ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
 •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
 •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ

Шеф Одсјека
Жељко Граховац, дипл.инг.организације рада
Teлефон: 052/245-142 
Канцеларија бр.16 


У Одсјеку за привреду се обављају следећи послови:

 • Координација рада са другим одсјецима и одјељењима Градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења
 • Израда анализа, информација и извјештаја из области привреде
 • Најсложенији стручни и управно-правни послови у првостепеном поступку доношења рјешења за обављање предузетничке дјелатности
 • Студијски и аналитички послови из области привреде (индустрија, трговина, угоститељство, туризам, занатство)
 • Планирање привредног развоја и подстицаја развоја малих и средњих предузећа
 • Вођење службене евиденције из надлежности Одсјека (регистар предузетника)
 • Учешће у раду комисија и израда нормативних и других аката из дјелокруга рада Одсјека
 • Праћење закона и прописа из области за које је надлежан и указује на обавезе и одговорности које проистичу из њих
 • Предлаже мјере у циљу ажурности и експедитивности послова
 • Врши оцјену усаглашености аката предузећа и установа са законима
 • Организација и координација непосредне сарадње са приватним сектором, представницима малих, средњих и стратешких предузећа, те међународним организацијама за подршку приватном сектору, невладиним организацијама и другим асоцојацијама у оквиру овлаштења, као и друге послове по налогу начелника Одјељења.
 • Буџетом града Приједора сваке године се планирају одређена финансијска средства са циљем промоције предузетништва, смањења незапослености и ширења знања из области пословног планирања, са акцентом на развијање производних и производно услужних дјелатности. Ове дјелатности у највећој мјери производе вишак вриједности који доприноси расту бруто друштвеног производа, а самим тим се ствара могућност за квалитетнију и већу финансијску подршку и помоћ свим гранама привреде.
   
  Опредјељење града Приједора је да обезбиједи адекватне услове и створи повољан привредни амбијент који ће привући домаће и стране инвеститоре да афирмишу и развијају своје пословање на подручју Приједора. Досадашња пракса подстицања развоја је показала задовољавајуће резултате, што се позитивно одразило на стање приједорске привреде у цјелини.
  Неки од подстицаја који се дају континуирано сваке године у области привреде и пољопривреде су:
  • Подстицај самозапошљавању,
  • Подстицај запошљавања младих високообразованих кадрова,
  • Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника,
  • Подршка пројектима запошљавања жена
  • Подршка увођењу стандарда квалитета,
  • Подстицаји у области сточарске и ратарске производње, те производње гљива,
  • Подстицање организација пољопривредних произвођача,
  • Подстицање унапређења воћарске производње,
  • Подстицаји у области производње поврћа и цвијећа, и многи други.
   
Корисни линкови


 
 
 


 
 
 
 
 

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана