О Скупштини

Скупштина Града Приједора

Ајдин Мешић

Ајдин Мешић

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-122
052/245-127

Ајдин Мешић, рођен 28.02.1987. године у Загребу, Република Хрватска. Основну школу и Спортску гимназију завршио у Загребу. Дипломирао на Преддипломском студију смјер "Економија предузетништва" на Велеучилишту Верн у Загребу 2009. године. Магистрирао је 2016. године на Паневропском Универзитету "АПЕИРОН" у Бања Луци смјер Менаџмент банкарства, финансија и трговине. Тренутно је кандидат на другој години докторских студија смјер Економија- пословно управљање у логистици.
Од пословног искуства посебно се истиче рад као прокуриста за фирму < M-Dyno d.o.o. > из Љубљане од 2008 године. У Народној Републици Кини је радио као тренер тениса за Кинески тениски савез у 2011. години гдје је провео 9 мјесеци. Након повратка из Кине 2012. године се враћа трајно у Приједор и запошљава у реномираној БиХ компанији < CROMEX d.o.o. >Приједор која се бави обрадом метала на позицији Менаџера производње. У Цромеxу је на руководећој позицији провео више од 5 година.
2017. године оснива властиту компанију <2A CONNECTIONS d.o.o.> 2016. године је изабран за одборника у Скупштини града Приједора.
У периоду од априла 2019. године до марта 2020. године је обављао функцију предсједника Скупштине града Приједора. Члан је Странке демократске акције. Ожењен је и отац двоје дјеце.
Горан Драгојевић

Горан Драгојевић

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052-245-122
052-245-127


Милован Половина

Милован Половина

В.Д. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-125
052-245-127


НАДЛЕЖНОСТИ

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1) доноси статут Града,
2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
15) доноси одлуку о проглашењу празника Града,
16) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града,
17) доноси одлуку о употреби симбола Града,
18) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
19) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
20) доноси план коришћења јавних површина,
21) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
22) доноси одлуку о наградама и признањима,
23) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
24) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
25) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
26) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
27) доноси одлуку о задужењу Града,
28) усваја Пословник Скупштине Града,
29 усваја етички кодекс Скупштине Града,
30) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
31) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
33) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
34) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
35) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,
36) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
37) расписује јавни зајам и самодопринос,
38) расписује референдум, у складу са законом,
39) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Града,
40) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,
41) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
42) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.