ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

Опште карактеристике привреде


 Опште карактеристике привреде

Град Приједор је традиционално индустријска средина који је свој економски развој базирао на експлоатацији природних ресурса. Значајан минерално-сировински комплекс, резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, омогућили су развој рударства, пољопривреде, дрвне и металне индустрије 
Град Приједор је главни покретач локалног економског развоја и развоја предузетништва. Инструментима локалног економског развоја град Приједор обезбјеђује адекватан и квалитетан пословни амбијент домаћим и страним пословним субјектима, односно инвеститорима,  који последњих година показују све већи интерес за Приједор и његове привредне потенцијале.У циљу обезбјеђења што бољег и квалитетнијег система подршке потенцијалним инвеститорима град Приједор је ставио на располагање услуге Одјељења за привреду, Агенције за економски развој   „ПРЕДА-ПД“ Приједор и Инфо-Центра за инвеститоре. 
 
Ресурси
§  Општа ситуација
На подручју града Приједора, закључно са 2014. годином, према подацима Пореске управе, Подручни центар Приједор, у Јединствен систем социјалног осигурања пријављено је укупно 14.153 осигураника (запослених лица).
Понуда активне радне снаге, закључно са 2014. годином, према подацима Завода за запошљавање РС, Биро Приједор износила је  8.513 лица, (4.523-мушкарца и 3.990 жена).
 
Земљиште
Највеће површине подручја града Приједора припадају врсти тла које се развило на кварталним сегментима, а то су прије свега алувиј, пролувија, арганогсни-бакарски сегменти и најмлађи језерски сегменти (рибњак). Кречњаци и доломити обухватају веће подручје бреговитог западног дијела града.
Сектор
Својине
Укупна
површина
Земљиште (у ха)
Оранице
воћњаци
виногради
Ливаде
пашњаци
шумско
неплодно
Приватна
57.195
34.017
2.053
2
4.134
3.258
12.537
1.194
Државна
26.211
3.036
307
-
574
989
16.335
4.970
Укупно
83.406
37.053
2.360
2
4.708
4.247
28.872
6.164
Извор података: Републичка геодетска управа - ПЈ Приједор (2009. године)
§  Минерална богатства
Минералне сировине имају велики значај за цјелокупни привредни развој па се у том правцу  ангажују стручни и научни потенцијали ради најрационалнијег приступа експлоатацији и преради, јер минералне сировине су (осим геотермалне енергије) необновљиви ресурс који је у природи просторно ограничен количином и квалитетом.
Љубијска металогенетска област захвата простор од око 1200 км², сјеверозападног дијела Републике Српске са бројним лежиштима металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина. Посебно се истичу лежишта гвоздене руде као метарулшке сировине и дијелом као минерални пигменти, затим лежишта и појаве: барита, флуорита, гипса, кречњака, доломита, глина (каолинских, бентонитских, керамичких и опекарских), кварцног пијеска, угља и др. Лежишта минералних сировина су различитог морфогенетског типа, поријекла и времена формирања, а карактеришу се различитим степеном проучености и истражености.
§  Водене површине (ријеке и језера) 
Основно хидрографско обиљежје територије града Приједора је водоток Сане са њеним притокама:Гомјеница, Пухарска, Милошевица, Светиња, Цигануша, Љубијска ријека и њихове притоке. Сливно подручје ријеке Сане износи цца 3.191 км2.
 
БИЛАН ВОДЕНИХ ПОВРШИНА
Површина (у ха)
водне површине хидрографске мреже
718,7
површина рибњака Саничани
1.254,7
површина акумулација
50,4
површина језера, мочвара, канала
128,5
У К У П Н О
2.152,0


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана