Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација оснивања предузетника - Занатство и услуга


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација оснивања предузетника - Занатство и услуга
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Увјерење Основног суда да није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
3. Увјерење Основног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
3. Увјерење надлежне јединице Пореске управе, којим потврђује да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
4. Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30 КМ
5. Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа

Напомена:
* Ако су оснивачи два или више лица прилаже се Уговор о заједничком (ортачком) обављању дјелатности којим се уређују међусобни односи ортака. Градска административна такса тада износи 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30 КМ за сваког ортака.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени глсник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 11/11, 7/13 и 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени документи о идентитету, пунољетству, измирености пореских обавеза, неизреченој заштитној мјери забране обављања дјелатности и да ли је плаћена такса).
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
МУТИЋ СЛАЂАНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
РАСТОКА НЕВЕНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
ЂАКОВИЋ БРАНКИЦА
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво