ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

 

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

 
Регистар пословних субјеката (РПС) успостављен је доношењем Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Сл. Гласник РС 67/13).
Тим Законом дефинисано је да се процес једношалтерског система регистрације пословних субјеката од 01.12.2013. године обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 локација Пословних јединица, и то: Бања Лука, Приједор, Градишка, Модрича, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, Требиње, Соколац и Источно Сарајево.

ИСПРАВЕ  ПОТРЕБНЕ ЗА ОСНИВАЊЕ  ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

1.Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је довољна овјера потписа)
2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање - директора
3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код нотара или у општини)
4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање (овјерен код нотара или у општини)
5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара или у општини)
6. Потврда банке о уплати оснивачког улога
7. Пријава за регистрацију пословних субјеката (електронски попуњена)

*ако је оснивачки улог већи од 1,00 КМ или ако има више од једног оснивача Одлука о оснивању подлијеже ОБАВЕЗНОЈ нотарској обради.
*надлежни суд приликом одлучивања може тражити и друге исправе које овдје нису наведене
*примјер Одлуке о оснивању (са минималним оснивачким улогом од 1,00 КМ) и Пријаву за   регистрацију можете преузети овдје
*уколико је директор страни држављанин мора имати дозволу за  привремени боравак надлежног органа (Министарство безбиједности БиХ,  Служба за странце) те овјерену фотокопију дозволе приложити регистарском  суду

Пословни субјекти, чији је предмет уписа одређен посебним законом, а региструју се код надлежних основних судова и других регистарских органа, или који стичу својство правног лица на основу одлуке надлежног органа (Владе и сл.), односно за које не постоји обавеза уписа код надлежног суда или неког другог регистрског органа,за потребу добијања Обавјештења о разврставању дужни су поднијети:

Образац РПС-1, за разврставање пословних субјеката по дјелатности, и
Образац РПС-1а, за разврставање јединица у саставу.

У случају промјене претежне (основне) дјелатности за већ регистровани пословни субјекат, потребно је поднијети Захтјев за промјену Дјелатности.

У случају потребе за издавањем преписа или додатног броја копија Обавјештења о разврставању, подноси се Захтјев за издавање обавјештења.

У надлежности Градске управе Приједор врши се само регистрација предузетника, односно физичких лица у привређивању у складу са Законом о занатско предузетничкој дјелатности ( „Службени гласник „ бр. 11/11;  121/12 и 67/13. Регистрација привредних друштава, односно правних лица у привређивању врши се у окружним привредним судовима и то посредством АПИФ-а (Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

Све информације у вези регистрације привредних друштава могу се наћи на адреси: 

Информације у вези регистрације предузетника налазе се на инфо-пулту града Приједора и на wеб адреси:www.prijedorgrad.org


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана