Дом за све људе

ВОДИЧ КРОЗ РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКИХ И ДРУГИХ ПРАВА НА ЗЕМЉИШТУ

Скупштина општине Приједор је на 19. сједници одржаној 19.07.2010.године донијела ОДЛУКУ о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту додјељеном по Пројекту „Приједор 2000-Дом за све људе“ („ Сл.гласник општине Приједор“ бр. 6/10“)

Одлуком се жели омогућити рјешавање имовинских и других права на додјељеном земљишту у сврху легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених објеката

НАСЕЉА:
- Аеродом 1, 2 и 3; Расадник;
- Главице 1,2 и 3;
- Нова Орловача, Врбице, Тополик, Орловача-Целпак,
- Балтине Баре,
- Расавци,
- Јањића пумпа, Стари Воћњак,
- Кафаниште, Горњи Орловци-Калате, Доњи Гаревци,
- Бистрица, Камичани

Кораци у поступку рјешавања по наведеној Одлуци су:
- ФОРМИРАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА И ГРАДА ПРИЈЕДОР
- УПИС КОНКРЕТНИХ ПРАВА КОНСТИТУИСАНИХ УГОВОРОМ У ЈАВНЕ КЊИГЕ
- ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ (УРБАНИСТИЧКА САГЛАСНОСТ по старом закону)
- ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ:
- СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕНИКА
Дијана Стојић, дипл.прав . 052/245-115
- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ КОНТАКТ:
Весна Николић-Ритан,маг.инж.грађ. 052/245-173

Документи

Брошура