021
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта 13/2021
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта 13/2021
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе13/2021
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе13/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени одлуке о оснивању права службености13/2021
ОДЛУКАОдлуку о оснивању права грађења13/2021
ОДЛУКАОдлука о кредитном задужењу града Приједор14/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику у Скупштини града Приједора15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата предсједника Одбора за жалбе града Приједора15/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-194/2115/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Зонинг плана подручја посебне намјене "Тукови - Матарушко поље"15/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на подручју града Приједора15/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности, Марић Данијел15/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе, "ММС Промет" д.о.о. Међувође15/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, Кадић Елведин15/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, Кадић Ален15/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења, Вукадиновић Душан15/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градске изборне комисије Приједор16/2021
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједор за период јануар-јуни 2021. године16/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту

17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в. д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Позоришта "Приједор" у Приједору 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Позоришта "Приједор" у Приједору 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Туристичке организације Града Приједора17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Туристичке организације Града Приједора17/2021
МИШЉЕЊЕМишљење о Иницијативи за измјену дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза, Блок 2 17/2021
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана "Центар - Сјевер" Блок 117/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-203/2117/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Средњорочног програма социјалне заштите у Граду Приједор17/2021
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-205/2117/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености17/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику у Скупштини града Приједора17/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о кредитном број: 01-022-80/17 од 21.06.2017. године17/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени одлуке о кредитном задужењу Града Приједора број: 01-022-167/21 од 02.07.2021. године 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Приједор17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању (1) једног члана Одбора за жалбе града Приједора17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт, број: 01-111-51/2117/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Савјета за безбједност, број: 01-111-53/2117/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју Града Приједор, број: 01-111-133/21 17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу17/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу17/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке о кредитном задужењу Града Приједора број: 01-022-167/21 од 02.07.2021. године 19/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању ИИ измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор за период 2021. - 2023. године19/2021
ПЛАН ИИ измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор за период 2021. - 2023. године19/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта И Ребаланса буџета Града Приједора за 2021. годину19/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор19/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор19/2021
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза, Радни назив - Регулациони план "Центар - Исток" Блок 219/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана "Центар - Сјевер" Блок 119/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за заштиту од пожара у 2021. години 19/2021
ПРОГРАМПрограм кориштења прихода остварених по основу накнаде за заштиту од пожара у 2021. години19/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности19/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2021. годину2/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању субвенције а.д. "Топлана" Приједор за измирење прве половине годишње обавезе по основу доспјелих ануитета по кредита ЕБРД у 2021. години2/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању територијалне ватрогасно - спасилачке јединице Приједор2/2021
ОДЛУКАОдлука о услугама персоналне асистенције 2/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039.година2/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину20/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2022. годину20/2021
ОДЛУКАОдлука о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ Дом здравља Приједор20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Комисије за избор и именовања20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор и именовања20/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности20/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе20/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности20/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе20/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености20/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде20/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености20/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења20/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења20/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права својине и посједа без накнаде20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању секретара Скупштине града Приједора21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице Одјељења за општу управу21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице Одјељења за финансије21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и предузетништво21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелнице Одјељења за друштвене дјелатности21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за општу управу21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за финансије21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и предузетништво21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за друштвене дјелатности21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора "Преда-ПД" Приједор21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора "Преда-ПД" Приједор21/2021
ОДЛУКАОдлука о прибављању неопозиве свеобухватне банкарске гаранције21/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању "Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју Града Приједор за период 2022-2026.година"21/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора21/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Града Приједора за 2022. годину22/2021
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Града Приједора за 2022. годину22/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
Града Приједор за 2022. годину
22/2021
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза22/2021
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2022. години22/2021
ОДЛУКАОдлука о мртвозорству на подручју Града Приједор за 2022. годину22/2021
ОДЛУКАОдлука о упису ограничења права својине 22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту22/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту22/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о стипендирању ученика и студената у школској 2020/21. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама22/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2020.години22/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2020/21. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса22/2021
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-159/2122/2021
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-160/2122/2021
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Анекс 1. уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 3/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег програма мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједора за 2021. годину3/2021
ПРОГРАМ- Годишњи програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједор за 2021. годину3/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједора за 2021. годину3/2021
ПРОГРАМ- Годишњи програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину3/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег плана мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину3/2021
ПЛАН- Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о утврђивању листе стручњака 3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за младе3/2021
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора3/2021
ЈАВНИ КОНКУРС- Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора 3/2021
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног позива за именовање два члана школских одбора у основним и средњим школама Града Приједор3/2021
ОСТАЛО- Јавни позив за именовање два члана школских одбора у основним и средњим школама Града Приједор3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата члана Одбора за жалбе града Приједора3/2021
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање (1) члана Одбора за жалбе Града Приједора 3/2021
ЈАВНИ КОНКУРС- Јавни конкурс за избор именовање (1) члана одбора за жалбе града приједора3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора 3/2021
ОДЛУКАОдлука о одгађању избора за чланове савјета мјесних заједница3/2021
ОДЛУКАОдлука о висини боравише таксе на подручју града Приједора 3/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину3/2021
ПРОГРАМ- Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину3/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој "Приједор" за 2020. годину3/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији буџетских средстава за пољопривредну производњу за 2020. годину3/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у преузетништву, малим и средњим преузећима у 2020. години3/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју града Приједор за 2020. години3/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о тренутној епидемиолошкој ситуацији у Граду Приједору4/2021
ОДЛУКАОдлука о братимљењу Града Приједор и Општине Инђија, АП Војводина, Република Србија4/2021
ОДЛУКАОдлука о братимљењу Града Приједор и Сисертског градског округа (Свердловска област, Руска Федерација)4/2021
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама4/2021
ОДЛУКАОдлука о фонду стамбених јединица социјалног становања4/2021
ОДЛУКАОдлука о висини закупнине (за кориштење стамбених јединица социјалног становања)4/2021
ОДЛУКАОдлука о поступку субвенционисања закупнине4/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града Приједор у 2020. години4/2021
МИШЉЕЊЕМишљење о Иницијативи за измјену дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разрјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора и в.д. директора ЈЗУ Градска апотека Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора и в.д. директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Позоришта "Приједор" у Приједору 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Позоришта "Приједор" у Приједору 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разјешеног директора и в.д. директора Позоришта "Приједор" у Приједору 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Галерија "Сретен Стојановић" Приједор 4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Галерија "Сретен Стојановић" Приједор4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између в.д. директора Галерија "Сретен Стојановић" Приједор и запосленика у Галерији "Сретен Стојановић" Приједор 4/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења - Радивојац Милан4/2021
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности - Цепић Дамира и Цепић Асмира 4/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - Боровница Бранко4/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа и права својине без накнаде - "МБ Модул" д.о.о.Приједор4/2021
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености - "Елинг Е инжињеринг" д.о.о. Теслић4/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји земљишта путем непосредне погодбе - Дринић Драгомир4/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права кориштења и посједа без накнаде 4/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину6/2021
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Града Приједора за 2021. годину6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о не усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе Приједор у 2020. години6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Градске управе у 2020. години6/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана рада Градоначелника и Градске управе за 2021. годину6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Приједор6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и предузетништво6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој 6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора 6/2021
ОДЛУКАОдлука о доношењу Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора 6/2021
ОДЛУКАОдлука о приступању изради измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза6/2021
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју града Приједора6/2021
ОДЛУКАОдлука о јавном водоводу и јавној канализацији6/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана заштите од пожара Града Приједор6/2021
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавне установе Позориште "Приједор" у Приједору6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2020. години6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2020. години6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма у култури за 2020. годину6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе Града Приједор за 2020. годину6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју Града Приједор за 2019. и 2020. годину6/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације Града Приједор за 2019. и 2020. годину6/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма рада Туристичке организације Града Приједор за 2021. годину6/2021
ОДЛУКАОдлука о програму уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2021. години8/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина8/2021
ОДЛУКАОдлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете8/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина8/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града 8/2021
ОДЛУКАОдлука о градским административним таксама8/2021
ОДЛУКАОдлука о издвајању средстава из буџета Града Приједор за област предшколског васпитања и образовања за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о економској цијени услуге предшколске установе ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор за 2021. годину 8/2021
ОДЛУКАОдлука о услузи јавне кухиње8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју Града Приједор8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Одбора за сарадњу са дијаспором8/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег плана одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју Града Приједор за 2021. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Краткорочног акционог плана за смањење загађења ваздуха суспендованим ПМ 10 и ПМ 2,5 честицама за град Приједор8/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Приједор за 2021. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града (2014-2024.године) за период 2021-2023. година8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана капиталних инвестиција града Приједор за период 2021-2023. година8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца, Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије" за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште "Приједор" Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Приједор за 2020. годину8/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО Црвени крст Приједор за 2020. годину8/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - децембар 2020. године9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-124/219/2021
ОДЛУКАОдлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-126/219/2021
ОДЛУКАОдлука о доношењу Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана
и ТС Приједор 1
9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - ИИ Фаза9/2021
ОДЛУКАОдлука о обављању посебног превоза туристичким возићем на подручју града Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлука о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији Града Приједор 9/2021
ПРАВИЛНИК- Правилник о начину врједновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на располагање непокретности у својини Града Приједор, под посебним условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији града Приједора9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Градске изборне комисије Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног огласа за именовање Градске изборне комисије Приједор9/2021
ЈАВНИ ОГЛАС- Јавни оглас за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије Приједор9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка именовања чланова Градске изборне комисије Приједор9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о изражавању интереса за учешће у Пројекту МЕГ9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог плана превенције крвичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједор за 2017-2021. годину за 2020. годину9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Градска тржница" Приједор у 2020. години9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Водовод" Приједор у 2020. години9/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП "Завод за изградњу града" Приједор за 2020. годину9/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права својине без накнаде - Травица Ирена и Слачала Бојан9/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа и права својине без накнаде - "МБ Модул" д.о.о Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлука о преносу права својине без накнаде - Остојић Раде9/2021
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе- Ајдарић Стево9/2021
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2020. годину2/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-12/20 (којим се обавезује предсједник Скупштине града да поднесе Информацију о реализацији Закључака које је Скупштина града усвојила у 2019. години)2/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о поништењу рјешења број: 01-111-158/19 од 13.09.2019. године2/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-14/20 (Нацрт Одлуке о допуни Пословника скупштине града Приједор разматрати као приједлог)2/2020
ОДЛУКАОдлука о допуни Пословника скупштине града Приједор2/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-15/20 о поништењу Закључка Скупштине града Приједор број: 01-022-182/19 од 07.11.2019.године2/2020
ОДЛУКАОдлука о одређивању путних праваца, њихове дужине, мјесне заједнице или насеља гдје ће се извршити асфалтирање2/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Комисије за избор и именовања3/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор и именовања3/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-20/20 којим се поништава Закључак Скупштине града Приједор број: 01-022-185/19 од 07.11.2019.године којим је одређено да Комисија за избор и именовања проведе конкурсну процедуру за избор и именовање управног одбора "ПРЕДА-ПД" Приједор3/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине града Приједора4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника Скупштине града Приједора4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примпоредају дужности између предсједника Скупштине града Приједора
4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Комисије за провођење Јавног конкурса за именовање чланова управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Одбора за сарадњу са дијаспором4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратка, број: 01-111-36/17 од 22.02.2017. године и број: 01-111-27/19 од 13.02.2019. године4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"4/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"4/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-25/205/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма "Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години"5/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-27/205/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код пословних субјеката на подручју града Приједора у току 2020. године5/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-29/205/2020
ОДЛУКАОдлука о ослобађању плаћања закупнине за кориштење пословних простора у власништву Града Приједор и ослобађање комуналних такси за кориштење простора на јавним површинама5/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-31/205/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовање Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању предсједника и чланова Комисије за избор и именовање Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине града Приједора6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разријешеног и изабраног предсједника Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разријешеног секретара и именованог в.д. секретара Скупштине Града Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у Градској управи Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности у Градској управи Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д.начелника Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове у Градској управи Приједор6/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак поништењу Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између директора и в.д.директора ЈЗУ Дом здравља Приједор6/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између директора и в.д. директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор6/2020
ОДЛУКАОдлука о задужењу ради реализације пројеката у области инфраструктуре Града Приједора7/2020
ОДЛУКАОдлука о краткорочном задужењу Града Приједора7/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца Приједор за 2019. годину7/2020
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину7/2020
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2020. години7/2020
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2020. годину7/2020
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина7/2020
ОДЛУКАОдлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину7/2020
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину7/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра И Ослободиоца, Радничке и Српских великана - Радни назив "Сана Б-1".7/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора између дијелова улица Српских великана и Алеје козарског одреда - Радни назив "Крајина - Целпак Б-1"7/2020
ОДЛУКАОдлуку о висини боравише таксе Града Приједора за 2020. годину7/2020
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2020. годину7/2020
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта, број: 01-022-49/207/2020
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности, број: 01-022-50/207/2020
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде, број: 01-022-51/207/2020
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-52/207/2020
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-53/207/2020
ОДЛУКАОдлуку о преносу права посједа без накнаде, број: 01-022-54/207/2020
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, број: 01-022-55/207/2020
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-56/207/2020
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености, број: 01-022-57/207/2020
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености, број: 01-022-58/207/2020
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености, број: 01-022-59/207/2020
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта, број: 01-022-60/207/2020
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, број: 01-022-61/207/2020
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта, број: 01-022-62/207/2020
ОДЛУКАОдлука о диоби непокретности, број: 01-022-63/207/2020
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, број: 01-022-64/207/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе Приједор у 2019. години8/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - децембар 2019. године8/2020
ОДЛУКАОдлука о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђених по годишњем обрачуну за 2019. годину8/2020
ОДЛУКАОдлуку о измјени Одлуке о краткорочном задужењу Града Приједора8/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверозападног дијела урбаног подручја Приједора8/2020
ОДЛУКАОдлука о подношењу тужбе против Рјешења Одбора за жалбе Града Приједор, број: 02-111-67/20 од 10. 7.2020. године8/2020
ОДЛУКАОдлука о подношењу тужбе против Рјешења Одбора за жалбе Града Приједор, број: 02-111-68/20 од 10. 7.2020. године8/2020
ОДЛУКАОдлука о услугама персоналне асистенције 8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в. д. директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор
8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужност између разријешеног в.д. директора и именованог в.д.директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор 8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор8/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга
на подручју града Приједора за период 11.07.2017.-31.12.2019. године
8/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о увођењу субвенције за кориснике водних услуга на подручју града Приједор за 2019. годину8/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Ревидираног плана капиталних инвестиција града Приједора (2018-2020.) за 2019. годину8/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2019. годину8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборницима Скупштине града Приједора9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата предсједницима и члановима сталних радних тијела Скупштине града Приједора9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине града Приједора 9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине града Приједора 9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Замјеника Градоначелника Града Приједор9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборницима у Скупштини града Приједора9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању предсједника и чланова Комисије за избор и именовање9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника Скупштине Града Приједор9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору потпредсједника Скупштине Града Приједор9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Замјеника Градоначелника Града Приједор9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине града Приједор9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између разријешеног и изабраног предсједника Скупштине Града Приједор9/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-112/1906/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-113/1906/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-114/1906/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-115/1906/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-116/1906/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01- 022-117/1906/2019
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана спортског аеродрома "Урије"06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2018 . годину06/2019
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2019. годину
- Програм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2019. годину
06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2018 . годину 06/2019
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2019. годину
- Програм кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2019. годину
06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2018. години06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца у 2018. години06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пословању привредних друштава на подручју града Приједора у 2018. години06/2019
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора у 2019. години06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједора (2018-2020) за 2018. годину06/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2018. години06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о процијењеној штети на подручју града Приједора која је узрокована појавом поплава у мјесецу мају и јуну 2019. године06/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта06/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта06/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта06/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта06/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта06/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-137/1906/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-138/1906/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-139/1906/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-140/1906/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-141/1906/2019
ОДЛУКАОдлуку о преносу права посједа без накнаде06/2019
ОДЛУКАОдлуку о купородаји непокретности06/2019
ОДЛУКАОдлуку о замјени непокретности06/2019
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе06/2019
ОДЛУКАОдлуку о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-3-3-3/1906/2019
ОДЛУКАОдлука о градским административним таксама (пречишћени текст)06/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању будзета Града Приједора за 2019. годину ( И Ребаланс будзета Града Приједора за 2019. годину )07/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-118/1907/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени рјешења о избору Комисије за избор и именовања Скупштине Града Приједора, број: 01-111-187/16
09/2019
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2019. годину1/2019
ОДЛУКАОдлука о доношењу Плана парцелације за локацију "Растичани" у склопу Националног парка "Козара"1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за изреду Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 11/2019
ОДЛУКАОдлука о оснивању организационих јединица ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2018. години1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2018. години 1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2018. години1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју Града Приједор у 2018. години1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2018. години1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2018. годину1/2019
ОДЛУКАОдлука о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019. годину,1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовања1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор и именовања1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Александра Дрљаче, вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратку, број: 01-111-36/17 од 22.02.2017. године1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједор1/2019
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде - ЈП Завод за изградњу града Приједор1/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе - "МГ МИНД"1/2019
ОДЛУКАОдлука о куповини земљишта- Коврлија Весна1/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта-"Една Металwоркинг"1/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту додјељеном по Пројекту "Приједор 2000 -Дом за све људе"1/2019
ОДЛУКАОдлука о преносу права својине без накнаде - Шаренгаћа Ђорђе1/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе "Бyтрес"1/2019
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности - Град Приједор и Морина Блерим1/2019
МИШЉЕЊЕМишљење за изградњу инфраструктурног објекта - надземно-подземни вод 20 кв од ТС 110/20 Кв/Кв "Приједор 5" - РТС "Козарац"1/2019
ОДЛУКАОдлуку о неусвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - јуни 2019. године10/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-157 /1910/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-158/1910/2019
ОДЛУКАОдлуку о доношењу Регулационог плана градског гробља "Пашинац" 10/2019
ОДЛУКАОдлуку о доношењу Плана парцелације "Пашини конаци" 10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Приједор 10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Приједор10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор 10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечји вртић "Радост" Приједор10/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Пореске управе РС - Филијала Приједор у 2018. години10/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завод за запошљавање РС - Филијала Приједор у 2018. години10/2019
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Просторног плана града Приједора 2020-2040. година11/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана за рјешавање проблема Рома у области запошљавања, стамбеног збрињавања, образовања и културе, социјалне и здравствене заштите на подручју града Приједора за период 2019-2023 године11/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-171/1911/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о Оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу града" Приједор11/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор11/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за утврђивање стварне потребе за санацију и реконструкцију ОШ " Доситеј Обрадовић" у Расавцима11/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о укидању рјешења број: 01-111-119/19 о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора11/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-173/1911/2019
ОДЛУКАОдлука о преносу права својине без накнаде11/2019
ОДЛУКАОдлуку о замјени непокретности11/2019
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе11/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор12/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор12/2019
ОДЛУКАОдлуку о поништењу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор у дијелу конкурса који се односи на избор и именовање директора ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор, број: 01-022-43/19 од 17.04.2019. године12/2019
ОДЛУКАОдлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе
"Центар за социјални рад" Приједор
12/2019
ЈАВНИ КОНКУРСЈавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор12/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-182/1912/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење, број: 01-111-192/1912/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор12/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана града Приједора 2020 - 2040.година12/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана спортског аеродрома "Урије"12/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Привредног Савјета града Приједора у 2018. години12/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор12/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД", Приједор12/2019
ОДЛУКАОдлуку о расписивању Јавног конкурса за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједор "ПРЕДА-ПД", Приједор12/2019
ЈАВНИ КОНКУРСЈавни конкурс за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД", Приједор12/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-185/1912/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о средњорочној евалуацији Интегралне стратегије развоја града Приједора за период евалуације 2014-2018. година12/2019
ИСПРАВКАИсправка12/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2020. годину13/2019
МИШЉЕЊЕМишљење, број: 01-022-194/1913/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-195/1913/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједор за 2020. годину
14/2019
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра И Ослободиоца, Радничке и Српских великана - Радни назив "Сана Б-1"14/2019
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулациононог плана дијела градског подручја Приједора између дијелова улица Српских великана и Алеје козарског одреда - Радни назив "Крајина - Целпак Б-1"14/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на закључивање Споразума о раскидању уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 14/2019
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску и услужну дјелатност на подручју града Приједора14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2018/2019.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса
14/2019
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2020. години14/2019
ОДЛУКАОдлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2020. годину14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стипендирању ученика и студената у школској/академској 2018/19. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједора (2014-2024 година) за период 2020 - 2022.године14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Ревидираног Плана капиталних инвестиција Града Приједор (2018 -2020.година) за 2019. и 2020.годину14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-221/19 14/2019
ОДЛУКАОдлука о формирању Одбора за сарадњу са дијаспором14/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Града Приједора за 2020. годину15/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-205/19 15/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-206/19 15/2019
ПЛАНПлан рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2020. годину16/2019
ЗАКЉУЧАКЗаључак, број: 01-022-210/19 16/2019
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Града Приједора за 2020. годину19/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за 2019.годину
2/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.годину
2/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању Локалног акционог плана за ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручје Приједора за период 2019-2022.године2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине града Приједора2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника Скупштине града Приједора2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за примопредају дужности предсједника Скупштине града2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Јавне установе Центар за социјални рад Приједор2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Јавне установе Спортска дворана "Младост" Приједор2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду културно-умјетничких друштава за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о увођењу субвенције за кориснике водних услуга на подручју града Приједора за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој "Приједор" за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018.годину2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-42/192/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-44/192/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-45/192/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-53/192/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-57/192/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете града2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете града2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града2/2019
ОДЛУКАОдлука о доношењу Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора2/2019
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2019.годину2/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2019.години2/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2019.годину2/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина2/2019
ОДЛУКАОдлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2019.годину2/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2019.годину2/2019
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Град Приједор2/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени и допунама Одлуке о градским административним таксама2/2019
ОДЛУКАОдлуке о изради Основе заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта за подручје града Приједора2/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-59/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-60/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-61/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-62/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-63/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-64/193/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022- 67/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-70/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-71/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-72/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-74/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о релизацији Годишњег плана одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2018. годину 4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-73/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-68/194/2019
ОДЛУКАОдлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска"4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању нацрта Регулационог плана градског гробља "Пашинац"4/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора4/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора4/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број 01-111-18/174/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за контролу јавне потрошње и надзор над управљањем и располагањем имовином града4/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Александра Дрљаче вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"4/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Александра Дрљаче за вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2018. годину4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2018. годину4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-81 /194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Водовод" Приједор у 2018. години4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-83 /194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Градска тржница" Приједор, у 2018.години4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању "Аутотранспорт Приједор" а.д.Приједор за 2018.годину4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-86/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-87/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-88/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак О усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште "Приједор" Приједор у 2018. години4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-90/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-91/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-92/194/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ "Градска апотека" Приједор у 2018. години4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-94/19 162.4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО "Црвени крст" Приједор у 2018. години 4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештај о спровођењу "Акционог плана превенције кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017-2021.године" за 2018. годину4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије" у 2018. години4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор у 2018. години 4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-99/19 163.4/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-110/19 4/2019
ОДЛУКАОдлука о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђених по годишњем обрачуну за 2018. годину5/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о задужењу Града Приједора број: 01-022-123/15 од 04.11.2015.г. ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре5/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о задужењу Града Приједора број: 01-022-80/17 од 21.06.2017. године ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре5/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о задужењу Града Приједора број: 01-022-34/18 од 07.03.2018. године ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре5/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта И ребаланса буџета Града Приједора за 2019. годину5/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената из буџета града Приједора за школску/академску 2019/2020.годину5/2019
ОДЛУКАОдлука о доношењу Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година5/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације "Пашини конаци"5/2019
ОДЛУКАОдлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска" и преосталог дијела подручја обухвата Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска" 5/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде "Омарска"5/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор5/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022- 149/198/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-150/198/2019
ОДЛУКАОдлука о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Приједор, број: 01-022-151/198/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о укидању рјешења број: 01-111-21/19 о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор и именовања, број: 01-111-151/198/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о укидању рјешења број: 01-111-22/19 о именовању предсједника и чланова
Комисије за избор и именовања, број: 01-111-152/19
8/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о укидању рјешења број: 01-111-23/19 о разрјешењу предсједника и чланова
Одбора за жалбе Града Приједора, број: 01-111-153/19
8/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о укидању рјешења број: 01-111-24/19 о именовању предсједника и чланова
Одбора за жалбе Града Приједора, број: 01-111-154/19
8/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 01-022-152/198/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор за 2018. годину, број: 01-022-153/198/2019
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању чланова школских одбора у основним и средњим школама града Приједора01/2018
РЈЕШЕЊЕРјешењe о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора01/2018
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању Савјета за израду Плана парцелације „Пашини конаци“01/2018
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука01/2018
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању Савјета за израду Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2017. годину01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2017. години01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2017. години01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2017. години01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједор у 2017. години01/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједор (2014 – 2024.), за период 2018-2020. године01/2018
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде01/2018
ОСТАЛОМишљење – изградња саобраћајне инфраструктуре, јавног паркинг простора01/2018
ОДЛУКА Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби-путеви01/2018
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Машинска школа01/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права на непокретностима без накнаде01/2018
ПОСЛОВНИКПословник Скупштине града Приједора02/2018
КОДЕКСЕтички кодекс Скупштине града Приједора02/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације града Приједора06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017.-2021. године06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије" за 2017. годину06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ "Музеј Козаре" Приједор за 2017. годину06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Позоришта "Приједор" Приједор у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ "Галерија 96" Приједор у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ "Центар за приказивање филмова" у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Комуналне услуге" Приједор у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Водовод" Приједор у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Топлана" Приједор у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД "Градска тржница" Приједор, у 2017. години06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2017. годину06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању "Аутотранспорт Приједор" а.д.
Приједор за 2017. годину
06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП "Завод за изградњу града" Приједор за 2017. годину06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2017. годину06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор за 2017. годину
06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор у 2017. години06/2018
ОДЛУКА- Одлука о о преносу права на непокретностима без накнаде06/2018
ОДЛУКАОдлука о о преносу права на непокретностима без накнаде06/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете06/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели повеље почасног грађанина06/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели награде града06/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели награде града06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година06/2018
ОДЛУКАОдлука о о доношењу Регулационог плана "Бенковац"06/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија - "Централна рудишта"на територији града Приједора и општине Оштра Лука06/2018
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана "Аеродром 4"06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана "Аеродром 4"06/2018
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама06/2018
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града Приједора 06/2018
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа, чији је оснивач Град Приједор06/2018
ЈАВНИ КОНКУРСЈавни Конкурс за избор и именовање директора Јавних установа чији је оснивач
Град Приједор
06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Марјановић Здравко06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Гајић Душан06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Радета Сава06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Ђурђевић Жељко06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "М-Г", с.п. Балтић Љубан06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Балтић", с.п. Балтић Драган06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Шкундрић", с.п. Шкундрић Милан06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Јањић Драган06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Карајица", с.п. Карајица Наташа06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Јефтић Александар06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Милетић Божица06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Марјановић Горан06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Дарда", с.п. Дарда Миодраг06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора "Расадник Вучковић", с.п. Вучковић Стојка06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Лазић Мирко06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Браћа Паратушић", с.п. Паратушић Суад06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Радановић Драгослав06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Милетић Љиљана06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Лазић Драшко06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Форић Бегија06/2018
ОДЛУКАОдлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Душан Велаула06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ "Позориште Приједор" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Галерија 96 Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ "Градска апотека " Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Дјечији вртић "Радост" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Спортска дворана "Младост" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Туристичке организације града Приједора06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ "Позориште Приједор" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Галерија 96 Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор06/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Приједор06/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар - децембар 2017. године08/2018
ОДЛУКАОдлука о коначном отпису потраживања града Приједора08/2018
ОДЛУКАОдлука о не прихватању Иницијативе групе грађана у вези успостављања рада дежурне апотеке или апотеке у приправности на територији града Приједора08/2018
ОДЛУКАОдлука о кућном реду у зградама08/2018
ОДЛУКАОдлука о одређивању и обиљежавању улица и тргова и означавању зграда кућним бројевима на подручју Града Приједор08/2018
ОДЛУКАОдлука о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју града Приједор08/2018
ОДЛУКАОдлука о такси превозу на подручју града Приједора08/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о оснивању "Галерије 96" у Приједору08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско - стамбене послове08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско - стамбене послове08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора "Галерија 96" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Туристичке организације Града Приједора08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора "Галерија 96" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Туристичке организације Града Приједора08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор08/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ "Дом здравља" Приједор у 2017. години08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ "Градска апотека" Приједор у 2017. години08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор у 2017. години08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО "Црвени крст" Приједор у 2017. години08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ "Козарски вјесник" за 2017. годину08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Пореске управе РС, Подручни центар Приједор у 2017.години08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке08/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде08/2018
МИШЉЕЊЕМишљење08/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке08/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2018. годину09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана "Аеродром 4" 09/2018
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039.година09/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању и обиљежавању улица и тргова и означавању зграда кућним бројевима на подручју града Приједор09/2018
ОДЛУКАОдлука о гробљима и погребној дјелатности09/2018
ОДЛУКАОдлука о заштити изворишта воде за пиће "Тукови - Матарушко поље" и "Приједорчанка"09/2018
ОДЛУКАОдлука о висини учешћа грађана у трошковима услуга социјалног рада09/2018
ОДЛУКАОдлука о висини накнаде за услуге пружања правне помоћи09/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора09/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора09/2018
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора 09/2018
ЈАВНИ КОНКУРСЈавни конкурс за избор именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора09/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор за 2017. годину09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остваривању годишњег Плана имплементације интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2017. годину09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2017. години09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о обавези достављања годишњих извјештаја за спортске клубове који се суфинансирају из буџета града Приједора09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2017. години09/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о одржаној радионици на тему "Организација обављања водних услуга на нивоу града Приједор"09/2018
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе09/2018
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе09/2018
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби - путеви09/2018
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности09/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права на непокретностима без накнаде09/2018
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана "Аеродром 4"10/2018
ОДЛУКАОдлука о доношењу Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија -"Централна рудишта" на територији града Приједора и општине Оштра Лука10/2018
ОДЛУКАОдлука о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора10/2018
ОДЛУКАОдлука о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради изградње производно-пословних објеката и других објеката10/2018
ОДЛУКАОдлука о организовању и усклађивању оснивачких аката Туристичке организације града Приједора 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ "Галерија 96" Приједор 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора Туристичке организације Града Приједора 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ "Галерија 96" Приједор (садашњи назив Галерија "Сретен Стојановић" Приједор)10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директорице Туристичке организације града Приједора10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директорице ЈЗУ "Дома здравља" Приједор10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директорице ЈУ "Центра за приказивање филмова" Приједор10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата в.д. члана Одбора за жалбе града Приједора10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. предсједника и члана Одбора за жалбе града Приједора10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора 10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД"10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД"10/2018
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе10/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења10/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености 10/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености 10/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености 10/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености 10/2018
ОДЛУКАОдлука о давању гаранције Града Приједора за задужење привредног друштва "Топлана" а.д. Приједор емисијом обвезница11/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о доношењу Одлуке о продаји на берзи пакета акција друштва Рудници жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор и могуће посљедице на привреду града Приједора13/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2018.годину 13/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2019.годину 13/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2018.годину13/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о упућивању на јавну расправу Нацрта буџета Града Приједора за 2019. годину14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за локацију "Растичани" у склопу
Националног парка "Козара"
14/2018
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 114/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-2039.година14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције и примјену алтернативних мјера на подручју Града Приједора 2018-2019.године14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Привредног савјета града Приједора за 2017.годину14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Приједора 2015.-2017. година за 2017. годину14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на територији града Приједора14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор за школску 2017/2018. годину14/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2017/2018. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног рада14/2018
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о именовању мртвозорника за 2018. годину14/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове14/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД"14/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора Агенције за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД"14/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права на непокретности без накнаде, ЈП Завод за изградњу града14/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде, Марјановић Горан и др.14/2018
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености, "В-З Заштита" д.о.о. Бања Лука14/2018
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде, Казић Алем14/2018
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта "Раки" д.о.о.14/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2019.годину15/2018
ПЛАНПлан рада Градоначелника и Градске управе Приједор за 2019.годину15/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању ИИ Ребаланса буџета Града Приједора за 2018.годину16/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2018.годину16/2018
ПРОГРАМПрограм употребе средстава од накнада по Закону о заштити од пожара Града Приједор за 2018.годину16/2018
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједор за 2019.годину16/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједора (2014-2024) за период 2019-2021.године16/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Приједора за период 2018-2020.године16/2018
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике водних услуга на подручју Града Приједор16/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о пословању привредних субјеката на подручју града Приједора за 2017.годину16/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стипендирању ученика и студената у школској 2017/2018. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама16/2018
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2019. години16/2018
ОДЛУКАОдлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2019.годину16/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању нацрта Одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на подручју града Приједор16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о престанку мандата Врховац Дразен16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о престанку мандата Кабиц Драгослав16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о престанку мандата Тубин Милан16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о верификацији мандата одборници Маји Марковић16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о верификацији мандата одборнику Ненад Гвозден16/2018
РЈЕШЕЊЕРјесење о верификацији мандата одборнику Сврака Славко16/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове16/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета града Приједора за 2019.годину17/2018
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Града Приједора за 2019.годину17/2018
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2017.годину01/2017
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу града Приједора за финансирање пројеката хитног опоравка од поплава01/2017
ОДЛУКАОдлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Приједора за 2017. годину01/2017
ОДЛУКАОдлуке о висини накнада за рад одборника у Скупштини града Приједора и чланова сталних радних тијела Скупштине01/2017
ОДЛУКАОдлуке о висини боравишне таксе на подручју града Приједора за 2017.годину01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата Сањи Рађеновић01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за финансије01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности Секретара Скупштине града Приједора01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Секретара Скупштине града Приједора01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана „Бенковац“01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешења о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратку01/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2016.годину01/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2016.години01/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2016.годину01/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за 2016.годину01/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе Приједор у
2016. години
02/2017
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2017. годину02/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2017. години02/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског
грађевинског земљишта за 2017. годину
02/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина
02/2017
ОДЛУКАОдлуку о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2017.
годину
02/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2017. годину
02/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Акционог плана превенције кривичних дјела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017-2021.година
02/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2016. години02/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду културно – умјетничких друштава за
2016. годину
02/2017
ОДЛУКАОдлика о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2017. годину
02/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о утрошеним средствима Заједничке
комуналне потрошње за 2016.годину
02/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Годишњег плана одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и
улица на подручју Града Приједора за 2016.годину
02/2017
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2017.годину02/2017
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града
Приједора за2017.годину
02/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању програма санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и
резервама подземне воде за извориште „Тукови- Матарушко поље“
02/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и
резервама подземне воде за извориште „Приједорчанка“
02/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању коначних резултата за кандидате Савјета мјесних
заједница на изборима одржаним дана 19.03.2017. године
03/2017
ОДЛУКАОдлука о о конситуисању Савјета мјесних заједница на подручју града Приједора05/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2016. годину,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2016. годину,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Завод за изградњу града „Приједор“ за 2016. годину,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлука о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих бораца за 2016. годину06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлука о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих бораца за 2016. годину06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завода за запошљавање РС, филијала Приједор у 2016. години06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште Замјеника Приједор за 2016. годину,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о продаји акција основног капитала привредног друштва Рудници жељезне руде „Љубија“ ад Приједор06/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина – ГМ Градња,06/2017
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде - ГМ Градња06/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби пут – ГМ Градња,06/2017
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности – Васић Слободанка и Васић Ненад,06/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитку статуса добро у општој употреби путеви - Васић Слободанка и Васић Ненад,06/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби пут – „Унијат М“,06/2017
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Торбица Зорка06/2017
ОДЛУКАОдлука о продаји непокретности – Торбица Зоран.06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града06/2017
ОДЛУКАОдлука о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење06/2017
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлука о задужењу града Приједора за финансирање Пројекта хитног опоравка од поплава06/2017
ОДЛУКАОдлука о коначном отпису обавеза и потраживања града Приједор06/2017
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана пословне зоне „Балтин Баре“- Секција 1 и Секција 206/2017
ОДЛУКАОдлука о продаји непокретности – Стојановић Драшко06/2017
ОДЛУКАОдлука о поништавању Одлука и Јавног конкурса за именовање члана Управног одбора Туристичке организације града Приједора06/2017
ОДЛУКАОдлука о преносу права власништва на ватрогасном возилу ЛАДА-НИВА,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Годишњег Извјештаја Комисије за социјалну заштиту и инклузију града Приједора за 2016. годину06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Галерија 96“ Приједор,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за приказивање филмова06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој ПРЕДА-ПД Приједор за 2016. годину,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа АД „Комуналне услуге“ Приједор,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа АД „Водовод“ Приједор,06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа АД „Топлана“ Приједор06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа АД „Градска тржница“ Приједор06/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјешаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар – децембар 2016. године07/2017
ОДЛУКАОдлуке о давању сагласности за закључење уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града Приједора07/2017
ОДЛУКАОдлуке о усвајању Програма употребе средстава од накнада по Закону о заштити од пожара Града Приједор за 2017. годину07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља Приједор“ Приједор за 2016. годину07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о иницијативи Измјену Правилника о основима стандарда и норматива здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор за 2016. годину07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад Приједор за 2016. годину07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО Црвени крст Приједор за 2016. годину07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2016. години07/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2016. годину08/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2017. годину08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта у 2016.години08/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2017.годину08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2016. години08/2017
ОДЛУКАОдлуке о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Шошкан Миленко08/2017
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености – „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука08/2017
ОДЛУКА Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Сикора Вјенцеслав08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2018.годину08/2017
ОДЛУКАОдлука о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора ради изградње комуналне инфраструктуре08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак уз Одлуку о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора ради изградње комуналне инфраструктуреа08/2017
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног позива за именовање чланова школских одбора у основним и средњим школама града Приједора08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије ИИ Фаза- Секција 308/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2016.годину08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2016.годину08/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Локалног акционог плана социјалне инклузије расељених лица у Граду Приједору08/2017
ОДЛУКАОдлука о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора ради изградње комуналне инфраструктуре09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак уз Одлуку о дугорочном кредитном задужењу Града Приједора ради изградње комуналне инфраструктуре09/2017
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног позива за именовање чланова школских одбора у основним и средњим школама града Приједора09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије ИИ Фаза- Секција 309/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2016.годину09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2016.годину09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Локалног акционог плана социјалне инклузије расељених лица у Граду Приједору09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2016. годину09/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2017. годину09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта у 2016.години09/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2017.годину09/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2016. години09/2017
ОДЛУКАОдлуке о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Шошкан Миленко09/2017
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености – „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука09/2017
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Сикора Вјенцеслав09/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар-јуни 2017. године10/2017
ОДЛУКАОдлуке о приступању града Приједор удружењу „Градоначелници за мир“10/2017
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана градског гробља „Пашинац“10/2017
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверо-западног дијела урбаног подручја Приједора10/2017
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности А.Д. „Комуналне услуге“ Приједор на повећање цијена одвоза смећа10/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборници Скупштине града10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о стипендирању ученика и студената у школској 2016/2017. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора (2014-2024) за 2016. годину10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пословању привредних субјеката (правних лица) града Приједора за 2016. годину10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Пореске управе Републике Српске- Подручни центар Приједор у 2016. години10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стању запослености и незапослености на подручју града Приједора у 2016. години10/2017
ОДЛУКАОдлука о преносу власништва на котловници на чврсто гориво-са града Приједора ТВЈ на ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Приједор10/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2017. годину11/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Статута града Приједора11/2017
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије II Фаза – Секција 311/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана градског гробља „Пашинац“11/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Зонинг плана подручја посебне намјене сјеверо-западног дијела урбаног подручја Приједора11/2017
ОДЛУКАОдлука о организовању Јавне установе Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор11/2017
ОДЛУКАОдлука о увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга на подручју града Приједора11/2017
ОДЛУКАОдлука о критеријумима за остваривање права на субвенције закупнине стана11/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора11/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2016/2017. годину11/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Привредног савјета града Приједора за период 2012-2016. година11/2017
СТАТУТСтатут града Приједора12/2017
ОДЛУКАО длука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2017. годину13/2017
ОДЛУКАО длука о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета Града Приједора за
2017. годину
13/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2018. годину13/2017
ОДЛУКАО длука о критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју Града Приједора13/2017
РЈЕШЕЊЕјешење о именовању Комисије за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједора13/2017
РЈЕШЕЊЕР јешење о разрјешењу директора Дјечијег вртића „Радост“ Приједор13/2017
ОДЛУКАО длука о избору и именовању директора ЈУ Дјечји вртић „Радост“ Приједор13/2017
ОДЛУКАО длука о приступању изради Плана парцелације „Пашини конаци“13/2017
ОДЛУКАО длука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2018. години13/2017
ОДЛУКАОдлука о преносу права посједа без накнаде13/2017
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности13/2017
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе13/2017
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности13/2017
ОДЛУКАОдлука о регулисању међусобних права и обавеза13/2017
ОДЛУКАОдлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Приједора за 2018. годину14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Пословника Скупштине града Приједора14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Етичког кодекса Скупштине града Приједора14/2017
ОДЛУКАОдлука о обуци одборника Скупштине града Приједора14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Регулационог плана „Бенковац“14/2017
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука14/2017
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Плана парцелације за локацију „Растичани“ у склопу Националног парка „Козара“14/2017
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у граду Приједору за 2018/2019. годину14/2017
ОДЛУКАОдлука о броју и просторном распореду основних школа у граду Приједору14/2017
ОДЛУКАОдлука о уписном подручју основних школа на територији града Приједора14/2017
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса и критеријума за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чије је оснивач град Приједор14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2016/2017. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног рада14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Приједора 2015-2017. година за 2016. годину14/2017
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета града Приједорa за 2018. годину14/2017
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета града Приједорa за 2018. годину14/2017
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2016. годину01/2016
ОДЛУКАОдлукa о доношењу Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бања Лука и дијела насеља Орловача01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана простора уз корита ријека Сане и Гомјенице на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 201/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије II фаза (Секција 3),01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана јачања система социјалне заштите и инклузије у граду Приједору са фокусом на расељена лица и повратнике за 2016-2017. годину01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2015. годину01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2015. години01/2016
ЗАКЉУЧАКЗаључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2015. годину01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника Приједор у 2015. години01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању припреме Информације о стању спорова – Тргопродаја д.о.о.01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Јавне установе Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Приједор за 2015. годину01/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Радојчић Драган01/2016
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о оснивању права грађења – Паспаљ комерц д.о.о. Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Нешковић д.о.о. Бијељина01/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Млинарски Јосип01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Позоришта „Приједор“ Приједор01/2016
ОДЛУКАПрограм заједничке комуналне потрошње за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе Приједор у 2015. год.02/2016
ОДЛУКАОдлукa о висини вриједности непокретности на подручју града Приједора по зонама за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину
- Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину
02/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2016. години02/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина02/2016
ОДЛУКАОдлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о преносу права власништва на ватрогасном возилу са Града Приједора на Општину Нови Град02/2016
ЗАКЉУЧАКЗаључак о усвајању Информације о утрошеним средствима у заједничке комуналне потрошње у 2015. години02/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2016. годину02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2015. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2016. годину02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2015. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2016. годину02/2016
ОДЛУКАПрограм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2016. годину02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта у 2015. години02/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта у 2016. години02/2016
ОДЛУКАПрограм употребе средстава од боравишне таксе на подручју града Приједора за 2016. год02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2015. години02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду културно – умјетничких друштава за 2015. годину02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града Приједора у 2015. години02/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2015. годину02/2016
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора03/2016
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању чланова Савјета за израду Зонинг плана јужног дијела урбаног подручја Приједора03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању „Завод за изградњу града“ Приједор за 2015. годину03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2015. годину03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Водовод“ Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Топлана“ Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Градска тржница“ Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2015. годину03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште „Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Галерија 96“03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Центар за приказивање филмова“03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Музеј Козаре Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Годишњег извјештаја Комисије за социјалну заштиту и инклузију Града Приједора03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2015. годину03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стању предмета - привредно друштво „Тргопродаја“ а.д. Приједор03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак уз Информацију о стању предмета - привредно друштво „Тргопродаја“ а.д. Приједор03/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Ковачевић Милан03/2016
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Бечић Хамдија03/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина – Водовод – Гојић Перо03/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Водовод – Вученовић Јелена03/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Зукановић Зилхад03/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Хоџић Сеад03/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информацијe о раду Пореске управе Републике Српске –Подручни центар Приједор у 2015. години04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информацијe о стању запослености и незапослености на подручју града Приједора у 2015. години04/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању земљишта без накнаде– ЗЗ „Пољопромет“ Омарска04/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – ЗЗ „Пољопромет“ Омарска04/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – „Аутотранспорт“ а.д. Приједор04/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете04/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина04/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града04/2016
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година04/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравственe установe ЈУ Дом здравља Приједор за 2015. годину04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравственe установe Градска апотека Приједор за 2015. годину04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Центар за социјални рад Приједор за 2015. годину04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО Црвени крст Приједор за 2015. годину04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештајa о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2015. годину04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак за побољшање стања у локалним јавним емитерима04/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2015. годину04/2016
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета града Приједора за период јануар-децембар 2015. године05/2016
ОДЛУКАОдлука о о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2015. годину расположивог за расподјелу по годишњем обрачуну града Приједора за 2015. годину05/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина05/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина05/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде05/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе05/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе05/2016
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе05/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина05/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке05/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана простора уз корита ријека Сане и Гомјенице на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 206/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједора (2014-2024) за 2015. годину06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о стипендирању ученика и студената у школској 2015/2016. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика у основним и средњим школама06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о насиљу у породици са посебним акцентом на заштити и збрињавању жртве06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пословању привредних субјеката града Приједора у 2015. години06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2015. години06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак 01-022-104/16 о не подржавању измјене Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом - I фаза.06/2016
ОДЛУКАОдлука о о куповини грађевинског земљишта – „ЈМ Премијум“ Бања Лука06/2016
ОДЛУКАОдлука о о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Павић Јеркан06/2016
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности – Челица Тања06/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – стамбени објекат Пећани06/2016
ОДЛУКАОдлука о замјени непокретности – Унијат М06/2016
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености – Телекомуникације РС06/2016
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – РЖР Љубија06/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе06/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке06/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборницима у Скупштини града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборницима Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата предсједницима и члановима сталних радних тијела Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Замјеника градоначелника града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за Одјељења за финансије07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и пољопривреду07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Комисије за избор и именовања Скупштине Града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору потпредсједника Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Замјеника градоначелника града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору в.д.секретара Скупштине града Приједора07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за Одјељења за финансије07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности07/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2016. годину07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана школског одбора у Јавној установи Машинска школа-Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2016. годину09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2017. годину09/2016
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Секретара Скупштине града Приједора09/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о утврђивању листе стручњака09/2016
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2017. години09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2015/2016. годину09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2015/2016. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2016. години09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2016. години09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана пословне зоне „Балтин баре“ – Секција 1 и Секција 209/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Приједора 2015-2017. година за 2015. годину09/2016
ОДЛУКА Одлука о допуни Одлуке о прибављању земљишта без накнаде-ЗЗ Пољопромет Омарска09/2016
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености – Блицнет д.о.о Бања Лука09/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке –01-022-108/16 од 29.06.2016.године09/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању земљишта без накнаде – стамбени објекат Пећани (50 стамбених јединица),09/2016
ОДЛУКАОдлука о прибављању земљишта без накнаде МЗ Расавци – Друштвени дом Горњи Расавци09/2016
ОДЛУКА Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде- Кадирић Абаз09/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Кадирић Абаз09/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе- Башић Мевлида09/2016
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе- Делић Мухо09/2016
ОДЛУКА Одлука о куповини грађевинског земљишта – Бјелић Драгана09/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби пут – пречистач у Омарској;09/2016
ОДЛУКАОдлукa о усвајању буџета Града Приједора за 2017. годину10/2016
ОДЛУКАОдлукa о извршењу буџета Града Приједора за 2017. годину10/2016
ОДЛУКАОдлукa о доношењу Регулационог плана простора уз корита ријеkа Сана и Гомјеница на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 210/2016
ОДЛУКАОдлукa о приступању изради Регулационог плана „Бенковац“10/2016
ОДЛУКАОдлука о именовању доктора мртвозорника у 2017. години10/2016
ОДЛУКАОдлука о расписивању избора за Савјете мјесних заједница10/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2015. години10/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовањe Секретара Скупштине града Приједора10/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу члана управног одбора Туристичке организације града Приједора10/2016
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за именовање једног члана управног одбора Туристичке организације града Приједора10/2016
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2015. годину01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2014. годину01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју Града Приједора у 2014. години01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2014. години01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења буџетских средстава за унапријеђење пољопривредне производње у 2014. години01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2014.години01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Филијала Приједор за 2014. годину01/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2014.годину01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора БРАНИ РАДАНОВИЋУ01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора АНЂИЋ РАНКУ01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборнику Скупштине града Приједора Ивић Душку01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборнику
Скупштине града Приједора Берић Душану
01/2015
РЈЕШЕЊЕР Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању школских одбора
основних и средњих школа у Приједору
01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број: 01-111-14/1301/2015
ОДЛУКАОдлука о задужењу по дугорочном кредиту ради реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре на подручју града Приједора01/2015
ОДЛУКАОдлука о куповини-замјени грађевинског земљишта01/2015
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе01/2015
ОДЛУКАМишљење о Локацијским условима Одјељења за просторно уређење Градске управе Приједор, број: 06-364-85/13 од 5.1.2015.године за насеље Козарац и Локацијским условима, број: 06-364-86/13 од
21.1. 2015.године за насеље Омарска,
01/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештајa о раду Градоначелника и Градске управе града Приједора за период од 01.01. – 31.12. 2014. године02/2015
ОДЛУКАОдлуку о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину
- Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину
02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2015. години02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2015. годину02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2015. години02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2015. годину02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина02/2015
ОДЛУКАОдлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину02/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину02/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-15 Приједор – Коз.Дубица и дијела насеља Урије02/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње у 2014. години.02/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2015.годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину
02/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма асфалтирања путева и улица на подручју града Приједора за 2014. годину02/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2015. годину02/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештај о раду Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2014. годину02/2015
ОДЛУКАОдлука о доношењу Програма употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2015.годину02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ спортска дворана „Младост“ Приједор02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ Дјечији вртић “Радост “ Приједор02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор02/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ Спортска дворана "Младост " Приједор02/2015
ОДЛУКАОдлука о о додјели Повеље почасног грађанина03/2015
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакетa03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2014.годину03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014.години АД „Топлана“ Приједор03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Центар за приказивање филмова03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Галерија 96 Приједор03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду установе културе за 2014.годину ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању Јавног предузећа „Завод за изградњу града“ Приједор за 2014.годину03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2014.годину03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Комуналне услуге“ Приједор03/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број: 01-111-14/1303/2015
ОДЛУКАОдлука о о мјесним заједницама
Преглед територијалног разграничења мјесних заједница
03/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Градска тржница“ Приједор03/2015
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за именовање једног члана Одбора за жалбе03/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата члана Одбора за жалбе града Приједора03/2015
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града03/2015
ОДЛУКАОдлука о о збору грађана03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о продужењу мандата Савјетма мјесних заједница03/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Акционог плана за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције на подручју Града Приједора – 2014 -201603/2015
ОДЛУКАОдлукa о давању сагласности на замјену некретнина – Вила Ранко03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2014.годину03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању јавног комуналног предузећа у 2014. АД „Водовод“ Приједор03/2015
ОДЛУКАОдлукa о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе„Нешковић“ д.о.о. Бијељина03/2015
ОДЛУКАОдлукa о утврђивању губитка статуса јавно добро„Нешковић“ д.о.о. Бијељина03/2015
ОДЛУКАОдлукa о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Антонић Перо03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду установе културе у 2014.години ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“03/2015
ОДЛУКАОдлукa о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Авдагић Нијаз,03/2015
ОДЛУКАОдлукa о утврђивању губитка статуса јавно добро„Жељезницe Републике Српске“
а.д. Добој,
03/2015
ОДЛУКАОдлукa о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Алендаревић
Бранка
03/2015
ОДЛУКАОдлукa о утврђивању губитка статуса јавно добро Алендаревић Бранка03/2015
ОДЛУКАОдлукa о давању сагласности на замјену некретнина – Црква Пећани,03/2015
ОСТАЛОМишљењe ради утврђивања општег интереса за експропријацију изградња насипа
на ријеци Сани
03/2015
ОДЛУКАОдлукa о куповини земљишта – изградња насипа на ријеци Сани,03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана зоне РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука03/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду установе културе у 2014.години ЈУ Музеј Козаре Приједор03/2015
ОДЛУКАОдлука о увајању Извјештаја о извршењу буџета града Приједора за период јануар – децембар 2014. године04/2015
ОДЛУКАОдлука о измјени одлуке о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење04/2015
ОДЛУКАОдлука о о одређивању матичних подручја у Граду Приједору04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Статута града Приједора04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду и активностима Центра јавне безбједности Приједор за 2014. годину.04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дом здравља Приједор за 2014. годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Градска апотека Приједор за 2014. годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Приједор за 2014. годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО Црвени крст Приједор за 2014. годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2014. годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2014 годину04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2014.годину04/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу
водних накнада за 2015.годину
- Програм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2015.годину
04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2014.годину04/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2015.
- Програм кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2015.годину
04/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о прихватању Сагласност о успостављању побратимских односа између града Иркутска (Руска Федерација ) и града Приједора (Република Српска и Босна и Херцеговина)04/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о поништењу Рјешења о именовању директора „Галерија 96“ Приједор04/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора "Галерија 96" Приједор04/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града
Приједора број: 01-111-14/13
04/2015
ОДЛУКАОдлуке о оснивању права грађења – „Топлана“ АД Приједор04/2015
ОДЛУКА Одлуке о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби путеви – „ЛИПА – ДРВО“ д.о.о. Омарска04/2015
ОДЛУКАОдлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – „ЛИПА – ДРВО“ д.о.о. Омарска04/2015
ОДЛУКАОдлуке о оснивању права грађења – „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука04/2015
ОДЛУКА- Одлуке о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Дервишагић Садета04/2015
СТАТУТСТАТУТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА05/2015
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-15 Приједор – Коз.Дубица и дијела насеља Урије06/2015
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана пословне зоне „Балтин Баре“– Секција 1 и Секција 206/2015
ОДЛУКАОдлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука06/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана пословне зоне „Балтин Баре“ – Секција 1 и Секција 206/2015
ОДЛУКАОдлука о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију Пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“06/2015
ОДЛУКАОдлука о оснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања06/2015
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за именовање директора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор06/2015
ОГЛАСЈавни конкурс за именовање директора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“, Приједор06/2015
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор06/2015
ОГЛАСЈавни конкурс за именовање чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Пореске управе Републике Српске, Подручни центар Приједор у 2014. години06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стању у пластеничкој производњи на подручју града Приједора06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о спортским резултатима, стању спорта и спортским објектима на подручју града Приједора за 2014. годину06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о утрошку средстава спортских клубова у 2014. години.06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији развојних пројеката из Интегралне стратегије града Приједора 2014-2024 у 2014. години06/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2014. години06/2015
ОДЛУКАОдлука о продаји пословног простора путем лицитације06/2015
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о замјени непокретности06/2015
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Приједора за период јануар – јуни 2015. године07/2015
ОДЛУКАОдлука о задужењу Града Приједора за финансирање пројеката хитног опоравка од поплава07/2015
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука07/2015
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања07/2015
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о именима улица и тргова07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине града Приједора07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању једног члана Одбора за жалбе града Приједора07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број: 01-111-14/1307/2015
ОДЛУКА Одлука о оснивању права грађења– Жељезнице РС07/2015
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења – Arcellor Mittal07/2015
ОДЛУКА Одлука о о оснивању права грађења – Никић Ј,07/2015
ОДЛУКА Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби путеви – Бркић Раде,07/2015
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде – Бабић Сања,07/2015
ОДЛУКАОдлуке о прибављању грађевинског земљишта без накнаде Muller Kukić Radena07/2015
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о замјени непокретности – Унијат М,07/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2014/2015. годину08/2015
ЗАКЉУЧАКИзвјештај о стипендирању ученика и студената, финансирању научно истраживачког рада и награђивању наставника и ученика у наставној 2014/2015. години08/2015
ЗАКЉУЧАКИнформација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора града Приједора у 2015. години08/2015
ЗАКЉУЧАКИнформација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2015. години08/2015
ОДЛУКА Одлука о оснивању права службености- Мтел а.д. Бања Лука08/2015
ОДЛУКАОдлука о Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Даутовић Адем08/2015
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења – Ватрогасни дом Козарац,08/2015
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Стојнић Бошко08/2015
ОДЛУКА Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Стојнић Бошко08/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке – Жељезнице РС а.д. Добој08/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању нацрта Буџета града Приједора за 2016. годину08/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању нацрта Одлуке о извршењу Буџета града Приједора за 2016. годину08/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању програма употребе средстава од накнада по Закону о заштити од пожара града Приједора за 2015. годину08/2015
ОДЛУКАОдлука о Одлуке о кредитном задужењу града Приједора за комуналну инфраструктуру08/2015
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о задужењу града Приједора за финансирање пројеката хитног опоравка од поплава08/2015
ОДЛУКАОдлука о именима дијелова насељених мјеста на подручју града Приједора08/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма развоја цивилне заштите града Приједора за период од 2016. до 2020. године08/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор08/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор08/2015
РЈЕШЕЊЕРјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор08/2015
РЈЕШЕЊЕРјешења о именовању чланова Управног одбора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор08/2015
ЗАКЉУЧАКИзвјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2014/2015. годину08/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Буџета града Приједора за 2016. годину10/2015
ОДЛУКАОдлука о извршењу Буџета града Приједора за 2016. годину10/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Oдлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2015. годину10/2015
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника у 2016. години10/2015
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2016. години10/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2014/15 години са приједлогом мјера за побољшање васпитно образовног рада10/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-152/15 Информацијa о школској 2014/15 години10/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука и дијела насеља Орловача10/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стању запослености и незапослености на подручју Града Приједора за 2014. годину10/2015
ОДЛУКА Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде10/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби путеви10/2015
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе10/2015
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде10/2015
ОДЛУКАОдлука о о давању сагласности на замјену некретнина10/2015
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2015. годину11/2015
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града Приједора за 2016. годину11/2015
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период 2015-2017. годинe11/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Акционог плана родно одговорног буџетирања у Граду Приједору у областима привреде, пољопривреде и спорта11/2015
ПРОГРАМProgram rada skupštine grada Prijedora za 2014.godinu01/2014
ОДЛУКАOdluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje gradske izborne komisije01/2014
ЈАВНИ ОГЛАСJavni oglas za imenovanje sedam (7) članova gradske izborne komisije01/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о одређивању комисије за избор и именовања чланова Градске изборне комисије Приједор01/2014
ОДЛУКАОдлука о оснивању одбора за жалбе Града Приједора01/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједора01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије за избор предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједора01/2014
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора
01/2014
ЈАВНИ КОНКУРСЈавни конкурс за именовање предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједора01/2014
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука01/2014
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника у 2014. години01/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2014.годину
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину
01/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2014.годину
- Програм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2014. годину
01/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2014. годину- Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2014. годину01/2014
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Ј.П.Спортска дворана „Младост“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Галерија 96“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Градска апотека“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Позоришта „Приједор“из Приједора01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора „Туристичка организација“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЗУ „Дом здравља“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора Центар за социјални рад Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора Ј.П.Спортска дворана „Младост“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора „Галерија 96“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора „Градска апотека“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора Позоришта „Приједор“из Приједора01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора „Туристичка организација“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора ЗУ „Дом здравља“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању школских одбора основних и средњих школа у Приједору01/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју Града Приједора у 2013. години01/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о реализацији Програма кориштења буџетских средстава за унапријеђење пољопривредне производње у 2013. години.01/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештај о раду Градоначелника и Административне службе Града у 2013. години02/2014
ОДЛУКАОдлука о о прихватању донаторских средстава Европске уније из ИПА фондова за реализацију пројекта снабдјевања водом и канализације у Граду Приједору02/2014
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2014. годину- Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2014. годину02/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2014. години02/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2014. годину02/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечне јединичне цијене радова опремања градског грађевинског земљишта за 2014. годину02/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2014. годину02/2014
ОДЛУКАОдлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на подручју Града Приједора02/2014
ОДЛУКАОдлука о Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама02/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на територији Града Приједора и општине Оштра Лука02/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2013. години02/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника Приједор у 2013. години02/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Приједор у 2013. години02/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Центра јавне безбједности Приједор у 2013. години02/2014
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о прихватању донаторских средстава Eвропске Уније из ИПА фондова за реализацију пројекта снабдјевања водом и канализације у Граду Приједору03/2014
ОДЛУКАОдлука о задужењу Града Приједора ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре03/2014
ОДЛУКАОдлука o висини накнада за рад одборника у Скупштини Града Приједора и чланова сталних радних тијела Скупштине Града03/2014
ОДЛУКАОдлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града Приједора03/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2013.годину03/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој Града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2013.годину03/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2013.години03/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне средине на подручју Града Приједора за 2013.годину03/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Процјене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју Града Приједора03/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса јавно добро – објекат породичне медицине у Ракелићима;03/2014
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења – Миодранка Јевтић;03/2014
ОДЛУКА Одлука о куповини земљишта – Богуновић Драган;03/2014
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Халкић Мирсад;03/2014
ОДЛУКА Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе – Павловић Ненад.03/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете04/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина04/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде града04/2014
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине плате функционера града Приједора04/2014
ОДЛУКАОдлука о висини накнаде за рад Градске изборне комисије града Приједора04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ „Галерија 96“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Туристичка организација града Приједора04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ „Галерија 96“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Туристичка организација града Приједора04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању предсједника и чланова Градске изборне комисије града Приједора04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Галерија 96“ Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за приказивање филмова Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Спортска дворана Младост Приједор04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ Козарски вјесник Приједор04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД Топлана Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД Градска тржница Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД Водовод Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању АД Комуналне услуге Приједор у 2013. години04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације града Приједора за 2013. годину04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању Аутотранспорт Приједор а.д. Приједор за 2013. годину04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП Завод за изградњу града Приједор за 2013. годину04/2014
ОДЛУКАОдлука о прихватању грант средстава по Пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за суфинансирање реализације Пројекта „Снабдјевање водом и канализације општине Приједор“ у Граду Приједору04/2014
ОДЛУКАОдлуке о висини накнаде Одбору за жалбе града Приједора05/2014
РЈЕШЕЊЕРјешењe о именовању Одбора за жалбе града Приједора05/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета града Приједора за период јануар-децембар 2013. године05/2014
ОДЛУКАОдлука о коначном отпису потраживања града Приједора05/2014
ОДЛУКАОдлуку о измјени програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2014. годину05/2014
ОДЛУКАОдлукa о измјени Одлуке о именима улица и тргова05/2014
ОДЛУКАОдлуке о висини накнаде за закључивање брака05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о одрицању једномјесечене одборничке накнаде у корист страдалих у поплавама на подручју града Приједора05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Приједор за 2013. годину05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Градска апотека Приједор за 2013. годину05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Приједор за 2013. годину05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ГО Црвени крст Приједор за 2013. годину05/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду пореске управе Републике Српске – Подручни центар Приједор за 2013. годину05/2014
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена и извођењу музичких и других садржаја у угоститељским објектима на подручју града Приједора06/2014
ОДЛУКАОдлука о организовању Јавне установе „Центар за приказивање филмова“ Приједор06/2014
ОДЛУКАОдлука о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење06/2014
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Приједора06/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности за кориштење земљишта06/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак o усвајању Информације о стању и мјерама санације од поплава на подручју града Приједора у периоду од 15.05. до 08.06.2014. године06/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета мјесних заједница у 2013. години06/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању школских одбора основних и средњих школа у Приједору06/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању школских одбора основних и средњих школа у Приједору06/2014
ОДЛУКАОдлука о уређењу простора и грађевинском земљишту06/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Урбанистичког плана Приједора 2012-203207/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању Годишњег плана одржавања, заштите,реконструкције и изградње локалних путева,некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2014.годину07/2014
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе07/2014
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде07/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке у Одлуци број: 01-022-155/13 од 30.10.2013. године07/2014
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе08/2014
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде08/2014
ОДЛУКАОдлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2013. годину
расположивог за расподјелу
08/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2014.годину08/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени и допуни Одлуке о извршењу
буџета Града Приједора за 2014.годину
08/2014
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење08/2014
ОДЛУКАОдлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Град Приједор и Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Град Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавним установама чији је оснивач Град Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о изради Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-15 Приједор - Коз.Дубица и дијела насеља Урије08/2014
ОДЛУКАОдлука о изради Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор-Бањалука и дијела насеља Орловача08/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2013/14. годину08/2014
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења08/2014
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде08/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке08/2014
ОДЛУКА Одлука о преносу права власништва08/2014
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе08/2014
ОДЛУКА- Одлука о утврђивању губитка статуса јавно добро08/2014
ОДЛУКАОдлукао оснивању права грађења08/2014
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2014. годину09/2014
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2014. год09/2014
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о задужењу града Приједора ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању нацрта Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2015.год09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2015.год09/2014
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2015. години09/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању програма употребе средстава од накнада по Закону о заштити од пожара града Приједор за 2014. годину09/2014
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2015. години09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора града Приједора у 2014.години09/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-15 Приједор – Коз.Дубица и дијела насеља Урије09/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор - Бањалука и дијела насеља Орловача09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2013. год09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја – Елабората о процјењеној штети на подручју града Приједора узрокованој појавом поплаве09/2014
ОДЛУКА- Одлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде09/2014
ОДЛУКА- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе09/2014
ОДЛУКА- Одлука о о оснивању права службености09/2014
ОДЛУКА- Одлука о о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби путеви09/2014
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета града Приједора за 2015. годину10/2014
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета града Приједора за 2015. годину10/2014
ОДЛУКАОдлука о именовању доктора мртвозорника за преглед умрлих лица ван здравствене установе у 2015.години10/2014
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Приједор10/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о школској 2013/2014. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно – образовног рада10/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2014. години.10/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пословању привредних друштава на подручју града Приједора у 2014. години10/2014
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине града Приједора за 2013. годину01/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Приједора за 2013.годину01/2013
ОДЛУКАОдлука о покретању процеса израде интегралне стратегије локалног развоја града Приједора за период 2014-2024. године01/2013
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2013. години01/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора01/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о утврђивању листе стручњака за чланове комисија за провођење поступка пријема службеника01/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка за пријем службеника у Административну службу града Приједора01/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - И Фаза (Секција 1 и Секција 2)01/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2012. години01/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању се Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, умрлих и вјенчаних на подручју града Приједора01/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта без накнаде01/2013
ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК о рјешавању стамбених потреба радника Административне службе и др. лица01/2013
ПОСЛОВНИКПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА02/2013
СТАТУТСТАТУТ ГРАДА ПРИЈЕДОРА02/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Административне службе града Приједора за 2012. годину03/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању годишњег плана одржавања заштите,реконструкције и изградње локалних путева,некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2013.год.03/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак уз годишњи план одржавања заштите,реконструкције и изградње локалних путева,некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2013.год.03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за општу управу03/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о покретању иницијативе за измјену и допуну Одлуке о локалним путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима03/2013
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинског земљишта за 2013. годину03/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине једнократне ренте у 2013. год.03/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења градског грађевинског земљишта у 2013.год.03/2013
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника у 2013. години03/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о реализацији Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне средине на подручју града Приједора за 2012.год.03/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне средине града Приједора за 2013. годину03/2013
ОДЛУКАОдлука о наградама и признањима града Приједора03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелнице Одјељења за друштвене дјелатности03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелнице Одјељења за финансије03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелнице Одјељења за просторно уређење03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелнице Одјељења за привреду и пољопривреду03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за финансије03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за друштвене дјелатности03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за просторно уређење03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелнице Одјељења за привреду и пољопривреду03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине града Приједора03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Секретара Скупштине Града Приједора03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града Приједора број: 01-111-14/1303/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Приједор за 2012. годину03/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Пале – Филијала Приједор за 2012. годину03/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2012. годину03/2013
ОДЛУКАОдлука о покретању поступка куповине пакета акција емитента АД „Градска тржница“ Приједор03/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о грађевинском земљишту05/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије05/2013
ОДЛУКАОдлука о додјели плакете05/2013
ОДЛУКАОдлука о додјели повеље почасног грађанина05/2013
ОДЛУКАОдлука о додјели награде05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе Позориште „Приједор“ Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе „Галерија 96“ Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду установе из области културе „Центар за приказивање филмова“ Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду установе из области културе Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду установе из области културе Музеј Козаре Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о иницијативи за формирање Центра јавне безбједности Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду и остварени резултатима рада Станице јавне безбједности Приједор05/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА – ПД“ за 2012. годину05/2013
ОДЛУКАОдлука о промјени Статута Града Приједора06/2013
ОДЛУКАОдлука о мјерама заштите од пожара на подручју града Приједора06/2013
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о именима улуца и тргова06/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о допуни Одлуке о улицама06/2013
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије – И Фаза (Секција 1 и Секција 2)06/2013
ОДЛУКАОдлуку о прибављању грађевинског земљишта без накнаде06/2013
ОДЛУКАОдлуку о преносу власништва на покретној имовини06/2013
ОДЛУКАОдлуку о упису заложног права-хипотеке на непокретностима06/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар – децембар 2012. године07/2013
ОДЛУКАОдлука о давању овлаштења градоначелнику града Приједора07/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама одлуке о општинским административним таксама07/2013
ОДЛУКАОдлука о организовању и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спасавања Града Приједора
07/2013
ОДЛУКАОдлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора07/2013
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Ревизије Измјене и допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом И Фаза - Секција 107/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о пословању А.Д. „Топлана“ Приједор за 2012. годину.07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о пословању А.Д. „Градска тржница“ Приједор за 2012. годину.07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о пословању А.Д. „Водовод“ Приједор за 2012. годину.07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о пословању А.Д. „Комуналне услуге“ Приједор за 2012. годину.07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине Приједор за 2012. годину07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Завод за изградњу града“ за 2012. годину07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2012. годину07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Дом здравља“ за 2012. годину07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду „Центар за социјални рад“ за 2012. год07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник Приједор“ за 2012. годину07/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ спортска дворана“Младост“ Приједор за 2012. годину07/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности за замјену градског грађевинског земљишта07/2013
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености07/2013
ОДЛУКАОдлука о грађевинском земљишту -Пречишћен текст-08/2013
ОДЛУКАОдлука о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије -Пречишћен текст-08/2013
ОДЛУКАОдука о одобравању средстава за куповину акција ад „Топлана“ Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавне установе Позориште „Приједор“ у Приједору09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању „Музеј Козаре“ Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Народне библиотеке „Ћирило и Методије“ Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о промјени облика организовања Јавног предузећа „Центар за приказивање филмова“ Приједор у Јавна установа „Центар за приказивање филмова“ Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег вртића „Радост“ Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Приједор09/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градске пописне комисије града Приједора09/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у Приједору09/2013
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Плана управљања отпадом града Приједор за период 2012-2017.године09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештај о раду и пословању Територијалне ватрогасне јединице Приједор за 2012. годину09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду културно – умјетничких друштава на за 2012. годину09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду Пореске управе Републике Српске Подручни Центар Приједор за 2012. годину09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о реализацији програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2012. години09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о стању и перспективи развоја сточарске производње на подручју града Приједора09/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању се информације о раду Савјета мјесних заједница у 2012. години09/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде09/2013
ОДЛУКАОдлуку о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе09/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Приједора
за период јануар – јуни 2013. године
10/2013
ОДЛУКАСтратегија непрофитно – социјалног становања града Приједора за период 2013. – 2018. година10/2013
ПРОГРАМПрограм заједничке комуналне потрошње за 2013. годину10/2013
ПРОГРАМПрограм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2013. годину10/2013
ПРОГРАМПрограм кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта за 2013. годину10/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о Нацрту Урбанистичког плана Прједор 2012. – 203210/2013
ОДЛУКАОдлука о доношењу Ревизије измјене и допуне Регулационог плана централне зоне Приједор са споменичким комплексом, И Фаза – Секција И10/2013
ОДЛУКАОдлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе10/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – надвожњак Пећани10/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде –Милетић Војо10/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина - Милетић Војо10/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Карановић Ђуро10/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Карановић Мирко10/2013
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе- Радаковић Ранко10/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби –пут Радаковић Ранко10/2013
ОДЛУКАОдлука о преносу власништва и права кориштења на покретној имовини – Комуналне услуге10/2013
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Јакуповић Садик10/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби –пут Јакуповић Садик10/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавне установе за културну дјелатност Галерија 96 Приједор12/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању одлуке оснивању ЈУ „ Центра за социјални рад Приједор“12/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о промјени облика организовања Јавног предузећа спортска дворана „Младост“ Приједор у Јавну установу спортска дворана „Младост „ Приједор12/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавне здравствене установе „Градска апотека“ Приједор12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића „Радост“ Приједор за школску 2012/13. годину.12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједора у 2013.години12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2012.годину12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информација о броју и структури привредних субјеката (физичких и правних лица) на подручју града Приједора12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о давању сагласности на Одлуку о прихватању реализације Пројекта изградње рециклажног центра за комунални отпад на локацији регионалне депоније „Стара пруга-Курево“ код Приједора12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о давању сагласности на Одлуку о давању земљишта на кориштење са правом грађења12/2013
ОДЛУКАОдлука о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2012. годину расположивог за расподјелу12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2013.годину12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2013.годину12/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о ревизији консолидованих финансијских извјештаја за кориснике града Приједора за период 01.01.-31.12.2012.године12/2013
ОДЛУКАОдлука о куповини грађевинског земљишта,13/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2013. годину13/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу буџетаГрада Приједора за 2013. годину13/2013
ОДЛУКАОдлука о кријитеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду локацијских услова13/2013
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса и критеријa за избор и именовање чланова управних одбора у jавним установама , чији је оснивач Град Приједор13/2013
ОДЛУКАОдлука о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење13/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градске изборне комисије Приједор13/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града
Приједора број: 01-111-14/13
13/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације зонe уз
магистрални пут М-15 Приједор – Коз.Дубица – Секција 1 СЈЕВЕР
13/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о Усвајању Информације о школској 2012/2013. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно – образовног рада13/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о Усвајању Информације о раду спортских клубова и спортских организација на подручју Града Приједора у току 2012. године.13/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде13/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2014. годину14/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2014. годину14/2013
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење14/2013
ОДЛУКАОдлука о радовима за које није потребна грађевинска дозвола14/2013
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката невладиних организација у 2014. години14/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2013. години.14/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина14/2013
ОДЛУКАОдлука о куповини грађевинског земљишта14/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде14/2013
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде14/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правиник о унутрашњој оранизацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор14/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Града Приједора за 2014. годину15/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак 01-022-176/13 Aнализа о корищтењу свих минералних сирпвина на подручју Града Приједпра15/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак 01-022-177/13 План асфалтирања путева укључујући и нова насеља,15/2013
ОДЛУКАОдлука о о извршењу буџета Града Приједора за 2014. годину15/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју Града Приједорa за 2014. годину
15/2013
ОДЛУКАОдлука о измјенама одлуке о градским административним таксама15/2013
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавним установама чији је оснивач Град Приједор15/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса јавно добро15/2013
ОДЛУКАОдлука о о давању сагласности на замјену некретнина15/2013
ОДЛУКАОдлука о усвајању Интегралне стратегије развоја
Града Приједора за период 2014-2024. године
16/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на закључивање Уговора о јемству16/2013
ОДЛУКАПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2012.годину01/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Приједор за 2012.годину
01/2012
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника01/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења именовању школских одбора основних и
средњих школа у у Приједору
01/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак Правобранилаштва РС Сједиште замјеника Приједор за 2011.г01/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о броју свих уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и
Умрлих на подручју општине Приједор у 2011.години
01/2012
ОДЛУКАОдлука о уступању на коришћење простора кина „Козара“ у улици
Краља П.I Ослободиоца у Приједору
01/2012
ОДЛУКАОдлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у
државној својини- локација Ч.Поље
01/2012
ОДЛУКАОдлука о начину и условима јавне продаје грађ.земљ. у државној
својини-локација у ул.Козарса
01/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак Завода за запошљавање РС Филијала Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и општинске
административне службе општине Приједор у 2011. Години
02/2012
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинског земљишта за 2012. Годину02/2012
ОДЛУКАО длука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења градског
грађевинског земљишта у 2012.години
02/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине једнократне
ренте у 2012.години
02/2012
ОДЛУКАОдлука о уређењу простора општине Приједор02/2012
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду02/2012
ОДЛУКАОдлука о преносу права коришћења на покретној војној имовини02/2012
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и
изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју
општине Приједор за 2012.годину
02/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовања02/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборници у Скупштини општине
Приједор
02/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Информација о реализацији Програма водоснабдјевања
SECO у Општини Приједор
02/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Информација о примјени Одлуке о уписном подручју на
територији општине Приједор
02/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак - Информација о пружању правне помоћи за 2011.годину
у општини Приједор
02/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Информација о реализацији Програма коришћења средстава
за унапређење пољопривредне производње за 2011.годину
02/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак - Информација о реализацији Програма коришћења средстава
за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима
02/2012
ОДЛУКАОдлука Бегановић03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду Позоришта „Приједор“ Приједор за
2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду Галерија 96 Приједор за 2011.годину03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду ЈУ Центар за приказивање филмова
Приједор за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“
Приједор за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду Агенције за економски развој
општине Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Информацијa о раду Народнe библиотеке
„Ћирило и Методије" Приједор за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Информацијa о раду Музејa „Козаре“ Приједор
за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак -Извјештај о раду Туристичке организације општине
Приједор за 2011.годину
03/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак - Годишњи извјештај о раду Форума за безбједност
грађана општине Приједор за 2011.годину
03/2012
ОДЛУКАОдлука Аутотранспорт03/2012
ОГЛАСОгласи о упису у регистар заједница етажних власника
стамбених зграда
03/2012
ОДЛУКАОдлуку о приступању изради Плана парцелације зона уз
магистрални пут М-15 Приједор - Коз.Дубица – Секција 1
СЈЕВЕР и магистрални пут М-4 Приједор - Бањалука –
Секција 2 ИСТОК
04/2012
ОДЛУКАОдлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Плана парцелације зона
уз магистрални пут М-15 Приједор-Коз.Дубица Секција 1- СЈЕВЕР
и магистрални пут Приједор –Бањалука Секција 2- ИСТОК
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Ревизије Измјене и допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким
комплексом I Фаза - Секције 1, 2 и 3
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана
Приједора 2012-2022
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу дужности члана Управног одбора у
ЈЗУ „Дом здравља“Рајлић Наде
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. старјешине Територијалне ватрогасне
јединице Приједор
04/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Старјешине – командира Територијалне
ватрогасне јединице Приједор
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду А.Д. „Комуналне услуге“ Приједор
за 2011.годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду АД „Водовод“ Приједор за 2011.г04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду АД „Топлана“ Приједор за 2011. г04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду АД „Градска тржница“ Приједор
за 2011. Годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2011. Годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду ЗУ Дом здравља Приједор за
2011. годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Фонду здравственог осигурања Републике Српске04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду ЗУ „Градска апотека“ Приједор
за 2011. Годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду Центара за социјални рад Приједор
за 2011. Годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Информација о раду Општинске организације
Црвеног крста Приједор за 2011. Годину
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Информацију о стању и перспективи развоја воћарске
производње на подручју општине Приједор
04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак- Информација о реализацији Оперативног плана добре
управе у области вода и заштите животне средине
04/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут04/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина04/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде04/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина04/2012
ОДЛУКАОдлуку о утврђивању губитка статуса јавно добро04/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина04/2012
ОДЛУКАМишљење04/2012
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе04/2012
ОДЛУКАOдлукa о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор
за период јануар - децембар 2011. године
05/2012
ОДЛУКАОдлукa о давању гаранције АД Топлани Приједор за дугорочно
кредитно задужење
05/2012
ОДЛУКАOдлукa о комуналним таксама05/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак А.Д.Топлана Приједор05/2012
ОДЛУКАОдлука o начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у
државној својини
05/2012
ОДЛУКАОдлука o начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у
државној својини
05/2012
ОДЛУКАОдлука о усвајању „Стратегије развоја руралних подручја општине
Приједор за период 2012 – 2016. година“
05/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о статусу, броју и структури развојних пројеката05/2012
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Одлуке о задуживању по гаранцији за АД „Комуналне услуге“ Приједор06/2012
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке о задужењу Општине ради
реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре на
подручју општине Приједор
06/2012
ОДЛУКАОдлукуа о измјени Одлуке о давању гаранције АД Топлани Приједор
за дугорочно кредитно задужење
06/2012
ОДЛУКАОдлукуа о измјенама Одлуке о јавном оглашавању на подручју
општине Приједор
06/2012
ОДЛУКАОдлукуа о продаји станова у државној својини у Козарцу06/2012
ОДЛУКАОдлукуа о равноправности полова у Општини Приједор06/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о пословању Националног парка „Козара“
Приједор за 2011.годину
06/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација Шумског газдинства „Приједор“ за 2011.годину06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде06/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут06/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина06/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут06/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина06/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса јавно добро06/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут06/2012
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености06/2012
ОДЛУКАОдлука о јавној продаји непокретности у државној својини и својини јединице локалне самоуправе06/2012
ОДЛУКАОдлука о давању на коришћење простора Aутобуске станице и пословне зграде у Козарској улици06/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут06/2012
ОДЛУКАОдлука Фудбалском клубу „Рудар“ Приједор06/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак за замјену некретнина између Општине Приједор и Ћустић Сабита06/2012
ОДЛУКАОдлука о усклађивању статута општине приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборницима у скупштини града приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборницима скупштине општине Приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједнице Скупштине општине Приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Потпредсједнице скупштине општине Приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Замјеника начелника општине Приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине Приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и Пољопривреду07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-
комуналне послове
07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене Дјелатности07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору комисије за избор и именовања скупштине Града Приједора07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједник скупштине града приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору потпредсједника скупштине града приједор07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору замјеника градоначелника07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара скупштине Града приједора07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове
07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко
инвалидску заштиту
07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно Уређење07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду
и пољопривреду
07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу07/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за друштвене Дјелатности07/2012
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
секретара Скупштине Града Приједора
07/2012
ОДЛУКАОдлука о кориштењу буџетског суфицита утврђеног Одлуком о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-децембар 2011.године08/2012
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета Општине Приједор за 2012.годину08/2012
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу буџета Општине Приједор за 2012.годину08/2012
ОДЛУКА Одлука о утврђивању губитка статуса јавно добро08/2012
ОДЛУКА Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе08/2012
ОДЛУКА Одлука о оснивању права грађења08/2012
ОДЛУКА Одлука о оснивању права грађења08/2012
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Града Приједора за 2013. Годину09/2012
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Града Приједора за 2013. Годину09/2012
ОДЛУКАОдлука о промјени намјене средстава09/2012
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Пословника скупштине општине Приједор09/2012
ОДЛУКАОдлука о разрјешењу Општинске изборне комисије Приједор09/2012
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за именовање
Градске изборне комисије Приједор
09/2012
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о оснивању привредног друштва „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор09/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Драгојевић Горана09/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратку09/2012
ЗАКЉУЧАК127 Закључак Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ за школску 2011/2012.годину09/2012
ЗАКЉУЧАК128 Закључак Информација о школској 2011/2012.години са приједлогом мјера за побољшање васпитно образовног процеса09/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина Куртовић Сакиба09/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључа о раду Пореске управе РС –Подручни центар Приједор
за 2011. годину
25/2012
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2011. Годину01/2011
ОДЛУКАОдлука о задужењу општине Приједор01/2011
ОДЛУКАОдлука о организовању ЈЗУ „Дом Здравља“ Приједор01/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивњу дјелатности „Градска тржница“ Приједор01/2011
ОДЛУКАОдлука о приступању израде Плана парцелације за дио градсог насеља Д,Пухарска Секција 1 и Секција 201/2011
ОДЛУКАОдлука о приступању израде Плана парцелације за приградско насеље „Каваниште01/2011
ОДЛУКАОдлука о приступању израде Плана парцелације за дио приградског насеља Бистрица01/2011
ОДЛУКАОдлука Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне средине у општини Приједор за 2011.годину01/2011
ПЛАНПлан добре управе у области вода и заштите животне средине у општини Приједор за 2011.годину01/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за изр. Пл. парцел за дио
град. насеља Д. Пухарска – Секција 1 и Секц. 2, Пл. Парцел.за приградско насеље „Каваниште“ и Плана парцелације за дио приградског насеља Бистрица
01/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Надзорног одбора Спортска дворана „Младост“ Приједор и именовање в.д. Управног одбора ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор01/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду Правобранилаштва Републике
Српске- Сједиште замјеника Приједор за 2010.годину
01/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2010.годину
01/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усавајању информације о пружању правне помоћи у
општини Пријеидор
01/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усавајању информације о реализацији Програма коришћења
средстава за унапређење пољопривредне производње за 2010.годину
01/2011
ОДЛУКАОдлуке о давању сагласности на замјену некретнина са
предузећем „Лимиком“ д.о.о. Бања Лука,
01/2011
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
01/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина са
предузећем „Ауто Жути“ д.о.о. Приједор
01/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештај о раду Начелника општине Приједор и општинске
административне службе за 2010.годину
02/2011
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинскогземљишта за 2011. годину02/2011
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинскогземљишта за 2011. годину02/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине једнократне ренте
у 2011.години
02/2011
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор
за 2011.годину
02/2011
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор
за 2011.годину
02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о раду установа из области културе и културно-умјетничких
друштава на подручју општине Приједор за 2010.годину
02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о раду установа из области културе и културно-умјетничких
друштава на подручју општине Приједор за 2010.годину
02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ а.д. Приједор02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о ефектима мјера за ублажавање негативних
ефеката свјетске економске кризе на општину Приједор
02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о индустријској зони „Целпак“ Приједор02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак информација о броју свих уписа у матичне књиге рођених и умрлих на
подручју општине Приједор у 2010.години
02/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак и звјештаја о раду здравствених, социјалних и јавних установа на подручју општине Приједор за 2010. годину03/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели плакете општине Приједор03/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели повеље почасног грађанина општине Приједор03/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели награде општине Приједор03/2011
ОДЛУКАОдлука о постављању, изградњи и уклањању објеката за које није потребно
одобрење за грађење
03/2011
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“03/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор и именовању вршиоца дужности директора
Агенције „ПРЕДА-ПД“ Приједор
03/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор и именовање вршиоца дужности чланова Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за дио градског насеља
Доња Пухарска Секција 1 и Секција 2
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за приградско насеље
Каваниште
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за дио приградског
насеља Бистрица
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак и звјештаја о раду здравствених, социјалних и јавних установа на
подручју општине Приједор за 2010. годину
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о раду ОО Црвени крст Приједор за 2010. годину03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештај о раду и пословању ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2010. годину
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештај о раду и пословању ОО Територијалне ватрогасне
јединице Приједор у 2010. години
03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о пословању Јавних предузећа у 2010. години03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о стању и перспективи развоја шумарства на
подручју општине Приједор уз примједбе
03/2011
ОДЛУКАOдлука о усвајању Ивјештаја о извршењу Буџета општине Приједор
за период јануар – децембар 2010.године
04/2011
ОДЛУКАОдлука о распореду буџетског суфицита за период јануар - децембар 2010.04/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о јавном оглашавању на подручју општине
Приједор
04/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању Нацрта Регулационог плана пословне зоне
“Чиркин Поље“ у Приједору – Секција 1
04/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештаја о раду Туристичке организације општине Приједор04/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информације о реализацији одлуке о задужењу општине Приједор ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре04/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештаја о реализацији Оперативног плана добре управе у
области вода и заштите животне средине
04/2011
ОДЛУКАОдлуку о утврђивању губитка статуса -добро у општој употреби – пут04/2011
ОДЛУКА Одлуку о давању сагласности на замјену некретнина04/2011
ОДЛУКАОдлука о усвајању Споразума о чланству у Савез општина и градова
Републике Српске
05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о реализацији Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2010.годину05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештај о раду Службе комуналне полиције за 2010.годину05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о дјеловању омладинског сектора на подручју
општине Приједор
05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о статусу, броју и структури развојних пројеката које
треба реализовати у 2011.години према Стратегији развоја општине Приједор
2008.-2013. Године
05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о стању и перспективи развоја пољопривредне
производње на подручју општине Приједор
05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о раду Пореске управе Републике Српске – Подручни
центар Приједор
05/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о раду Савјета мјесних заједница05/2011
ОДЛУКАОдлуку о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе05/2011
ОСТАЛОМишљење из имовинске области05/2011
ОСТАЛОМишљење из имовинске области05/2011
ОДЛУКАОдлукао усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор
за период јануар - јуни 2011. Године
06/2011
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације за дио градског насеља Доња Пухарска –
Секција 1 и Секција 2
06/2011
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације за приградско насеље „Каваниште“06/2011
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације за дио приградског насеља Бистрица06/2011
ОДЛУКАОдлука о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за
Пројекте младих који се финансирају и суфинансирају средствима
Буџета општине Приједор
06/2011
ОДЛУКАОснивању Јавне установе „Музеј Козаре Приједор“ у Јавну установу
„Матични музеј Козаре Приједор“ у Приједору
06/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о промјени облика организовања ЈП „Центар за приказивање филмова“ Приједор у ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор06/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о промјени облика организовања ЈУ Народне библиотеке „Ћирило и Методије“ Приједор у ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор06/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенами Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању
Јавне установе Позориште „Приједор“ у Приједору
06/2011
ОДЛУКАОдлука о усклађивњу Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке о усклађивању одллуке о оснивању
Туристичке организације општине Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о поновном расписивању јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора Агенције за економски развој општине
Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор
06/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора
Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“
Приједор
06/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Агенције за економски развој
општине Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор
06/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана Управног одбора Агенције за економски
развој општине Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор
06/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о стању у јавним предузећима06/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о стању и статусу објеката-имовине мјесних заједница06/2011
ОДЛУКАОдллука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби
– пут
06/2011
ОДЛУКАОдллука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби
– пут
06/2011
ОДЛУКАОдлука о оснивању права грађења06/2011
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености06/2011
ОДЛУКАОдлука о оснивању права службености06/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор
за 2011. годину
08/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу буџета Општине Приједор
за 2011. годину
08/2011
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава за докапитализацију акционарског
друштва „Топлана“ а.д. Приједор
08/2011
ОДЛУКАОдллука о условима и начину постављања и уклањања објеката
привременог карактера
08/2011
ОДЛУКАОдлука о доношењу Регулационог плана пословне зоне „Чиркин поље“
у Приједору Секција 1
08/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о организовању
Јавне здравствене установе "Дом здравља" Приједор
08/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке о усклађивању одлуке о
организовању „Градска апотека“ Приједор
08/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о промјени облика организовања
Јавног Предузећа спортска дворана „Младост“ Приједор у јавну установу
Спортска Дворана „Младост“ Приједор
08/2011
ОДЛУКАОдлука о усклађивању одлуке о оснивању „Галерије 96“ Приједор08/2011
ОДЛУКАОдлука о именовању мртвозорника08/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Управног одбора Агенције за економски развој
општине Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта одлуке о именовању дијелова насељених
мјеста на подручју Општине Приједор
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаје о раду ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор за школску 2010/11.годину
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању се Информације о активностима у Општини
Приједор поводом обиљежавања 15. октобра Свјетског дана жена на селу
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању се Информације о активностима у Општини
Приједор поводом обиљежавања 15. октобра Свјетског дана жена на селу
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о избору и реализацији пројеката
невладиних организација у 2011.години
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду спортских клубова и
спортских организација на подручју општине Приједор
08/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју и структури привредних
субјеката (физичких и правних лица) на подручју Општине Приједор
08/2011
ОГЛАСОдлука о усвајању Акционог плана за спречавање и сузбијање малољетничке деликвенције на подручју општине Приједор
2011-2013.године
09/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу града" Приједор -Пречишћен текст09/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу Рома општине Приједор,09/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту10/2011
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и Секција 2) и II Фаза (Секција 310/2011
ОДЛУКАОдлука о усвајању „Акционог плана за одрживо управљање енергијом
на подручју општине Приједор
10/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор
10/2011
ОДЛУКАОдлука о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање Старјешине
општинске организације Територијалне ватрогасне јединице Приједор
10/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама10/2011
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о збору грађана10/2011
ОДЛУКАОдлука о уступању на коришћење и управљање простора „Зелене пијаце“ у насељу Урије10/2011
ОДЛУКАОдлука о давању на коришћење простора Сточне пијаце у насељу Велико Паланчиште10/2011
ОДЛУКАOдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2012. години10/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Позоришта "Приједор" у Приједору10/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Позоришта "Приједор" у Приједору10/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта одлуке о преносу права коришћења на покретној
војној имовини
10/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештаја о раду Паркинг сервиса за 2010.годину10/2011
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета за 2012.годину11/2011
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета општине Приједор за 2012.годину11/2011
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана простора уз корита
ријека Сана и Гомјеница на урбаном подручју Приједора – Секција 1 и Секција 2
11/2011
ОДЛУКАОдлука о општинским административним таксама11/2011
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена и извођењу музичких и других садржаја у угоститељским објектима на подручју општине Приједор11/2011
ОДЛУКАОдлука о усклађивању одлуке о оснивању агенције за економски Развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор11/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор11/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на урбаном подручју
Приједора- Секција 1 и Секција 2
11/2011
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијелова
насеља Доња Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и Секција 2) и II Фаза (Секција 3)
11/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“11/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о реализацији Пројекaта у
повратничким, избјегличким и ромским насељима
11/2011
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине општине Приједор01/2010
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор за 2010.годину01/2010
ОДЛУКАОдлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у Индустријској зони "Целпак" у Приједору, под посебним условима, ради изградње пословних објеката01/2010
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2010.години01/2010
ОДЛУКАОдллука о давању гаранције за Центар за социјални рад за кредитно задужење код Raiffesen банке Сарајево01/2010
ОДЛУКАОдлука о сталној мјесечној накнади ОИК Приједор01/2010
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе /Бурић Алма/01/2010
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе /Ступар Рајко/01/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке01/2010
ОДЛУКАОдлулка о Програму уређења грађевинског земљишта за 2010.годину02/2010
ОДЛУКАОдлука о уређивању базне цијене за обрачун накнаде уређења грађевинског земљишта у 2010.години02/2010
ОДЛУКАОдлука о Утврђивању основице за израчунавање висине једнократне ренте у 2010.години "Пећани"-Секција 1 и дијела насеља Доња Пухарска02/2010
ОДЛУКАОдлука о оређ.радног времена правним лицима и предуз. Који обављ. Тргов.занатску, услужну дјелатност02/2010
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена и извођење музичких и др. Садржаја у угостит.објек. У општини Приједор02/2010
ОДЛУКАОдлука о Измјени и допуни Ревизије Регулационог плана насеља Пећани секција 1 и дијела насеља Д.Пухарска02/2010
ОДЛУКАОдлука о пл. Парцелације и убан.тех.улова за локацију бунара и пумпне станице са линијом Електроснабдјевања02/2010
ОДЛУКАОдлука о куповини земљишта Сајак Бране02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЗУ "Дом здравља" Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. Директора ЈУ ДВ "Радост" Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЗУ "Гррадска апотека " Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Центра за социјални рад Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Туристичке организације општине Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора "галерија 96 Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директорице Центра за приказивање филмова02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЗУ Дом здрамља Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЗУ Градска апотека02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ДВ Радост Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Галерија 9602/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Туристичке организације Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Центра за приказивање филмова02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Центра за социјални рад02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана УО ЈУ ДВ Радост Приједор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана УО Галерија 96 Пријеидор02/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана УО Туристичка организација Приједор02/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број: 01-022-24/10 Информација о реализацији
Мјера за ублажавање ефеката свјетске економске
кризе на општину Приједор
02/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-25/10 Извјештај о реализацији
Програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње у 2009
02/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-26/10 Извјештај о реализацији
средстава за развојне пројекте и подстицај
запошљавања у 2009.години
02/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-28/10 Регулационог плана о измјени и допуни Ревизије
Регулационог плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и
дијела насеља Доња Пухарска,
02/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-27/10 исправка „Чулаја
Ђорђе“ треба да стоји „Ћулаја Ђорђо“,
02/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете општине Приједор03/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели награде општине Приједор03/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели повеље почасног грађанина општине Приједор03/2010
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације и УТУ за пољоприв.комплекса у насељу Тукови03/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. Директора ЈП СД "Младост" Приједор03/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈП СД "Младост" Приједор03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду Начелника општине Приједор03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о културним и спортским манифестацијама03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о изградњи објаката културе и спорта03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду културних установа и култрно умјетничких друштава03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду туристичке организације за 2009.03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о имплементацији оперативног стратешког плана добре управе у области вода03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне средине 2010.03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о реализацији пројекта управљања чврстим отпадом - изградња регионалне санитарне депоније на Куреву03/2010
ОДЛУКАОдлука о подржавању активности на реализацији пројекта управљања чврстим отпадом03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду форума за безбједност за 2009.03/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о оснивању права грађења03/2010
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК сагласност Начелнику општине да,
зависно од процјене, може потписати уговор на
одређено вријеме без накнаде, обзиром да се ради о
формирању индустријске зоне
03/2010
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ градско грађевинско
земљиште у Улици Васе Мискина у Приједору,
означено као парцела број 27/210
03/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о реализацији пројеката породичне медицине04/2010
ОДЛУКАОдлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Приједор за јануар-децембар 2009.04/2010
ОДЛУКАОдлука о задружењу општине ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу канализационе мреже у насељу Гомјеница у Приједору04/2010
ОДЛУКАОдлука о прихватању права власништва на непокретностима бившег предузећа "Аутотранспорт" а.д. Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о оснивању Привредног друштва "Аутотранспорт" Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о јавном оглашавању на подручју општине Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о продаји непокретности власништво општине Приједор04/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнице Ступар Милене04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о дјеловању омладинског сектора04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник" а.д.Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју општине Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о завршетку активности на изради Студије саобраћаја урбаног подручја општине Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о индустријској зони "Целпак" Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о тренутном стању у пластеничкој производњи на подручју општине Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о стању електро енергетске инфраструктуре подручја које покрива РЈ "Електродистрибуција" Приједор04/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о куповини некретнина Број:01-022-56/10.04/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о куповини некретнина Број:01-022-60/1004/2010
ОДЛУКАОдлука о допунама Одлуке о комуналном реду05/2010
ОДЛУКАОдлука о измјенама одлуке број:01-022-5/05 од 8.2.2005.године05/2010
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана послове зоне „Чиркин Поље“
У Приједору – Секција 1
05/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана послове зоне
„Чиркин Поље“ у Приједору – Секција 1
05/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Дрљача Александра05/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела РО бр. 01-111-10/0905/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника Приједор05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештај о активностима за извршење Акционог плана за ромску популацију05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак – приједлог мјера за побољшање популационе политике у општини Приједор05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак – информација о раду Пореске управе РС Подручни центар Приједор05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак- информација о обнови инфраструктуре у повратничким и избјегличким
Насељима и улагања у одржив повратак
05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак – информација о стању, потребама и перспективама лица са посебним
Потребама
05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак- информација о статусу, броју и структури развојоних пројеката05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак – информација о прољетној сјетви и садњи05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак – информација о прољетној сјетви и садњи05/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак-информација о стању пчеларства на подручју општине Приједор05/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о преносу права својине на некретнинама Број:01-022-85/1005/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде Број:01-022-91/10
06/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о куповини некретнина Број:01-022-90/10.06/2010
ОДЛУКАОдлука о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту додијељеном по Пројекту „Приједор 2000- Дом за све људе06/2010
ОДЛУКАОдлука о уписном подручју06/2010
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на употребу имена општине Приједор у пословном имену Привредног друштва „Аутотранспорт Приједор“ акционарско друштво Приједор06/2010
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању привредног друштва „Аутотранспорт“ а.д. Приједор 21.05.2010.године број: 01-022-65/1006/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине општине Приједор број: 01-111-10/0906/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о прибављању непокретности без накнаде Број:01-022-89/1006/2010
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-јуни 2010.године07/2010
ОДЛУКАОдлука о одређивању матичних подручја у општини Приједор07/2010
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу централног подручја Приједора07/2010
ОДЛУКАОдлука о усвајању Иницијативе Савеза градоначелника / The Covenat of Mayors initiative/ о смањењу емисије CО2 до 2020. Године07/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о броју и структури привредних
субјеката (физичких и правних лица) на подручју општине Приједор
07/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ за
школску 2009/10.годину
07/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Извјештаја о раду културне установе „Галерија 96“ Приједор07/2010
ОСТАЛОИнформација о актив-ностима и дјеловању националних мањина на
подручју општине Приједор
07/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о улози локалне заједнице у смањењу
социјалне искључености грађана
07/2010
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе
предузећу „Приједорпутеви“ а.д. Приједор
07/2010
ОДЛУКАОдлука о куповини некретнина – ради регулисања имовинско-правних
односа у поступку регулације корита ријеке Милошевице
07/2010
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2010.годину09/2010
ОДЛУКАОДЛУКУ о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 2010.годину09/2010
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној
и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије
09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—115/10 Извјештај о реализацији
Oдлуке о допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих бораца и
умрлих борацаза 2009.годину
09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—116/10 Извјештај о раду Фондације за развој „Приједор“ Приједор.09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—117/10 Информација о поплавама на подручју општине Приједор у току
2010.године.
09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—118/10 Информација о јесењој сјетви и садњи на подручју општине Приједор09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—119/10 Усваја се Информација o школској 2009/10 години09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—120/10 Информација о реализацији
Одлуке о избору приоритетне области за
финансирање пројеката удружења и
фондација у 2010
09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—121/10 Информација о раду спотрских клубова и организација на подручју
општине Приједор
09/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022—122/10 Информација о здравственој заштити дјеце на подручју општине09/2010
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета Општине Приједор за 2011.годину10/2010
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета Општине Приједор за 2011.годину10/2010
ОДЛУКАОдлука о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката
ли дијелова објеката
10/2010
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката
удружења и фондација у 2011. Години
10/2010
ОДЛУКАОдлука о промјени облика организовања предузећа спортска дворана
„Младост“ Приједор у јавну установу спортска дорана „Младост“
Приједор
10/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава10/2010
ОДЛУКАОдлука о куповини некретнина („Agent enex“ )10/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-129/10 Скупштина општине Приједор усваја измјене и допуне Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне
средине општине Приједор за 2010. годину
10/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Лукић Јована03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталних радних тијела СО Приједор03/2009
ПРОГРАМПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2009.годину03/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању годишњег Оперативног плана реализ.Стратешког плана добре управе у области вода и заштите животне средине за 2009.г.03/2009
ОДЛУКАОдлука о одређивању сталне мјесечне накнаде ОИК Приједор за 2009.г.03/2009
ОДЛУКАОдлука о прибављању грађевинског земљишта СО Приједор03/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана добре управе у области вода и заштите животне средине општине Приједор од 4.1.2.2008.г.03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору потпредсједника СО Приједор03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о утврђивању листе стручњака за чланове у комисије за спровођење поступка пријема службеника03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка утврђивања грба општине, промјене назива појединх улица, те одређених назива неименованим улицама у насељима03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем службеника у Административну службу општине Приједор03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Надзорног и Управног одбора Туристичке организације општине Приједор03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. чланова УО Јавне установе "Центар за приказивање филмова" Приједор03/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова Скупштине ЈП "Центар за приказивање филмова" Приједор03/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак за Жељезнице РС03/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду РЈП Сједиште замјеника Приједор03/2009
ОСТАЛОМишљење за утврђивање да експропријација непокретности од општег интереса у сврху подношења приједлога за експропријацију код Владе РС03/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор04/2009
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинског земљишта за 2009.годину04/2009
ПРОГРАМПрограм уређења грађевинског земљишта за 2009.годину04/2009
ОДЛУКАОдлука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења градског грађевинског земљишта04/2009
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање висине једнократне ренте04/2009
ОДЛУКАОдлука о Регулационом плану подручја насеља "Урије"-Југ04/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју Општине Приједор за 2009.годину04/2009
ПРОГРАМПрограм редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор за 2009.годину04/2009
ОДЛУКАОдлука о изради студије изводљивости изградње индустријских и пословних зона04/2009
ОДЛУКАОдлука о мјерама и заштити од пољске штете и спаљивање органских остатака на пољопривредном земљишту04/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења средстава накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе04/2009
ПРОГРАМПрограм кориштења средстава накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе04/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма утрошка средстава остварених продајом дрвних сортимената у 2009.години04/2009
ПРОГРАМПрограм утрошка средстава остварених продајом дрвних сортимената у 2009.години04/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Замјеника Начелник општине Приједор04/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак- мјере за ублажавање негативних ефеката свјетске економске кризе на општину Приједор04/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак-Извјештај о раду установа из области културе за 2008.годину04/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак - Информација о раду КУД-а за 2008.годину04/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за финансије05/2009
ОДЛУКАОдлука о додјели Плакете општине Приједор05/2009
ОДЛУКАОдлука о додјели Награде општине Пиједор05/2009
ОДЛУКАОдлука о додјели Повеље почасног грађанина општине Приједор05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и пољопривреду05/2009
ПРОПИСРјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за друштвене дјелатности05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара СО Приједор05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању секретара СО Приједор05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних радних тијала СО бр. 01-111-10/0905/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду Начелника општине Приједор за 2008.годину05/2009
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде -05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење Вукадиновић Душан05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење Ступар Рајко05/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Приједор за период јануар-децембар 2008.год.06/2009
ОДЛУКАОдлука о приступању изради измјене и допуне Ревизије Регулационог плана насеља "Пећани"-дио секције 1 и дијела насеља Д.Пухарска06/2009
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације и урбанистичко-техничким услова за регулацију корита ријеке Милошевице06/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким услова за изградњу регионалног водовода Д.Перван-Петров Гај, дионица на територији општине Приједор06/2009
ОДЛУКАОдлука о куповини земљишта06/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборнику Предојевић Горану06/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак ЗУ Дом здравља бр. 01-022-42/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак ЗУ "Градска апотека" бр. 01-022-39/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак Центра за социјални рад бр.01-022-40/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак ЈП Центар за приказивање филмова бр.01-022-43/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак Црвеног крса Приједор бр.01-022-41/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о пословању ЈП у општини Приједор за 2008.г.06/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак Агенције "ПРЕДА-ПД"Приједор бр.01-022-45/0906/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта пословника СО-е бр.01-022-51/0907/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2009.годину07/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Приједор за 2009.годину07/2009
ОДЛУКАОдлуке о кориштењу буџетског суфицита утврђеног Одлулком о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-децембар 2008.године07/2009
ОДЛУКАОдлука о висини накнаде за вјенчање07/2009
ОДЛУКАОдлука о висини накнаде за рад одборника у Скупштини општине Приједор и члнаова сталних радних тијела СО07/2009
ОДЛУКАОдлука о праву на накнаду члановима управних одбора у јавним установама и надзорних одбора у јавним предузећима од интереса за општину Приједор07/2009
ОДЛУКАОдлука о критеријима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју општине Приједор07/2009
ОДЛУКАОдллука о Плану парцелације за изградњу дијела Источне обилазнице - I фаза од Магистралног пута Приједор - С.Мост до укрштања са локалним путем Приједор-Буснови07/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у Приејдору07/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела СО Приједор број:01-111-10/0907/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених јединица у сврху повратка07/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о реализацији Одлуке о допуунским правима РВИ породица погинулих бораца и умрлих бораца07/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о дјеловању омладинског сектора07/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о раду Савјета МЗ07/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о статусу,броју и структури развојних пројеката07/2009
ОДЛУКАИмовински-Одлулка о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе07/2009
ОДЛУКАИмовински-Одлука о куповини земљишта07/2009
МИШЉЕЊЕИмовински- Мишљење07/2009
ОСТАЛООдлука о давању сагласности на замјену некретнина08/2009
ОСТАЛООдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Чулић д.о.о.Приједор08/2009
ОСТАЛООдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Електродистрибуција Приједор08/2009
ОСТАЛОЗакључа о исправци Рјешења бр 01-475-7/06 од 31.01.2006.08/2009
ОСТАЛОЗакључак о исправци Рјешења бр. 01-475-47/02 од 23.05.2002.године08/2009
ОДЛУКАОдлука о уређењу централног подручја Приједора08/2009
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о продаји пословних простора којима располаже општина Приједор08/2009
ОГЛАСОдлука о измјени Одлуке о одређивању сталне мјесечне накнаде предсједнику и члановима Општинске изборне комисије08/2009
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова управних и надзорних одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Приједор08/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић "Радост"08/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић "Радост"08/2009
ПОСЛОВНИКПословник Скупштине општине Приједор09/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Приједор
за период јануар-јуни 2009.године
10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничкиm условиma за легализацију резервоара „Горња Љубија“10/2009
ОДЛУКАОдлука о Просторном плану општине Приједор 2008-201810/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију и реконструкцију резервоара „Доња Љубија“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом постојећег бунара „Б-2“10/2009
ОДЛУКАОодлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом бунара „Б-410/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу бунара „ЕБ3“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом бунара „Б-1“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко - техничким условима за легализацију са реконструкцијом резервоара „Црквина“,10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом бунара „Б-5“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу пумпне станице „Камичани“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом бунара „Б-3“ и „Б-3/ιι“10/2009
ОДЛУКАОдллуку о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом постојећег резервоара „Бараковац“,10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију црпне станице- бунара ПБ3,10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу резевоара „Хамбарине“10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију каптаже, пумпне станице и припадајућег траспортног цјевовода дионица томруци- Горња Љубија10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу бунара и пумпне станице „Доња Драготиња“10/2009
ОДЛУКАОдлуку о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Приједор10/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности за учешће у поступку лицитације10/2009
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за легализацију са реконструкцијом постојећег резервоара „Пашинац“10/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о расписивању Јавно конкурса за избор и именов. чл. УО у јавних установа и НО у јав.предузећима чији је оснивач Општина Приједор10/2009
ОДЛУКАОдлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде10/2009
ОСТАЛОМишљење10/2009
ОСТАЛОМишљење10/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о ревизорском извјештају10/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду Туристичке организације10/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду спортских клубова10/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених јединица у сврху повратка10/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско-правне Јовановић Зоран10/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско-правне Деумић Расема10/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак информација о стању и статусу објеката имовине МЗ10/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду Форума за безбједност заједнице Приједор10/2009
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Урбанистичког плана Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о поништењу јавног конкурса за избор и именовање чланова УО Агенције за економски развој општине "Преда-ПД" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о расписивању поновљеног јавног конкурса за избор и именовање чл. УО Агенције "Преда-ПД" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о братимљењу општине Приједор и општине Бовец,Словенија11/2009
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе11/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Измјене и допуне Ревизије регулационог плана насеља "Пећани"-Секција 1 и дијела насеља Д.Пухарска11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-317/09 преноса
власништва над имовином предузећа
“Аутотранспорт” Приједор
11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак, информација о броју и структури привредних субјеката11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештај о раду ЈУ ДВ "Радост"11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак, Информација о упису ученика у први разред основних школа11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак информација о раду Службе за инспекцији надзор11/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак информација о раду Службе комуналне полиције11/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Регулационог плана ужег урбаног подручја насеља Омарска12/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о враћању општини Приједор права кориштења на некретнинама12/2009
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Приједор12/2009
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО Позоришта "Приједор" из Приједора12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО Галерија 9612/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО ЈУ Центар за приказивање филмова12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО Туристичка организација Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО Центар за социјални рад Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО ЗУ "Дом здравља" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО "Градска апотека" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО ЈУ ДВ "Радост" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова НО ЈП СД "Младост" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО Позоришта "Приједор" из Приједора12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО ЈУ Центар за приказивање филмова Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО Туристичка организација Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО Центар за социјални рад Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО ЗУ "Дом здравља" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО "Градска апотека" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО Дјечији вртић "Радост" Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова НО Спортска дворана "Младост" Приједор12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о расписивању поновног конкурса за 1 чл. УО Туристичка организација општине Приједор12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације за школску 2008/09 годину12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о стању дјечије заштите12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Информације о брооју уписа у матичне књиге рођених и умрлих12/2009
ОГЛАСОгласи етажних власника у стамбеним зградама12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова УО "Галерија 96" Приједор12/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина13/2009
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета за 2010.годину13/2009
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач општина Приједор13/2009
ОДЛУКАОдлука о братимљењу општине Приједор и општине Вианцавилла са Сицилије Италија13/2009
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању ЈОДП "Завода за изградњу града и општине Приједор13/2009
ОДЛУКАОдлука о оснивању Јавног предузеа "Завода за изградњу града" Приједор - Пречишћен текст-13/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Босанчић Горане члана УО ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор13/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине општине Приједор бр. 01-111-10/0913/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о реализацији активностима водоснабдјевања општине Приједор13/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о структури капиталних инвестиционих улагања13/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о пресудама Окружног суда у Бања Луци.13/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о давању сагласности за расписивање поновног јавног конкурса ЈУ ДВ "Радост" Приједор13/2009
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета општине Приједор за 2010.годину13/2009
ОДЛУКАОдлука о продаји непокретности власништво општине Приједор13/2009
ОДЛУКАПрограм рада Скупштине општине за 2008.годину01/2008
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о усвајању буџета општине Приједор за 2008.годину01/2008
ОДЛУКАОдллука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 2008.годину01/2008
ОДЛУКАОдлука Регулационог плана насеља "Пећани" Секција 1 и Секција 201/2008
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана РЖР "Омарска"01/2008
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о организовању Дома здравља Приједор01/2008
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о организовању "Градске апотеке" Приједор01/2008
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Приједор01/2008
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор01/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталлних радних тијела СО бр. 01-111-13/0501/2008
РЈЕШЕЊЕрјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана РЖР "Омарска"01/2008
РЈЕШЕЊЕРјешења из имовинско-правне области01/2008
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине01/2008
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о усвајању буџета општине Прјиедор за 2008.годину01/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 2008.годину01/2008
ОДЛУКАОдлука оРегулационог плана насеља "Пећани" Секција 1 и Секција 201/2008
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана РЖР "Омарска"01/2008
ОДЛУКАОдллука о усклађивању Одлуке о организовању Дома здравља приједор01/2008
ОДЛУКАОдлуука о усклађивању Одлуке о организовању "Градске апотеке" Приједор01/2008
ОДЛУКАПриједлог одлулке о усклађивању Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Приједор01/2008
ОДЛУКАОдлука о усклађивању одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор01/2008
ОДЛУКАОдлука о сталној мјесечној нкнади Општинској изборној комисији01/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталних радних тијела СО бр.01-111-13/0501/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана РЖР "Омарска"01/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско правне обласлти01/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о раду Начелника општине Приједор и општинске административне службе за 2007.годину03/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени дијела Регулационог плана сервисно-услужне и радне зоне уз магистрални пут Приједор-Бањалука и радне и стамбене зоне "Свале"03/2008
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађевинског земљишта за 2008.годину03/2008
ОДЛУКАОдллука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења градског грађевинског земљишта у 2008.години03/2008
ОГЛАСОдлука о утврђивању осноице за израчунавање висине једнократне ренте03/2008
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе03/2008
ОДЛУКАОдлука о прихватању понуде за куповину градског грађевинског земљишта03/2008
ОДЛУКАОдлука о куповини грађевинског земљишта03/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталнлих радних тијела скупштине општине Приједор број:01-111-13/0503/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак о прихватању сугестије за одржавање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Приједор04/2008
ОДЛУКАОдлука о усвајању програма ореджавања путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима за 2008.годину04/2008
ОСТАЛОПрограм редовног одржавања локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор за 2008.г.04/2008
ОДЛУКАОдлука о задружењу Општине по гаранцији за А.Д. "Комуналне услуге" Приједор04/2008
ОДЛУКАОдлука о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Приједор04/2008
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Студије саобраћаја урбаног подручја Приједор04/2008
ОДЛУКАОдлука о расподјели буџетског суфицита по Годишњем обрачуну за 2007.годину05/2008
ОДЛУКАОдлука о додјели плакете општине Приједор Сконто пром д.о.о. Приједор05/2008
ОДЛУКАОдлука о додјели награде општине Приједор Бранку Миљушу академском сликару05/2008
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале општине Приједор Удружењу пчелара Омарска05/2008
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале општине Приједор ТВЈ Приједор05/2008
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице општине Приједор господину Еннингу Цхристенсену05/2008
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности Начелнику општине05/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени Рег.плана подручја дијела насеља Урије и Чиркин Поље у Приједор - прва фаза (регулациони план "Аеродром 3 и Расадник05/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника СНСД-а Нини Јауз05/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак број:01-022-47/0805/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-44/0805/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-46/0805/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-43/0805/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-45/0805/2008
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратегије развоја општине Приједор у периоду од 2008-201306/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о допунским правима ратних војних инвалида и породица погинулих и умрлих бораца07/2008
ОДЛУКАОдлуку о измјени Одлуке о допунским правима ратних восјних инвалида и породица погинулих и умрлих бораца07/2008
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама одлуке о општинским административним таксама07/2008
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег вртића "Радост" Приједор07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из реда запоследних и чл. НО Центра за социјални рад Приједор07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из реда запослених и чл. НО ЗУ Дом здравља Приједор07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из реда запослених и чл. НО ДВ "Радост" Приједор07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из реда запослених и чл. НО ЗУ "Градска апотека" Приједор07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из реда запослених и чл. НО Културе установе Музеј "Козаре"07/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО из рада запослених и чл. НО Културе установе Позориште "Приједор07/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-58/0807/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско правне области07/2008
ОДЛУКАОдлука о усвајању Омладинске политике општине Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Регулационог плана насеља Аеродром 1 и Аеродром 208/2008
ОДЛУКАОдллука о продаји пословних простора којима располаже општина Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина д.о.о. Чулић08/2008
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина Црквена општина Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе Гросист д.о.о08/2008
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на замјену некретнина08/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО ЈЗУ Дом здравља08/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању члана УО ЈЗУ Дом Здравља08/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за одабир корисника програма помоћи у обнови стамбених једница у сврху повратка08/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта Стратешког плана добре управе у области вода и заштите животне средине општине Приједор08/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника у Скупштини општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Замјеника начелника Општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједнице Скупштине општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Потпредсједника Скупштине општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено комуналне дјелатности09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника Одјељења за борачко инвалистску заштиту09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Комисије за избор и именовања Скупштине општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Предсједнице Скупштине општине Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. секретара Скупштине општине Прједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Приједор09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове09/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту09/2008
ОДЛУКАОдлука о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО Приједор09/2008
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО Приејдор09/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усвајању буџета општине за 2008.годину10/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине за 2008.годину10/2008
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета општине за 2009.годину11/2008
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета општине за 2009.годину11/2008
ОДЛУКАОдлука о допуни Регулационог плана централне зоне Приједор са споменичким комплексом 2 фаза (Секција 1 и 211/2008
ОДЛУКАОдлука о Регулациономо плану рудника жељезне руде Омарска11/2008
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова УО Агенције ПРЕДА_ПД11/2008
ОДЛУКАОдлука о промјени облика организовања јавног предузећа Центар за приказивање филмова у јавну установу Центар за приказивање филмова ПД11/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чланова УО Агенције ПРЕДА_ПД Приједор11/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. члана УО Агенције за економски развоја "ПРЕДА-ПД" Приједор11/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о одређивању одборника за присуствовање при закључивању брака11/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак за РЖР "Омарска"11/2008
ЗАКЉУЧАКЗакључак (извјештај о раду ВД Радост"11/2008
ОСТАЛОРјешење из имовинско правне области11/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника Др.Александра Берете01/2007
ОСТАЛОПрограм рада СО Приједор за 2007.годину01/2007
ОДЛУКАОдлука о сталној мјесечној накнади чл. ОИК Приједор01/2007
ОДЛУКАОдлука о формирању МЗ Горњи Петров Гај01/2007
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор органа у јавним предузећима чији је оснивач општина Приједор01/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању реализације Програма рада за 2006.годину01/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању извјештаја о извршењу програма реконструкције локалних путева01/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење изимов.прав.посл. Микановић Миле01/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење из имов.прав.обл. Зембић Гордана01/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу УО Музеј Козаре03/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештаја о раду начелника општине Приједор03/2007
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма кориштења пољопривредне производње за 07.03/2007
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма одржавања локалних путева за 2007.годину03/2007
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења грађ. земљишта за 2007.годину03/2007
ОДЛУКАОдлука о утврђ. базне цијене за обрачун накнаде урешења град.грађ.земљишта у 2007.години03/2007
ОДЛУКАОдлука о утврђ. основице за израчунавање висине једнократне ренте03/2007
ОДЛУКАОдлука о Регулационом плану "Стари град"03/2007
ОДЛУКАОдлука о допуни Одл. о МЗ Г.П.Гај03/2007
ОДЛУКАОдлука о поновном расписивању јавног конкурса за чл. УО "Преда ПД"Приједор03/2007
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса и именовање једног чл. УО Музеј Козаре03/2007
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о именовању чл. у Скупштину ЈП "Завод за изградњу града"03/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији одборничког мандата Ивић Душка03/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за Стари Град03/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора агенције "Преда ПД"Приједор03/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чл. УО ПРЕДА АД Приједор03/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО ЗУ Градска апотека Приједор03/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак Народне библиотеке "Ћирило и Методије" Приједор03/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак Музеј Козаре03/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак Позориште "Приједор"03/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак "Галерија 96"03/2007
ОДЛУКАОдлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета за период јануар - децембар 2006.године04/2007
ОДЛУКАОдлука о расподјели буџетског суфицита по годишњем обрачуну за 2006.годину04/2007
ОДЛУКАОдлука о додјели плакете општине Приједор "Приједорпутеви"04/2007
ОДЛУКАОдлука о додјели награде општине Тенис клубу "Др.М.Стојановић"04/2007
ОДЛУКАОдлука о додјели повеље почачсног грађанина општине г.Мурарију Муказацију04/2007
ОДЛУКАОдлука о закључењу партнерства са општином Демир Хисар-Македонија04/2007
ОДЛУКАОдлука о закључењу партнерства са општином Тренто у Италији04/2007
ОДЛУКАОдлука о закључењу партнерства са општином Кикинда-Србија04/2007
ОДЛУКАОдлука по задужењу по гаранцији за ЈП Завода за изградњу града приједор04/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности04/2007
ОДЛУКАОдлука о задужењу Општине ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Приједор04/2007
ОДЛУКАОдлука о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана насеља Аеродром I и Аеродром II04/2007
ОДЛУКАОдлука о приступању изради измјене Регулационог плана подручја дијела насеља Урије и Чиркин Поље у Приједору - 1 фаза (Регулациони план "Аеродром III и Расадник)04/2007
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације број:02-115/07 од марта 2007.године04/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Уговор о куповини земљишта на основу понуде по праву прече купње04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о поништењу рјешења број:01-111-212/05 М.Међед04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању старјешине ТВЈ Приједор Миле Међеда04/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-41/0704/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр.01-022-43/0704/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-42/0704/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Агенције за економски развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД"04/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке о држању домаћих животиња05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлулке о кумуналном реду05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке пијацама и пијачном реду05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке водоводу и канализацији05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и споруци топлотне енергије05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о утврђивању пречишћеног текса Одлуке гробљима и погребној дјелатности05/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр.01-022-61/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-60/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-58/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-62/0706/2007
ОДЛУКАОдлука о прихватању средстава за реконструкцију путева06/2007
ОДЛУКАОдлука о допуни одлуке о јавном превозу ствари и лица на подручју општине Приједор06/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор "ПРЕДА ПД"06/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чл. УО Културне установе Музеј Козаре06/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела СО бр.01-111-13/0506/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду измјене и допуне Регулационог плана Аеродром 1 и Аеродром 206/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о одређивању одборника за присуство при закључивању брака06/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-55/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-59/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-56/0706/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-57/0706/2007
ОДЛУКАОдлулка о задужењу општине по гаранцији "Водовод" Приједор07/2007
ОДЛУКАОдлука о задужењу Општине по гаранцији за Дјечији вртић "Радост"07/2007
ОДЛУКАОдлука о задужењу Општине по гаранцији за ТВЈ Приједор07/2007
ОДЛУКАОдлука о задужењу Општине по гаранцији Центра за соц.рад Приједор07/2007
ОДЛУКАОдлука о измј.и допуни Регулационог плана централне зоне Приједор са споменичким комплексом -I фаза07/2007
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана подручје насеља "Урије"-Југ07/2007
ОДЛУКАОдл. о расписивању једног чл. УО културе установе Галерија 9607/2007
ОДЛУКАОдлука о поништењу Одлуке СО бр. 01-111-151/0707/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности07/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење Топић Драган07/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења број:01-111-53/0707/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о стању јавне безбједности07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације родне куће Стојановић07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о раду културно умјетничких друштава07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације о стању електро мреже07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању информације паркинг службе07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о задужењу Одјељења за привреду и друштвене дјелатности07/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци имена07/2007
ОДЛУКАОдлука о измјени статута општине Приједор09/2007
ОДЛУКАОдлука о локалним путевима некатег.путев. и ул. у насељима09/2007
ОДЛУКАОдл. о одређ. имена насеља ул. и тргова и означавање зграда бројевима09/2007
ОДЛУКАОдл. о измјени и допуни Рег.плана Козарац-Центар09/2007
ОДЛУКАОдл.о плану парцелације за дио сеоског насеља Д.Гаревци-Секција 1 и Секција 209/2007
ОДЛУКАОдл. о пл. парцелације за дио сеоског насеља Г.Орлоци-Калате09/2007
ОДЛУКАОдл. о преносу права кориштења на објектима општине ПД на ЗУ Дом здравља ПД09/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности АД "Козаратурист"ПД09/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности Даљевић Ранко09/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности АД "Импро"ПД09/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности д.о.о"Президент"09/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Рег.пл. Урије - Југ09/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рј. о именовању Ком. за спров.пост. утврђ.грба09/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рј. о именов.Комисије за спровођ.за пријем службеника09/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Ком. за оцјењивање рада секретара СО09/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење број:01-476-2/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр.01-022-94/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-93/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-91/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-92/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-96/0709/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-95/0709/2007
РЈЕШЕЊЕРјешења из имовинско правне области - комада 509/2007
ОДЛУКАОдл. о допуни пословника СО Приједор10/2007
ОДЛУКАОдл. о учешћу грађ. у вршењу јавних послова10/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Бариша Зоран10/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника Рељић Владе10/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак Дјечији вртић Радост10/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о стању објеката инфраструктуре у новим насељима10/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о стању повратка и стању инфраструктуре у повратничким насељима10/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о нацрту одлуке о грађ. земљишту10/2007
ОДЛУКАОдл. о грађ. земљишту11/2007
ОДЛУКАОдл. о одређ. градског грађ, и осталог грађ.земљишта11/2007
ОДЛУКАОдл. о приступању изради измј.дијела Рег.пл. "Свале"11/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагл. Начелнику општине11/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Позоришта Приједор11/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о вериф.мандата одборника Ољача Немања11/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измј. рј. о именовању сталних радних тијела11/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвај.информ. средњег и основног образовања11/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о прољетној сјетви11/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о реализацији Одл. о МЗ11/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак о измјени и допуни Закљ. бр. 01-374-61/0511/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-116/0711/2007
ОДЛУКАОдл. о измјени Одл. о усвајању буџета за 2007.г.12/2007
ОДЛУКАОдлулка о измјени Одл. о извршењу буџета за 2007.г.12/2007
ОДЛУКАОдлука о начину и усл.продаје неизграђ.грађ.земљишта у друштв.својини12/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рј.о именовању Комисије за пријем службеника12/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измј.Рј. чл. школског одбора12/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду подручја Омарска12/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-128/0712/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-139/0712/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-129/0712/2007
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке оснивању ДВ "Радост" Приједор13/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на закључење уговора о куповини грађ.земљишта чији је власник Римокатолички жупни уред Приједор13/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности на закљ. о куповини изграђ.грађ.земљ. на основу понуде по праву прече кукпње13/2007
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета за 2008.годину13/2007
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета за 2008.годину13/2007
ОДЛУКАОдлука о задужењу по гаранцији за А.Д. "Топлана" Приједор13/2007
ОДЛУКАОдлука о регулационом плану подручја Матарушко поље,Матарушко поље 2 и насеља "Тукови" секција 113/2007
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2008.г.13/2007
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавне установе Позориште "Приједор" Приједор13/2007
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о оснсивању ЈУ за културу "Галерија 96"13/2007
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о организовању Народне библиотеке "Ћирило и Методије"Приједор13/2007
ОДЛУКАОдлука о усклађивању Одлуке о оснивању Музеја "Козаре"Приједор13/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности број:01-022-150/0714/2007
ОДЛУКАОдл. о додјели на кориштење простора и објеката бивше војне касарне "Паланчиште"14/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Просторно плана општине Приједор14/2007
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр.01-022-49/0714/2007
РЈЕШЕЊЕРјешења из имовинско правне области14/2007
ОДЛУКАОдлука о мјесним заједницама01/2006
ОДЛУКАОдлука о комуналном реду01/2006
ОДЛУКАОдлука о комуналним таксама и тарифама01/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању коначне верзије Програма санитарне заштите вода Тукови-Матарушко поље" Приједор01/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању коначне верзије Програма санитарне заштите вода "Приједорчанка" Приједор01/2006
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена трговачких, занатских и услужних радњи на подручју општине Приједор01/2006
ОДЛУКАОдлука о сталној мјесечној накнади Општинској изборној комисији Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора Центра за социјални рад Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈУ Музеј Козара Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЗУ "Градска апотека" Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈЗУ "Дом здравља"Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Центра за социјални рад Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈУ Музеј Козара Приједор01/2006
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2006.годину01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЗУ "Градска апотека" Приједор01/2006
РЈЕШЕЊЕРјешења Татаревић Раме Асмира из Приједора,01/2006
ЗАКЉУЧАКЗЗ "Приједор" из Приједора01/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Кос Бошка из Приједора,01/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Шалабалија Милене из Приједора01/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Кучковић Алмасе из Приједора01/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републичке дирекције за воде Бијељина01/2006
ОДЛУКАОдлука о збору грађана02/2006
ОДЛУКАОдлука о програму уређења грађевинског земљишта за 2006.г.02/2006
ОДЛУКАОдлука о утврђивању базне цјене за обрачун накнаде уређења градског грађевинског земљишта02/2006
ОДЛУКАОдлука о условима и начину постављања изградње и уклањања објеката привременог карактера02/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр.02-74/05 од априла 05.године02/2006
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање ренте за градско грађевинско земљиште у друштвеној (државној) својини02/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр.02-08/06 од фебруара 06.г.02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о додјели на кориштење или у закуп пословних просторија којим управља и располаже општине Приједор02/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-95/06 од јануара 06.г.02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење Ковачевић Драге из Приједора02/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању Пројекта израде стратегије економског развоја општине Приједор 2007-2011.г.02/2006
ОДЛУКАОдлука о формирању Пројектног тима02/2006
ОДЛУКАОдлуку о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор02/2006
ОДЛУКАОдлука о програму одржавања локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима за 2006.годину02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању чланова школских одбора02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тјела02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак Извјештаја о раду Начелника Општине02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о измјени и допуни Статута СО Приједор02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о примјени Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-40-325/06 Приједлог утрошка средстава остварених по основу претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште у току 2006.године02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-12-1/06 Извјештај о раду Начелника општине Приједор и општинске административне службе за 2005.годину02/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ МИЛЕТИЋ ВОЈИСЛАВУ из Приједора02/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Гавриловић Остоје Милутина из Приједора,02/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Алајбеговић Сеада, Алајбеговић Месуда и Алајбеговић Нихада свију из Приједора02/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Капетановић Дервиша Фуада из Приједора02/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК о исправци грешке у Закључку Шалабалија Милене02/2006
ОДЛУКАОдлука о оснивању Гондације за развој "Приједор"03/2006
ОДЛУКАОдлука о допуни Пословника СО Приједор03/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању Програма прољећне сјетве на подручју општине Приједор03/2006
ОДЛУКАОдлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама03/2006
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације за подручје приградског насеља Балтин баре-Гомјеница"03/2006
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације за подручје сеоског насеља "Расавци"03/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању израдиизмјене и допуне Регулационог плана централне зоне Приједор са споменичким комплексто-1 Фаза и 2 Фаза03/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-29/06 од фебруара 0603/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за рег.план централне зоне03/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Рег.плана "Стари град" Приједор03/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Измјене и допуне Регулационог плана "Козарац-Центар"03/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о примјени Закона о локалној самоуправи03/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду Одсјека за инспек.посл.од 1.1.-31-12-05.г.03/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника Прпош Томислава04/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета за 2005.годину04/2006
ОДЛУКАОдлука о закључењу партнерства са градом Маниса04/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању изради просторног плана општине Приједор04/2006
ОДЛУКАОдлука о Урбанистичком пројекту за дио насеља Урије Центар -УП"Тешинић"04/2006
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације за подручје приградског насеља "Главице 3"04/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор04/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-62-2/06 Усваја се Извјештај о раду установа из области културе (Библиотека, Позориште, Музеј и Галерија).04/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-018-4/06 Усваја се Извјештај о пословању јавних предузећа чији је оснивач општина Приједор за 200504/2006
РЈЕШЕЊЕРјешења о урбанистичкој сагласности Одјељења за просторно уређење број 06-364-641/0304/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Одјељења за просторно уређење број 06-364-592/03 од 30.01.2006.године04/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Јаковљевић Бори и Јаковљевић Грозди за отуђење недовршене стамбене зграде04/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Шећербеговић Мирсада из Приједора,04/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ «Петог неплана» Д.О.О. Нишевићи Приједор,04/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-33-8/06 од 9.5.2006 Административна служба општине
Приједор,
05/2006
РЈЕШЕЊЕРјешења Чопрка Мирка Слободана из Приједора05/2006
ОДЛУКАОдлука о безбједности саобраћаја на подручју општине Приједор05/2006
ОДЛУКАОдлука о јачвним паркиралиштима и гаражама05/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању израдиРегулационог плана насеља "Пећани" Секција 1 и Секција 205/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу Плана парцелације бр. 02-26/06 од марта 2006.г.05/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу Плана парцелације бр. 02-266/06 од децембра 2004.године05/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу Плана паарцелације бр. 02-349/0505/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-282/04 од маја 2006.г.05/2006
ОДЛУКАОдлука о приједлогу мреже основних школа у општини Приједор05/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештаја о раду АД "Комуналне услуге"Приједор05/2006
ЗАКЉУЧАКзакључак извјештаја о раду а.д."Топлана"Приједор05/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак извјештаја о раду а.д. "Водовод" Приједор05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ХОЏИЋ Авдије МИРСАДА и ХОЏИЋ Илијаза ЗИНАЈДЕ05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Лукић Далибора из Приједора,05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Мастикоса Борислава и Мастикоса Ренате рођ. Трубарац, обоје из Приједора,05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ усвајању анализе рубног подручна насеља "Пећани" између блокова "Х" и "Б" - спортски центар "Пећани Исток",05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ парцелација предложена рјешењем Одјељења за просторно уређење број 06-364-5/06. од 27.01.2006.05/2006
ОДЛУКАОдлука о статусу бесправно изграђених грађевина06/2006
ОДЛУКАОдлука измјенама и допунама одлуке о грађевинском земљишту06/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Плана парцелације за простор "Крајина-Целпак"06/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-104/05 од априла 2006.г.06/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-226/05 од јуна 2006.06/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-154/06 од јуна 2006.г.06/2006
ОДЛУКАОдлука о издавању гаранције за Јано предузеће спортска дворана "Младост"06/2006
ОДЛУКАОдлука овреловодној и топлотној мрежи и испоруци топлотне енергије06/2006
ОДЛУКАОдлука о уређењу централног подручја Приједора са пјешачком зоном06/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење пројеката на подручју општине Приједор06/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборника др. Миодраговић Младена06/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника ДНС Лајић Далибор06/2006
РЈЕШЕЊЕЗакључак ЈЗУ Дом здравља Приједор06/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак Центра за социјални рад Приејдор06/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак ОО Црвени крст Приједор06/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак ЗУ Градска апотека Приједор06/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о развоју туризма општине Приједор06/2006
РЈЕШЕЊЕРјешења ЋОРИЋ Августина ЈОСИПА из Приједораи06/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Општине Приједор, те се у сврху проширења постојећег пута који спаја магистрални пут Приједор-Бања06/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Републичког хидрометеоролошког завода Б.Лука06/2006
РЈЕШЕЊЕАЛИШИЋ Мухарема ЕЈУБА из Приједора06/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ СТЈЕПИЋ Вукашина ЈАНКА из Приједора,06/2006
ОДЛУКАОдлука о избору савјета и предсједника савјета мјесних зајечдница на подручју општине Приједор07/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-80/06 Информација о почетку гријања08/2006
ОДЛУКАОдлука о урбанистичком пројекту улице Вука Караџића08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-79/06 Информација о реализацији жетве08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-82/06 ОДП за приказивање филмова08/2006
ОДЛУКАОдлука о прихватању средстава08/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана "Целпак" Секција 1 и Секција 208/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-111/06 од јула 200608/2006
ОДЛУКАОдлука о пл. парцелације бр. 02-171/06 од јула 2006.08/2006
ОДЛУКАОдлука о пл.парцелације бр. 02-183/06 од јула 200608/2006
ОДЛУКАОдлука о пл.парцелације бр. 02-15/06 од априла 2006.08/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Гаврановић Драгомира08/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни рјешења бр 01-111-97/06 од 6.7.200608/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-68/06 Извјештај о извршенју будџета08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-75/06 извјештај ДВ Радост08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-77/06 Информација о броку и структури регионалних и привредних субјеката
08/2006
ЗАКЉУЧАКБрој:01-022-76/06 Информација о стању шумарства на подручју општине Приједор08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-78/06 Народна скупштина РС,08/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-111-122/06 Регулациони план Целпак секција 1 и 208/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-81/06 Регулациони план Чиркин Поље и Урије08/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење САВИЋ Раде Бране из Приједора08/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Кочић Љубомира Раде из Приједора08/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Рендић Слободан из Приједора08/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Радуловић Борислав из Приједора08/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Регулациони план централне градске зоне08/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Грозданић Хасан из Приједора08/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Правобранилаштво РС Сједиште замјеника Приједор08/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Совиљ Мирка09/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење бр.01-475-56/06 о Поништавању Рјешења Скупштине општине Приједор број: 35-475-24/98 од 21.07.199809/2006
ОДЛУКАОдлука о промјени облика организовања ОДП за приказивање филмова Приједор у Јавно предузеће Центар за приказивање филмова09/2006
ОДЛУКАОдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2006.години09/2006
ОДЛУКАОдлуку о избору приореитетне области за финансирање пројеката удружења и фондација у 2007.години09/2006
ОДЛУКАОдлука о враћању општини Приједор права кориштења на некретнинама09/2006
ОДЛУКАОдлука о начину и условима за прекоравање јавних порвршина на подручју општине Приједор09/2006
ОДЛУКАОдлука о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина09/2006
ОДЛУКАОдлука о димњачарској дјелатности у стамбеним и пословним зградама09/2006
ОДЛУКАОдлука о заштити изворишта воде за пиће "Матарушко поље-Тукови", "Матарушко поље" и "Приједорчанка"09/2006
ОДЛУКАОдлука о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Приједор09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналном реду09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о вреловодној и топловодној мрежи и испоруци топлотне енергије09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама одлуке о пијацама и пијачном реду09/2006
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Приједор09/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Регулационог плана подручја Матаруштко поље, Матарушко поље 2 и насеља "Тукови"09/2006
ОДЛУКАОдлука о Плану парцелације за простор "Крајина - Целпак"09/2006
ОДЛУКАОдлука о Регулационом плану подручја бившег погона "Целпак"--Секција 1 и Секција 209/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-86/06 Не усваја се одлука о доношењу плана парцелације Број:02-102/06 од јуна 2006.године09/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-105/06 Усваја се Информација о току приватизације на подручју општине Приједор09/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022/104/06 Усваја се Информација о реализацији треће фазе Пројекта "Поправка квалитета киселих земљишта на подручју општине Приједор09/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-106/06 Усваја се Информација о дјеловању невладиног сектора на подручју општине Приједор09/2006
ОДЛУКАЗакључак бр. 01-475-58/06 Не усваја се Нацрт Рјешења РГУ и имовинско правне послове, ПЈ Приједор бр. 35-475-73/06 од 17.10.2006. године на име "Крајинаосигурање" а.д. Б Л.09/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ЧОПРКА Мирка СЛОБОДАНА из Приједора,10/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ДЕДИЋ Есада ЕНЕСА из Ризвановића10/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ «КРАЈИНАОСИГУРАЊУ» а.д. Бања Лука додјељује се на кориштење ради изградње пословног објекта П 210/2006
ОДЛУКАОдлука о расподјели буџетског суфицита по годишњем обрачуну за 2005.годину10/2006
ОДЛУКАОдлука о објављивању огласа за избор чл. НО у предузећу ЈП "Центар за приказивање филмова"Приједор10/2006
ОДЛУКАОдлука о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана уже урбаног подручја насеља Омарска10/2006
ОДЛУКАОдлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈП СД "Младост" ПД са одредбама Закона о јавним предузећима10/2006
ОДЛУКАОдлука о објављивањуогласа за избор чланова Надзорног одбора у предузећу ЈП Спортска дворана "Младост"10/2006
ОДЛУКАОдлука о усклађивању одлуке о оснивању ОЈДП "Завода за изградњу града и општине Приједор са одредбама закона о ЈП10/2006
ОДЛУКАОдлука о објављивању огласа за избор чланова НО у предузећу ЈП "Завод за изградњу града и општине Приједор"10/2006
ОДЛУКАОдлука о Регулационом плану подручја дијела насеља Урије Чиркин Поље 2 фаза10/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-370/05 од јануара 2006.године10/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцслације бр. 02-221/06 од 09.200610/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-143/06 од новембра 2006.10/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-206/06 од септембра 2006.10/2006
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр.02-368/05 од јануара 200610/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО ОДП за приказивање филмова10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. НО ОДП за приказивање филмова10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО ЈП СД Младост10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу УО ОЈДП Завод за изградњу града10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу УО ОДКП "Градска тржница" Приједор10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. НО ОДКП "Градска тржница" Приједор10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Ревизије РП Пећани Секција 1 и секција 210/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању савјета за израду РП подручја Матарушко поље, Матарушко поље 2 и насеља Тукови10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Комисије за пријем службеника у Општинској административној служби10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. УО Градска апотека Приједор10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. Школског одбора Медицинско-технолошке и грађ.школе10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање СО Приједор10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени рј. о именовању сталних радних тијела СО бр.01-111-13/0610/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о измј. Рј. о именовању чл. школских одбора основних и средњих школа бр.01-11-16/0610/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-116/06 Информација о броју уписаних ученика и њиховом успјеху и владању за основне и средње школе, школске 2005./200610/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника СНСД Грубан Раде10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Странке за БиХ Капетановић Сеније10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење БАБИЋ Драгоје ДРАГАНА из Приједора,10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника ДНС Тодић Раденко10/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак (за спорт) 01-022-110/06 ЗАКЉУЧАК Стратегије развоја спорта у општини Приједор за период од 2007 до 2014.године10/2006
ОГЛАСОглаи етажних власника10/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу чл. НО ОДКП Завод за изградњу града10/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању буџета за 2007.годину11/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-4/07 Реконструкција домова у Омарској, Ракелићима , Бусновима и планинарски дом на Котловачи11/2006
ОДЛУКАОдлука о извршењу Буџета за 2007.г.11/2006
ОДЛУКАОдлука о задужењу по гаранција АД "Топлана" Приједор11/2006
ОДЛУКАОдлука о наградама и признањима11/2006
ОДЛУКАОдлука о оснивању Агенција ПРЕДА11/2006
ОДЛУКАОдлука о расписивању конкурса за УО и Директора Агенције ПРЕДА11/2006
ОДЛУКАОдл. о именовању комисије за избор органа у ЈП и установама чији је оснивач општина Приједор11/2006
ОДЛУКАОдл.о расписивању јавног конкурса УО Градска апотека Приједор11/2006
ОДЛУКАОдлука о пл.парцелације Крагуљ Петра11/2006
ОДЛУКАОдл.о пл.парцелације Кос Зорана и Чавић Милоша11/2006
ОДЛУКАОдл.о пл.парцелација КУД "Осман Џафић"11/2006
ОДЛУКАОдл.о пл.парцелација Вученовић Бранко11/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак Број:01-022-132/06 Скупштина општине Приједор прихвата мишљење и сугестије Омбудсмана републике Српске11/2006
ОДЛУКАОдлука о измјени Одл.о висини накнаде трошкова одборника и чл.станих радних тијела11/2006
ОДЛУКАОдлука о усвајању ребаланса буџета за 2996.г.12/2006
ОДЛУКАОдл.о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета за 2006.г.12/2006
ОДЛУКАОдл. о задужењу по гаранцији за експропријацију некретнина12/2006
ОДЛУКАОдлука о задужењу по гаранција за експропријацију некретнина12/2006
ОДЛУКАОдлука о измј.одл.ОДП за приказивање филмова12/2006
ОДЛУКАОдлука о измј.одл. о оснивању ЈП СД Младост12/2006
ОДЛУКАОдлука о измј.одл.и усклађ.одл.ОЈДП "Завода за изградњу града"12/2006
ОДЛУКАОдл.о став.ван снаге одлуке НО у ЈП Центар за приказивање филмова12/2006
ОДЛУКАОдлука о став.ва.н снаге Одл.НО ЈП Спортска дворана "Младост"12/2006
ОДЛУКАОдлука о став.ван снаге Одл.НО у ЈП Завод за изградњу града12/2006
ОДЛУКАОдл.о им.скупшт.ЈП Центар за приказивање филмова Приједор12/2006
ОДЛУКАОдл.о именовскупшт.ЈП СД "Младост" Приједор12/2006
ОДЛУКАОдл.о именов.скупшт.ЈП "Завода за изградњу града п.о.Приједор12/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Суљановић Сеада12/2006
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине Приједор01/2005
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине Приједор 200501/2005
ОДЛУКАОдлука о тиму за образовање породичне медицине у општини Приједор01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова школских одбора01/2005
ОДЛУКАОдлука о задужењу општине Приједор за издавање гаранције за репрограм дуга Центра за социјални рад01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу начелника општинске управе01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору замјеника начелника Бабић Љиљане01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору Потпредсједника Скупштине општине Тубин Душана01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању сталних радних тјела у СО Приједор01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о утврђивању листе стручњака за чланове у комисију за спровођење поступка пријема службеника01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско правне области - Интерекс01/2005
ОСТАЛОИсоравја у Одлуци о буџету општине Приједор за 2005.годину01/2005
ОДЛУКАОдлука о сталној мјесечној накнади ОИК Приједор01/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Кнежевић Ђорђа Здравку из Љубије02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Мацура Душана Луке из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Золак Вида Јадранка из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Мандић Свете Горану из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Ковачевић Остоје Бориславу из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ПП ПГУТП "Дринић-Експорт-Импорт" Приједор02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Радуловић Ради, настањеном у Аустрији02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Јањош Гаврила Војислава из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Мркаљ Предрага и Садиковић Милене рођ. Мркаљ02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Исламовић Расима Ибрахиму02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ДАВИДОВИЋ Бранка МИРКА из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ДЕЛАЛИЋ Шефика ШЕФКИЈА из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ДУРМИШЕВИЋ ТОФИКУ из Кључа02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КЕСИЋ ВЛАДЕ из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КЛИПИЋ Ахмета ЕЈУБА из Приједора02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ МЕДИЋ Дервиша САКИБУ02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Кесар Невенки кћери Стеве из Приједора02/2005
ОДЛУКАОдлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2005.годину02/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО02/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу одборника Бабић Љиљане02/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем службеника у општ.админ.службу02/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за одабир корисника помоћи реконструкције за пројекат АСБ02/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-401-1/05 Извјештај комисије о извршеној контроли Буџета општине
Приједор за 2004. годину
02/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-023-1/05 Годишњим извјештајем о
раду Општинске административне службе за 2004
02/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-34-19/05 Програм одржавања локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица02/2005
ОДЛУКАОдлука о допуни Пословника Скупштине општине Приједор03/2005
ОДЛУКАОдлука о задружењу Општине ради реализације пројекта у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Приједор03/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације број 02-174/0403/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације број 02-279/0403/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Кадић Изета03/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Горана Змијањца03/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу Вуковић Раденка03/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта статута општине Приједор03/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању допуне Уговора Више пословне школе03/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-29/05 извјештај о раду ОДП за приказивање филмова Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-34/05 извјештај о раду Центра за социјални рад Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-31/05 извјештај о раду Музеја Козаре Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-26/05 извјештај о раду ОДКП "Градска тржница" Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-27/05 извјештај о раду АД "Топлана" Приједор за 2004.04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-28/05 извјештај о раду ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-24/05 извјештај о раду ОДКП "Водовод" Приједор за 2004.04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-25/05 извјештај о раду ОДКП Комуналне услуге" Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-67/05 Обавезује се извршна власт, односно Одјељење за привреду и друштвене04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак комисије за спровођење поступка за пријем службеника04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-37/05 извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Приједор04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-35/05 извјештај о раду Дома здравља Приједор за 2004.годину04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-33/05 извјештај о раду Галерије 96 Приједор за 2004.годину04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-36/05 извјештај о раду Градске апотеке "Козара" Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-32/05 извјештај о раду Позоришта "Приједор" Приједор за 200404/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-30/05 извјештај о раду Народне библиотеке "Ћирило и Методије" Приједор04/2005
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена и извођења музичких и других садржаја у угоститељским објектима на подручју општине Приједор04/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборниак Бурсаћ Саше04/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Нацрта одлуке о грађ. земљишту04/2005
ОСТАЛОСтатут општине Приједор05/2005
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава за општину Власеница05/2005
ОДЛУКАОдлука за одобрење средстава за општину Оштра Лука05/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању радне верзије програма санитарне заштите воде "Тукови-Матарушко поље"05/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању радне верзије програма санитарне заштите воде "Приједорчанка"05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу Мирзада Исламовића05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Боро Војводић05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење Комљеновић Мирјане05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове Тадић Драго05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту Мишо Родић05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању начелника Одјељења за финансије Малбашић Биљане05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању секретара Скупштине општине Жељка Шкондрића05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу Исламовић Мирзада05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Даљевић Радане05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење Комљеновић Мирјане05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове Вукадиновић Радан05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту Мишо Родић05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије Ђукановић Миленка05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. секретара СО Шкондрић Жељко05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку одборничког мандата одборника СНСД -Милорад Додик, Тадић Драге05/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о престанку одборничког мандата одборника ДНС Малбашић Биљане05/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-401-3/05 Годишњи извјештај о извршењу Буџета општине Приједор05/2005
ОДЛУКАОдл. о расписивању конкурса за избор и именовање директора и УиНО Градска апотека Приједор06/2005
ОДЛУКАОдлуку о објављивању огласа за избор директора и чланова управних и надзорних одбора у предузећима чији је оснивач СО Приједор06/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Територијалне ватрогасне јединице Приједор06/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о давању у закуп пословне просторије ТО06/2005
ОДЛУКАОдлуку о плану парцелације за подручје приградског насеља Орловци-Јањића пумпа06/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-32-3/05 Усваја се Пројекат о оснивању Туристичке организације општине Приједор06/2005
ОДЛУКАОдлука о плану парцелације за подручје градских насеља Нова Орловача, Врбице, Тополик и Целпак06/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-374-29/05 Изузима се пословни простор који се налази у улици А. Ј. Рашковића бр. 16 у
Приједору у површини од 116,32 м 2 и даје се у закуп за потребе читаонице
06/2005
ОДЛУКАОдлуку о плану парцелације за подручје приградског насеља Главице06/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење ГВОЗДЕН ЖЕЉКА из Приједора06/2005
ОДЛУКАОдлука о начину организовања и привременог суфинансирања ИПЦ Козарски вјесник06/2005
ОДЛУКАОдлуку о усвајању Локалног еколошког акционог плана општине Приједор06/2005
ОДЛУКАОдлуку о оснивању Туристичке организације општине Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Совиљ Мирка06/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о верификацији мандата одборника Рељић Владе06/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за припрему регистрације Туристичке организације општине Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕ ЊЕ о урбанистичкој сагласности
број 06-364-442/04. од 07.03.2005
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о урбанистичкој сагласности
Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-142/04 од 22.06.2004
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КУЛАШИЋ НУСРЕТА из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Ковачевић Вељка Раде из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ НИКОЛИЋ Балде ГРОЗДАНЕ из Приејдора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ШИЉАК Ристе ПАНТЕЛИЈИ из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КУРТОВИЋ Хакије
АЗИЗА
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Телекома српске, Телекомуникације РС, АД Бања Лука06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ЈОКИЋ НИКЕ МИРКА из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ХРНИЋ СУЛЕЈМАНА из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Ж.Р.С. Добој, Жељезнички чвор Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Број: 01-475-47/05.Иласмске вјерске заједнице БиХ "Меџлис" Исламске вјерске зајднице Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Број:01-475-49/05 Исламске вјерске заједнице БиХ Меџлис вјерске заједнице Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Број:01-475-51/05.Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлиса Исламске вјерске заједнице Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ВИЛА РАНКО из Приједора06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ВУКОВИЋ НИХАДА из Приједора06/2005
ОДЛУКАОдлука о грађевинском земљишту06/2005
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Приједор за 2005.годину06/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора У и Н одбора ЈУ "Галерија 9606/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса У и НО Вртић06/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса У и НО позориште Приједор06/2005
ОДЛУКАОдл. о расписивању јавног конкурса У и НО Музеј Козара06/2005
ОДЛУКАОдл. о расписивању конкурса У и НО Дом здравља06/2005
ОДЛУКАОдл. о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора У и НО установе Центра за социјални рад06/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-36/0507/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању анализе рубног подручја насеља Пећани између блокова Џ и Б Пећани исток07/2005
ОДЛУКАОдлука о објављивању огласа за избор директора и чл. У и НО Туристичка организација07/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању програма реконструкције локалних путева07/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању основице за израчунавање ренте град.грађ.земљ. у друштв.својини07/2005
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена и извођења музичких и других садржаја у угоститељским објектима07/2005
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Урб.пројекта за дио насеља Урије Центар - УП Тешинић07/2005
ОДЛУКАОдлука о имјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета за 2005.г.07/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именов.Ком.за провођ.конкурса за додјелу земљ.у друштв.својини ради грађења07/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-28/0407/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење из имовинско правне области07/2005
РЈЕШЕЊЕЈЕШЕЊЕ ЗЗ «Приједор» за измјену правоснажног Рјешења СО Приједор07/2005
РЈЕШЕЊЕ РЈЕШЕЊЕ Број:01-475-61 /05.Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлис Исламске вјерске заједнице Приједор07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ БУЛИЋ МИЛОРАДА из Приједора07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Граховац Новака Неђе из Приједора07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Хабибовић Смаила Сеада из Приједора07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Стојнић Миломира из Приједора07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ СТУПАР Љубе РАЈКА из Приједора07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Рибић Јевте, Грубљешић Милутина, Згоњанин Милутина07/2005
ПОСЛОВНИКПословник СО Приједор08/2005
ОДЛУКАОдлука о издавању гаранције АД "Топлана" Приједор08/2005
ОДЛУКАОдлука број 01-111-146/05 Овлашћује се начелник Општине, да за буџетске кориснике Општине, може унапријед извршити уплату средстава за гријање за сезону 2005/200608/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовњу Савјета за израду урганистичког пројекта за дио насеља Урије - Тешинић08/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именов.ком. за спровођење поступка утврђивања грба општине, празника и промјене назива појединих улица08/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за израду Одлуке о условима и начину изградње објекат привременог карактера08/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-022-75/05 о извршењу буџета општине Приједор за период јануар-јуни 200508/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-40-16/05 о условима и начину производње и испоруке топлотне енергије08/2005
ОДЛУКАОдлука о условима држања и гајења пчела09/2005
ОДЛУКАОдлука о приступању изради Урбанистичког пројекта улице Вука Караџића09/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-107/0509/2005
ОДЛУКАОдлука о разрјешењу Општинске изборне комисије Приједор09/2005
ОДЛУКАОдлуку о именовању Општинске изборне комисије Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРјешења о разрјешењу чл. У и НО установама и пред. на подручју општине Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именов.чл. У и НО у јавним установама и предузећима на подручју општине Приједор09/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-34-127/05 Даје се приоритет у реконструкцији локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима општине Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Одјељења за просторно уређење број 06-364-53/04. од 25.05.2005.09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Илић Боже и Илић Бебе рођ. Кнежевић из Приједора,09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Адамовић (Миће) Новаку из Приједора09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ "Интергоб" д. о. о. Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ЛОНЧАР Доминика ВЕЉКА из Посушја09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ БРОЈ 01-475-77/05 Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор,09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ БРОЈ 01-475-76/05 Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Кнежевић Душана Славице из Приједора09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ БРОЈ 01-475-84/05 Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор,09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Лазаревић Ранка сина Душана из Приједора09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ БРОЈ 01-475-85/05 Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор,09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Росић Вукашина Дајани из Приједора09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Станивуковић Макса Бранки из Бања Луке09/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Вуковојац Танасија Данице рођ. Тепавчевић из Приједора09/2005
ПРОПИСРЈЕШЕЊЕ Беширевић Сеада из Санског Моста09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Даути Сервета Алибајрама из Тетова09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Ферхатовић Саида из Приједора09/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Алајбеговић Сеада, Алајбеговић Месуда и Алајбеговин Нихада сви из Приједора09/2005
ОДЛУКАОдлука о прихватању кофинансирања реконстркције и изградње амбуланти породичне медицине10/2005
ОДЛУКАОдлука о задужењу по гаранцији за АД "Комуналне услуге" Приједор10/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр.02-141/0510/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-16/0510/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-236/0510/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког пројекта улице Вука Караџића10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор бр. 01-111-13/0510/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о одређивању одборника за судјеловање при закључивању брака бр.01-111-111/0510/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора "Галерија 96" Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора културне установе "Галерија 96"10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. директора предшколске установе Дјечијег вртића "Радост"10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора предшколске установе вртића "Радост"10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ОДП за приказивање филмова Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ОДП за приказивање филмова Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора "Градска тржница Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора "Градска тржница" Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈОДП "Завод за изградњу градаи општине"Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈОДП "Завода за изградњу града и општине"Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу директора ЈПСД "Младост"Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора ЈПСД "Младост"Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу старјешине Територијалне ватрогасне јединице Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању старјешине Територијалне ватрогасне јединице Приједор10/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању директора Туристичке организације општине Приједор10/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 01-022-13/05 Нацрт одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава
Удружењима грађана
10/2005
ОДЛУКАОдлука о допунским правима ратних војних инвалида,породица погинулих и умрлих бораца10/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације број:02-215/0510/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању ребаланса буџета општине Приједор за 2005.г.11/2005
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 2005.годину11/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању дана општине Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању Славе општине Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању Грба општине Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о измјенама Одлуке о именима улица и тргова11/2005
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о висини накнаде трошкова одборника и чл. сталних радних тијела СО-е11/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине плата функционера општине Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора социјалне установе "Центар за социјални рад"Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЗУ "Дом здравља"Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора музејске установе "Музеј Козаре"Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЗУ "Градска апотека"Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о оснивању ЈИП "Козарски вјесник"Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о именовању Скупштине Ј.И.П: "Козарски вјесник "Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр.02-264/0511/2005
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације бр. 02-06/0511/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак бр. 01-94/05 Нацрт Одлуке о мјесним заједницама11/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исплати одборничких накнада11/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о исправци грешке11/2005
РЈЕШЕЊЕРјешењe Број: 01-475-99/05. Абрамовић Недељку и Абрамовић Дрени11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ГАЛИЋ Томе ЗОРАНУ из Љескара11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о урбанистичкој сагласности бр.
06-364-398/04 од 17.08.2005
11/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Капетановић Дервиша Фуада из Приједора11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КЕРИЋ Ибрахима ВЕЈСИЛУ11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о урбанистичкој сагласности бр.
06-364-256/99 од 23.06.2005..
11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Мухељић Ибрахима Мирсаду11/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Захић Сафета Фадилу из Санског Моста11/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Веселиновић Лазе Рајка из Приједора11/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Исламчевић Шефике из Приједора11/2005
ОДЛУКАОдлука о плану мреже амбуланти породичне медицине на подручју општине Приједор12/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о додјели на кориштење пословне просторије ЈЗУ Дом здравља Приједор за потребе Центра за ментално здравље12/2005
ОДЛУКАОдлука о утврђивању резервисане површине зоне водозахвата12/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење ДД «Развитак» Експорт-импорт Козарац из Козарца12/2005
ОДЛУКАОдлука о извршењу Буџета за 2005.г.12/2005
ОДЛУКАОдлука о усвајању Буџета општине Приједор за 2006.г.12/2005
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о прихватању кофинансирања реконструкције и изградње амбуланти породичне медицине12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Црнић Милутина Божидара из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Ђурић Ђуре Здравка12/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК КАПЕТАНОВИЋ ФУАДА из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-76/02 од 10.11.200512/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ЛАТИНОВИЋ Ђорђа РАЈКА из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ МИКИЋ ЂУРЕ из Приједора и ЛАЈШИЋ ЈЕЛЕ рођ. МИКИЋ из Бања Луке12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ШЕЈИЋ Стипе ЈАДРАНКУ из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ВУЈКОВИЋ Голуба СТАНКУ из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ЗЕНКИЋ Ениза НИЈАЗА из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Хрнчић Сеада из приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ КЕРИЋ ЗЕКЕРИЈАХУ са пребивалиштем у Шведској12/2005
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Мирковић Боре и др. из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Карарић Суада из Приједора12/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ХРОМАЛИЋ Рашида УЛФЕТЕ из Шведске12/2005
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2004.годину.01/2004
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана парцелације01/2004
ОДЛУКАОдлука о Плану заштите од пожара Општине Приједор01/2004
ОДЛУКАОдлука о статусу бесправно изграђених грађевина.01/2004
ОДЛУКАОдлука о кућном реду у стамбеним зградама.01/2004
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју општине Приједор01/2004
ОДЛУКАОдлуку о сеоским јавним објектима за снабдјевање водом за пиће01/2004
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним таксама01/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење број: 01-475-7/03 захтјев Републичког јавног правобранилаштва Сједиште замјеника Пријеодр01/2004
ОДЛУКАОдлука о поништавању одлука и других аката Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.7/03).02/2004
ОДЛУКАОдлука о усвајању Буџета општине Приједор за 2004.г02/2004
ОДЛУКАОдлука о извршењу буџета општине Приједор за 2004.годину02/2004
ОДЛУКАОдлуку о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Приједор за 2003.годину02/2004
ОДЛУКАОдлуку о допуни Пословника Скупштине општине Приједо02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине.02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине.02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Приједор02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору предсједника СО Приједор02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору потпредсједника СО Приједор02/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о избору секретара СО Приједор.02/2004
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног временаугоститељских објеката на територији општине Приједор.03/2004
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о висини накнаде трошкова одборника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Приједор03/2004
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању годишњег извјештаја о Буџету општинеПриједо2003.годину.03/2004
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању годишњег извјештаја о раду Начелника општине.03/2004
ЗАКЉУЧАКЗакључак о усвајању Плана рада ОИК за 2004.годину.03/2004
ЗАКЉУЧАКЗакључак о задужењу руководства Топлане Приједор са приједлогом мјера .03/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ МУШИЋ Хусеина ЕДХЕМА из Приједора04/2004
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о погребној дјелатности04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Средње и основне музичке школе из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Хасанбеговић Алмаза сина Ибрахима из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ ПАИЋ ПЕРСЕ из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ РЕШИЋ МУНЕВЕРЕ из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Рибић Јевте, Грублјешић Милутина, Згоњанин Милутина, Санадер Душана и Ковачевић Слободана04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Тамбић Чеде из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Вујичић Рајка и Јакић Зорице рођ. вујичић из Приједора04/2004
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Зенкић Ениза