Исколчавање објеката

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за исколчавање грађевине  ГП МП 7.1.1.4 (06/4). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: Захтјев за исколчавање грађевине

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за исколчавање грађевине

Неопходни документи:

§  Копија катастарског плана

§  Копија одобрења за грађење

§  Локацијски услови или Урбанистичко-технички услови  (на мјесту исклочења)

Таксе и накнаде: 

§  Административну градску таксу у износу од 2 КМ

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом подузима потребне радње:

§  Стручни сарадници за исколчење објеката врше исколчавање објекта на лицу мјеста и о томе састављају записник.

§  Записник о исколчењу са скицом исколчења се доставља инвеститору и урбанистичко-грађевинској инспекцији

 

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13,15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана