Локацијски услови

Надлежност: Одјељење за просторно уређење

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев локацијске услове

·         нова изградња       ГП MП 7.1.1.2  (06/2.1.);

·         рекламни медији  ГП MП 7.1.1.2  (06/2.2.);

·         легализација          ГП MП 7.1.1.2  (06/2.3.).

Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац 1: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за локацијске услове

Образац 2: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за локацијске услове за рекламне медије

Образац 3:  

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за легализацију

Неопходни документи:

 

НОВА ИЗГРАДЊА И ЛЕГАЛИЗАЦИЈА (06/2.1 И 06/2.3)

1.      урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа просторног уређења, који се достављају у три примјерка само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења простора јединице локалне самоуправе,

2.      копију катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра,

3.      доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта,

4.      сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима, осим ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења),

5.      рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом и

6.      идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према одредбама закона није потребна грађевинска дозвола.

 

РЕКЛАМНИ МЕДИЈИ (06/2.2)

 

1. Копија катастарског плана и геодетски снимак постојећег стања, уколико копија кат.плана није ажурна;

2. Извод из катастра подземних инсталација ( за рекламе у заштитном појасу путева);

3. Рјешење о обављању дјелатности или рјешење о упису у судски регистар;

4. Доказ о легалности и власништву или праву коришћења пословног простора (одобрење за грађење, употребна дозвола, извод из књиге уложених уговора за пословне просторе или ЗК извадак са уписаним пословним објектом или простором, уговор о закупу), осим за рекламне медије који су претходно посједовали документацију;

5. Административну опш.таксу у износу од  20 КМ. За издавање увјерења о важности локацијских услова такса у износу од 2 КМ;

А) ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА

6 .Техничка документација у одређеној размјери: oпис начина постављања са графичким приказом приједлога изгледа рекламе (фотомонтажа, скица) и статичким мишљењем о начину постављања.

7. Опис напајања ел.енергијом

Б)  ЗАДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА 

         4. Локацијски услови или рјешење о урб. сагласности са УТУ, претходно издати за исту    локацију

         6. Доказ о извршеној уплати  годишње накнаде за јавно оглашавање за претходни период

ВЗАДРЖАВАЊЕ БЕСПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА

         6. Фотографије са подацима о габаритима и положају

         7. Статичко мишљење о начину ослањања

         8. Атест о испитивању електроинсталација

 

Таксе и накнаде: 

         Административну градску таксу у износу od 20 KM

         Накнада за трошкове поступка се одређује у току поступка

 

Ток поступка:

Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:

1.      Врши преглед Стручног мишљења или Урбанистичко-техничких услова са достављеном документацијом и контролише усклађеност са документима просторног уређења, другом расположивом  документацијом и законском регулативом

2.      Презентује Стручна мишљења или Урбанистичко-техничке услове пред Комисијом за локације

3.      Комисија за локације усваја предложена рјешења из Стручних мишљења ( за локације изван спроведбеног документа просторног уређења) 

4.      Овјерава Стручна мишљења и Урбанистичко-техничке услове 

5.      Израђује и овјерава Локацијске услове 

6.      Доставља локацијске услове странци

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ формалности

- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

- Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11, 7/13, 15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана