Рјешење о легалности објекта

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање рјешења о легалности објекта за објекте изграђене до краја 1980 год. ГП МП 7.1.1.1  (06/1-5). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за издавање рјешења о легалности објекта

 

Неопходни документи:

1. доказ о власништву, изводи из јавних евиденција о некретнинама (ЗК извадак, Посједовни лист, Увјерење о усклађењу честица);

2. копија катастарског плана са уцртани објектом или скица снимања са уцртаним објектом, израђена од стране овлаштене геодетске установе и

 

Неки од доказа да је објекат изграђен до краја 1980.год.:

 

1. увјерење Републичке управе за ГИПП да је објекат регистрован аерофотргаметријским снимањем које је извршено прије краја 1980.год. или да је објекат био уписан у катастарски операт до 31.12.1980.год. или

2.  увјерење надлежног органа да је објекат евидентиран у евиденцији овог органа или

3.  купопродајни уговор, који се односи на предметни објекат, закључен до краја 1980.год. или

4.  уговор о грађењу објекта или

5.  других доказа на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980.год.

6.  административна  градска такса у износу од 10 КМ.

 

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.  Провjера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.

2. Врши грађевински увиђај на лицу мјеста у присуству стручног лица архитектонско-грађевинске струке, те прикупља податке везано за чињенично стање, испитивањем власника објекта и његових сусједа и сл.

3.  По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе

4.  Израђује управни акт

5.  Доставља странци управни акт

 

Рок за рјешавање предмета;  30 дана

 

Правни основ

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15. 3/16)

Олука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13, 15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана