УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за уклањање објеката ГП МП 7.1.1.(06/1-1). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за уклањање објекта

Неопходни документи:

§  Доказ о праву власништва

§  Пројекат уклањања објекта

§  Сагласност надлежних органа ако се тим уклањањем може угрозити јавни интерес

§  Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом

 

Таксе и накнаде: 

§  Административну градску таксу у износу од 20 КМ

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом подузима потребне радње:

1.      Провјера комплетности захтјева и у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.

2.      По потреби саслусава странке и друге заинтересована лица и води усмене расправе.

3.      Води активности на провјери комплетности техничке документације за објекте БГП преко 400м2.

4.      Израђује управни акт.

5.      Доставља странци управни акт

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13,15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана