Грађевинска дозвола

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за одобрење за грађење   ГП МП 7.1.1.1 (06/1-2.1). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац 1: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за грађевинску дозволу

Образац 2: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за грађевинску и употребну дозволу

Неопходни документи:

§  Локацијски услови

§  Доказ о власништву или праву грађења и посједовни лист (не старији од 6 мј.)

§  Главни пројекат у три примјерка (израђен од стране овлаштене установе)

§  Извјештај о обављеној ревизији техничке документације

§  Еколошка дозвола, ако је потребна

§  Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађ.земљишта и једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза

§  Друге доказе одређене посебним законима, а који су наведени у локацијским условима

 

Таксе и накнаде:    Административна градска такса у износу од:

 индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2

    2

 индивидуални стамбени објекти БГП преко 400 м2

  100 

 објекти колективног становања

  200

 индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2

  100  

 индивидуални стамбено-пословни објекти БГП преко 400 м2

  200

 пословни објекти

  200

 инфраструктурни објекти

  100

 објекти привременог карактера

  100

 помоћни објекти

    2

 

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.      Провjера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.

2.      По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе

3.      Води активности на провјери комплетности техничке документације и њеној усклађености са локацијским условима и да ли је исту израдило овлаштено лице

4.      Овјерава техничку документацију

5.      Израђује управни акт

6.      Доставља странци овјерену техничку документацију и управни акт

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

 

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13, 15/13).

§  Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник РС, број 101/13)


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана