ОДСЈЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Шeф одсјека


У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13), Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења (Сл. гласник Републике Српске бр.69/13), Правилником о садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања о обраде података (Сл. гласник Републике Српске бр. 93/13) и другим подзаконским актима донесеним на основу њега те обавезама из важећих докумената просторног уређења, у Одсјеку се обављају послови:

 • Кроз активности из надлежности Одјељења и Одсјека и активности на припреми и изради докумената просторног уређења, у Одсјеку се спроводи заштита јавног интереса, општих и посебних циљева просторног развоја, обезбјеђује координацију секторских политика, води рачуна о власничком статусу и интересима власника земљишта, усклађује појединачне са јавним интересом, спроводи неопходне мјере заштите лица са умањеним тјелесним спсобностима, укључује неопходне мјере заштите становника и материјалних добара од природних и других непогода, разматра процјену утицаја на животну средину и омогућава провјеру оправданости, усклађености и спроводљивости планираних просторних рјешења.
 • У склопу активности на припреми и праћењу израде и доношења докумената просторног уређења у Одјељењу се прикупљају и чувају подаци који чине документациони основ докумената просторног уређења као и подаци о стању простора. Саставни дио документационог основа између осталог чине: ажурне геодетске и катастарске подлога, прикупљени приједлози за планска рјешења и мишљења надлежних органа и организација на приједлоге истих, документација која се односи на: избор носиоца израде, контакте са носиоцем израде и савјетом плана, оглашавање и организовање стручне расправе на преднацрт и нацрт докумената просторног уређења и јавног увида на нацрт докумената просторног уређења, прикупљање писмених примједби на нацрт докумената просторног уређења, утврђивање приједлога документа просторног уређења и др.
 • Праћења спровођења докумената просторног уређења
 • Вођења јединствене евиденције о стању простора на прописаним обрасцима и редовно достављање служби за документацију као и достављање годишњег извјештаја о стању простора као и спровођењу документа просторног уређења јединице локалне самоуправе Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију
 • Припреме програма мјера и активности за унапређивање стања простора
 • Увођења ГИС-а општине Приједор за потребе рада Одјељења и других одјељења и служби Административне службе општине Приједор

Припрема информација за израду, допуну и ажурирање постојеће WЕБ-странице општине Приједор из дјелокруга рада Одсјека

 

            Законом о Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења детаљно је одређен поступак, припреме, израде и доношења докумената просторног уређења.

Кратак опис активности у току процеса припреме, израде и доношења докумената просторног уређења

 • Провођење јавне расправе или анкете о стварним потребама простора у погледу грађења и уређења простора
 • Израда приједлога одлуке о приступањи изради планског документа са образложењем о потреби израде,
 • Прикупљање приједлога за планска рјешења на основу јавног обавјештења и прибављање мишљења на исте од надлежних органа и организација
 • Контакти са савјетом плана,
 • Избор носиоца израде планског документа,
 • Прибављање ажурних катастарских и геодетских подлога
 • Израда и предаја програмских смјерница и ажурних катастарских и геодетских подлога са идентификацијом катастарских честица и подацима о власништву Носиоцу израде
 • Заједничко разматрање са Савјетом плана, материјала Преднацрта планског документа
 • Одржавање стручне расправе, утврђивање Нацрта планског документа и јавно оглашавање јавног увида
 • Организовање јавног увида Нацрта планског документа
 • Разматрање и обрада писмених примједби, мишљења и приједлога упућених током јавног увида од стране носиоца израде и достава образложеног става у писменој форми носиоцу припреме и лицима која су их упутила
 • Оглашавање и организација јавне расправе о Нацрту планског документа у року од 30 дана од завршетка јавног увида
 • Утврђивање приједлога документа просторног уређења у складу са закључцима са јавне расправе, прибављање сагласности министарства на стратешке документе и зонинг планове подручја посебне намјене, формирање коначног приједлога документа просторног уређења и израда Одлуке о доношењу документа са образложењем
 • Доношење документа просторног уређења од стране скупштине Града и објављивање одлуке о доношењу у службеног гласнику  
 • Излагање документа просторног уређења на стални јавни увид у Одјељењу за просторно уређење, Одсјек за планирање, урбанизам и документацију
  ПРИЛОГ:
  ОДСЈЕК


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана