Употребна дозвола

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак: Потребно је испунити и предати образац Захтјев за употребну дозволу  ГП MП 7.1.1.(06/1-3). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за употребну дозволу

Неопходни документи:

 • грађевинску дозволу са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу,
 • потврду о извршеном геодетском снимању објекта,
 • доказ о извршеном снимању подземних инсталација,
 • сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима (противпожарна сагласност,водна дозвола и др.)     
 • изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. овог закона,
 • извјештај надзорног органа и 
 • енергетски цертификат зграде.

Таксе и накнаде:  Административна градска такса у износу од:

   индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2

2

   индивидуални стамбени објекти БГП преко 400 м2

100

   објекти колективног становања

200

   индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2

100

   индивидуални стамбено-пословни објекти БГП преко 400 м2

200

   пословни објекти

200

   инфраструктурни објекти

100

   објекти привременог карактера

100

   помоћни објекти

2

 

Приликом техничког пријема инвеститор, односно власник објекта је дужан да обезбједи присуство учесника у грађењу

Инвеститор, односно власник објекта дужан је да, најкасније на дан техничког прегледа, комисији за технички преглед достави на увид сљедећу документацију:

 

·        пројекат изведеног стања,

·        доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме,

·        документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтјева,

·        грађевински дневник,

·        грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења

·        књигу иснпекције

·        осталу документацију прописану посебним прописима зависно од врсте објекта

 

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.      Провјера комплетности захтјева и у случају некомплетности обавјештава  i u slučaju подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска

2.      Води активности на повјеравању техничког прегледа објекта правним или физичким лицима (изабрана конкурсом) и координира са истим.

3.      Израђује управни акт, након достављања коначног извјештаја Комисије за технички преглед уколико је извјештај позитиван

4.      Уколико су у извјештају комисије за технички преглед констатоване неправилности и недостаци, сачињава рјешење у ком обавезује инвеститора или извођача радова да конкретне недостатке у одређеном року отклоне

5.      Доставља странци управни акт са свим потребним прилозима

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15,6/13)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13, 15/13).

§  Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и издавању одобрења за употребу и осматрању тла и објеката у току грађења и употребе


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана