Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација промјене података предузетника - Домаћа радиност


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација промјене података предузетника - Домаћа радиност
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Фотокопија рјешења за оснивање предузетника и увјерење о обављању дјелатности ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе
3. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ
4. Одговарајући доказ који представља основ за промјену података, осим ако промјена података не зависи искључиво од воље предузетника
5. Увјерење Основног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
6. У случају промјене података у вези са заједничким обављањем дјелатности, поред наведених доказа уз захтјев који потписују сви ортаци, прилаже се и анекс уговора о заједничком (ортачком) обављању дјелатности који обухвата пословне промјене које су предмет регистрације и који је овјерен од свих ортака.

Напомене:
* Отварање, промјена података и престанак рада издвојене јединице представљају промјену података предузетника.

* Уз захтјев за приступање ортака, потребно је приложити сљедећу документацију:
1. Овјерена фотокопија личне карте предузетника (пасоша за стране држављане)
2. Овјерену фотокопија личне карте ортака који приступа (пасоша за стране држављане)
3. Увјерење Основног суда да није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности (које није старије од 30 дана) - за ортака који приступа
4. Увјерење Основног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за
регистрацију предузетника) - за власника и ортака који приступа
5. Увјерење надлежне јединице Пореске управе, којим потврђује да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника) - за ортака који приступа
6. Фотокопија рјешења за оснивање предузетника
7. Уговор којим се уређују међусобни односи ортака
8. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ.

* Уз захтјев за иступање ортака потребно је приложити сљедећу документацију:
1. Овјерена фотокопија личне карте за сваког ортака (пасоша за стране држављане)
2. Копија рјешење за оснивање предузетника / копија рјешења за приступање ортака и промјену пословног имена
3. Увјерење Основног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за
регистрацију предузетника) - за оба ортака
4. Уговор о раскиду заједничког обављања дјелатности
5. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени глсник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 11/11, 7/13 и 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса за регистрацију).
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
МУТИЋ СЛАЂАНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
РАСТОКА НЕВЕНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
ЂАКОВИЋ БРАНКИЦА
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво