ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
 •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
 •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ОДСЈЕК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шеф Одсјека

Татјана Марић, дипл.инг.агр.

Телефон: 052/245-143

Канцеларија бр. 16 

Е-маил:  tatjana.maric@prijedorgrad.org

 

Одлика Приједора је разноликост производних ресурса, умјерено континентална клима, добар водни  режим и постојање различитих типова земљишта, што су битне претпоставке за добру пољопривредну производњу. Од укупно 83.406 ха, обрадиво земљиште заузима 48.370 ха – 58%,  шумско 28.872 ха – 34%, а неплодно 6.164 ха – 7%.

 

У Одсјеку за унапређење пољопривреде се обављају следећи послови:

 • праћење и провођење законских и подзаконских аката у области пољопривреде,
 • прикупљање и обрада података на свим нивоима пољопривреде,
 • учешће у изради и провођење  пројеката, студија и стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја,
 • посредовање између субјеката у пољопривреди,
 • сарадња са владиним и невладиним субјектима чији је дјелокруг рада пољопривреда, шумарство, водопривреда и  прехрамбена индустрија,
 • заступање пољопривредних произвођача код других организација и пољопривредних субјеката,
 • предузимање потребних радњи у рјешавању у управним стварима у првом степену при издавању докумената из области пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова,
 • израда информација и извјештаја у области пољопривреде,
 • провођење студијско  -  аналитичких  активности у области пољопривреде,
 • пружање стручне помоћи  и савјетодавних  услуга у области пољопривреде,
 • спровођење мјера подстицаја у пољопривреди,
 • вођење службене евиденције из надлежности Одсјека.

 

Градска управа Приједор, на годишњем нивоу, издваја значајна буџетска средства  за подстицање развоја пољопривредне производње, чиме се настоје побољшати услови живота на селу, остварити профитабилнија иконкурентнија  одржива пољопривредна производња, уз повећање броја радника у области пољопривреде.

Линк:Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње из Буџета,за 2014.годину.

Промоција пољопривредне производње и града Приједорасе огледа у вишегодишњој организацији привреднотуристичких манифестација, на којима производе излажу произвођачи са територије БиХ, а то су:

 • Дани цвијећа (вријеме  одржавања: мјесец  април текуће године) и
 • Дани меда (вријеме  одржавања: мјесец  септембар текуће године).

 

Систем противградне заштите на подручју општине Приједор је успостављен у току 1994. године, а инсталирано  је 13 противградних станица које су у систему противградне превентиве   Републике Српске. Линк: www.pgprs.info

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  је самостални орган  управе који обавља  управне и друге послове у више управних подручја и непосредно је потчињено  Влади. Линк : www.vladars.net

 

На подручју града Приједора постоји Пољопривредно-прехрамбена школа, основана 1984. године – профили образовања – пољопривредни, ветеринарски техничар, прехрамбени и текстилни техничар, прехрамбени прерађивач и пекар/месар.

 

У складу са законским и подзаконским актима, Одсјек за унапређење пољопривреде  издаје и доноси:

Рјешење о регистрацији предузетника-област пољопривреда

Увјерење о обављању пољопривредне дјелатности

Рјешење о пољопривредној сагласности

Рјешење о водној сагласности

Рјешење о водној дозволи

Закључак  о водним смјерницама

 Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана