ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊE

Просторно уређење према Закону о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16) представља „планирани размјештај ђелатности и објеката на одређеном простору“ који се обезбјеђује кроз систем просторног и урбанистичког планирања а обухвата:


-          Истраживање, провјеру и оћену могућности одрживог развоја на простору Републике


-          Заштитне мјере и начин управљања простором


-          Израду докумената просторног уређења


-          Спровођење и контролу спровођења докумената просторног уређења  


 


Документима просторног уређења одређује се организација, намјена и начин кориштења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора Републике. Документи просторног уређења могу бити стратешки и споведбени документи.


Стратешки документи јединице локалне самоуправе (просторни план, урбанистички план) су развојни, стратешки, дугорочни документи просторног уређења којима се дефинишу основни циљеви и принципи просторног развоја на  простору јединице локалне самоуправе.  

 

Спроведбени документи (зонинг план, зонинг план подручја посбне намјене, регулациони план, урбанистички пројекат, план парцелације)  су техничко-регулативни документи просторног уређења на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката.

 


Израдом доумената просторног уређења стварају се основне претпоставке за планско грађење и уређење насеља и околног простора, изградњу других објеката  као и употребу  и заштиту природних и изграђених ресурса. 
Град Приједор има израђене документе просторног уређења:

                          СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

                          СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТИ

У складу са одлукама Скупштине Града Приједора у току је израда докумената:

                          ДОКУМЕНТИ У ИЗРАДИ


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана