ОДСЈЕК ЗА ТРЕЗОР

Шеф Одсјека 

Биљана Пауковић, дипл.ецц
Телефон: 052/245-162 
Канцеларија бр.38

Активности овог одсјека се дијеле на:
 • континуиране послове и задатке,
 • периодичне послове и задатке и 
 • годишње послове и задатке

I   Континуирани послови и задаци (дневни и мјесечни)

 • Пријем улазне документације за Градску управу , завођење у књиге, књижење и плаћање истих,
 • Пријем и контрола образаца за трезорско пословање осталих буџетских корисника,евидентирање у одговарајуће књиге, унос у помоћне и главну књигу трезора и плаћање истих,
 • Израда пореских пријава за порез на доходак запослених у Градској управи  Приједор,
 • Израда образаца М-4 за раднике запослене у Градској управи,
 • Израда мјесечне ПДВ  пријаве, и евентуална израда коригованих ПДВ  пријава ,
 • Књижење набавке основних средстава и ситног инвентара, сравњење књиговодственог са стварним стањем основних средстава и ситног инвентара по годишњем попису,
 • Израда мјесечних извјештаја прихода и расхода (Образац10) буџетских корисника и достављање Министарству финансија,
 • Обрачун  и исплата личних примања запослених у Градској управи  и књижење истих,
 • Обрачун наканада: политичких партија, одборника, чланова радних тјела, чланова изборне комисије и осталих стурчних комисија, књижење и плаћање истих,
 • Вођење евиденције о исплати стипендија и ликвидирање истих,
 • Издавање потврде о висини личних примања запослених у Градској управи ,
 • Сарадња са екстерним контролним органима усљед евентуалних контрола консолидованих финансијских извјештаја за кориснике буџета општине Приједор,
 • Учешће у изради и корекцији правилника везаних за дјелокруг рада Одјељења за финансије и то:
 1. А) Правилник о начинима и роковима вршења пописа
 2. Б) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима у 
 3. Ц) Градској управи  Приједор
 • Сарадња са Министарством финансија-сектором за трезор на унапређењу трезорског пословања.
II Периодични послови и задаци

 • Израда консолидованих финансијских извјештаја корисника буџета Града  Приједора који се  достављају Министарству финансија за периоде како слиједи: јануар-март, јануар-јуни и јануар-септембар текуће  године,   
 • Израда консолидованих финансијских извјештаја за Градску управу  Приједор за периоде како слиједи: јануар-март,  јануар-јуни и  јануар-септембар текуће  године                      

III  Годишњи послови и задаци

 • Израда и достављање упутстава пописним комисијама везано за годишњи попис у 2012 години,

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано је шта  извјештај о извршењу буџета општине треба да садржи, на основу ког су сачињени :
 • Извјештај о извршењу Буџета за претходну годину и достављање Скупштини града на усвајање,
 • Извјештај о извршењу Буџета за период јануар-јуни текуће године и достављање Скупштини града на усвајање
Чланом 30. Правилника о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета републике, општина, градова и фондова прописани су обрасци за годишњи финансијски извјештај на основу ког се сачињавају:

 • Годишњи обрачун за Градску управу  Приједор за претходну  годину,
 • Консолидовани Годишњи обрачун корисника буџета Града Приједор за претходну  годину и достављање Министарству финансија,

И остали непоменути послови везани за рад Одсјека, а по налогу Начелника одјељења. Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана