Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Рјешење за оснивање предузетника
3. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ
4. Увјерење Основног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника) - само у случају привременог престанка

Напомене:
* У случају престанка заједничког (ортачког) обављања дјелатности уз захтјев који потписују сви ортаци, прилаже се и уговор о престанку заједничког (ортачког) обављања дјелатности, овјерен од свих ортака.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени глсник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 11/11, 7/13 и 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса за регистрацију),
2. Израђује управни акт и
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
МУТИЋ СЛАЂАНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
РАСТОКА НЕВЕНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
ЂАКОВИЋ БРАНКИЦА
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво