Обрачун накнада (Уређење грађевинског Земљишта и рента)

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за обрачун накнада (ГП МП  7.1.1.1 06/1-4). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми.

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за обрачун накнада

Неопходни документи:

§  Локацијски услови (на увид)

§  Техничка документација са потврдом о извршеној ревизији  (на увид)

Таксе и накнаде: 

§  Административну градску таксу у износу од 10 КМ

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом подузима потребне радње:

1.      Врши увид у прилoжену документацију (Локацијске услове и пројектну документацију)

2.      Врши обрачун уређења грађевинског земљишта и ренте

3.      Врши обрачун накнаде за финансирање послова промјера и успостављање катастра непокретности,

4.      Позива странку и упознаје је са обрачунима,

5.      Израђује рјешења,

6.      Достављање записник о обрачуну и рјешења странци,

          Рок за рјешавање предмета;  15 дана

 

Законски основ за обрачун накнада

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број ,40/13, 106/15 и 3/16)

§  ПРАВИЛНИК за обрачун накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта, пречишћени текст („Службени гласник РС“ бр: 34/14)

§  УРЕДБА о условима, обрачуну и плаћању накнаде за легализацију објеката(„Службени гласник РС“ бр: 97/13)

Hачин обрачуна накнада за уређење градског грађевинског земљишта и ренте:

Висна накнаде за уређење грађ. земљишта рента утврђују се на основу:

§  ОДЛУКА о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник града Приједор“ бр: 6/14)

ПРИЛОЗИ УЗ ОДЛУКУ

 

ПРИЛОГ_2_1_ Приказ граница градског грађевинског земљишта за подручја К.О. Приједор 1, Приједор 2, Брезичани, Чејреци, Пухарска, В. Паланчиште, Орловци, Ћела, Миљаковци, Чараково, Хамбарине, Раковчани, Ризвановићи и Бишћани

 

ПРИЛОГ_2_2_ Приказ граница градског грађевинског земљишта и зона гр. грађ. зем. за подручја К.О. Козаруша, Козарац, Камичани и Трнопоље

 

ПРИЛОГ_2_3_ Приказ граница градског грађевинског земљишта и зона гр. грађ. зем. за подручја К.О. Омарска и Ламовита

 

ПРИЛОГ_3_ Табела обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта

 

§  ОДЛУКА о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2017.годину("Службени гласник Града Приједор" бр 2/17)

§  ОДЛУКА о утврђивању основице за израчунавање висине  ренте у 2017.години ("Службени гласник Града Приједор" бр 2/17)

§  ОДЛУКА о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта("Службени гласник Града Приједор" бр 2/17)

§  ОДЛУКА о градским административним таксама (неслужбени пречишћени текст)

Напомена : Ова Одлука одговара Одлуци о  општинским (градским) административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11, 7/13, 15/13).

 

A) НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА:

 

Накнада за уређење градског грађевинског земњишта обрачунава се зависно о томе да ли се локација на којој се гради објекат налази у обухвату спроведбеног документа просторног уређења који је у примјени или на подручју за које није донесен такав документ просторног уређења.

 

а) Обрачун за локације у обухвату спроведбеног документа просторног уређења

За обрачун се користи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Сл.гласник Града Приједор“ бр.6/14) са унесеном базном цијеном - висином трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2017.год. одређена у табели члана 2. Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Сл.гласник Града Приједор“ бр. 2/17). Базна цијена и табела обрачуна су јединствени за сваки спроведбени документ просторног уређења.

 

б) Обрачун за локације изван обухвата спроведбеног документа просторног уређења за обрачун секористи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Сл.гласник Града Приједор“ бр.6/14) се унесеном просјечном јединичном цијеном уређења градског грађевинског земљиштаодређена у табели члана 2. Одлуке, а која за 2017.год. износи 45,00 КМ/м2 корисне површине новопланираног објекта.

 

БНАЧИН ОБРАЧУНА РЕНТЕ

Рента се обрачунава као производ корисне површине новопланираног објекта и процентуалног учешћа основице за обрачун у 2017.год. Основица за израчунавање висине ренте код изградње, доградње и надоградње постојећих објеката у 2017.годутврђена је на основу просјечне, коначне, грађевинске цијене једног квадратног метра корисне поврщине стамбеног и пословног простора за подручје града Приједора, а она је одређена на основу предрачуна из главних пројеката за издате грађевинске дозволе из претходне године, што је садржано у Одлуци о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2017.години ("Службени гласник Града Приједор" бр 2/17). Основица за обрачун у 2017.год. износи 720,00 КМ  Према члану 3. исте Одлуке висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из члана 2. Одлуке, и то како слиједи:

 

I зона

6 %

43,20 КМ/м2

II зона

5 %

36,00 КМ/м2

III зона

4 %

28,80 КМ/м2

IV зона

3 %

21,60 КМ/м2

V зона

2 %

14,40 КМ/м2

VI зона

1 %

7,20 КМ/м2

 

В) НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

Накнада за легализацију израчунава се у складу са измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број: 106/15).

Према члану 160 а. став 1. овог Закона,  накнада за легализацију индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објекта до 400 м2 бруто грађевинске површине плаћа у фиксном износу зависно од укупне корисне површине објекта и то:

 

УКУПНА КОРИСНА ПОВРШИНА (m2)

НАКНАДА  (КМ)

а

до 100 m2

100,00 КМ

б

од 100 m2 до 200 m2

500,00 КМ

в

од 200 m2 до 300 m2

1.000,00 КМ

г

од 300 m2 до 400 m2

2.000,00 КМ

 

(2) Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња постојећег легално изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 m2, накнада за легализацију дограђеног или надограђеног дијела објекта обрачунава се у фиксном износу на начин прописан ставом 1. овог члана, при чему се приликом одређивања величине објекта узима укупна површинараније изграђеног објекта и дограђеног односно надограђеног дијела објекта.

(3) За започете индивидуалне стамбене или индивидуалне стамбено пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 m2, за које је изграђена најмање једна надземна етажа, осим за објекте у првој зони градског-грађевинског земљишта, инвеститор у поступку легализације плаћа:

а) накнаду за легализацију већ изграђеног дијела објекта, која се обрачунава ускладу са ставом 1. овог члана за сваку етажу над којом је изграђена стропна конструкција и

б) накнаде из члана 73. овог закона, за преосталу површину објекта који ће се изградити на основу грађевинске дозволе за завршетак радова према главном пројект

 

Према члану 160 б. став 1. овог Закона за све објекте изграђене у првој зони градског грађевинског земљишта, као и за остале бесправне објекте, накнаду за легализацију чине накнаде из члана 73. овог закона

 

 Према члану 160 в. накнаду за легализацију индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 m2 , не плаћају лица која на основу свог статуса нису ријешили стамбено питање, и то:

а) породице погинулих бораца,

б) ратни војни инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог породичног домаћинства и

в) лица која имају статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица.

 

НАПОМЕНА:

 За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за претварање.

 

§  Инвеститори објеката који се граде и легализују на осталом грађевинском земљишту не плаћају накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.

 

Инвеститор линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре не плаћа накнаду за уређење градског грађевинског земљищта и ренту.


 Табеларни приказ   --
 Олакшице                 -- 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана