Приједор данас

Географски положај

Приједор  се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске, на десној обали ријеке Сане, у алувијалној равници познатој као приједорско поље. Град је смјештен на 440 48' 30'' сјеверне географске ширине и 160 42' 53''   источне географске дужине. Са  сјеверне стране подручје града  ограничава планина Козара , а јужне планиница Бехремагиница.  Просјечна надморска висина на којој се   град налази износи 135 метара,  а највиши врх планине Козаре, који припада  граду  Приједору   је Лисина  са 987 метара.  Дужина градског подручја  у правцу сјевер-југ износи 32 км, а у правцу исток- запад готово 46 километара. Кроз град протиче ријека  Сане и њена притока Гомјеница из чијих вода се снабдијева рибњак Саничани. Град је на повољном геостратешком положају, удаљен магистралним путевима од Бања Луке 50 километара ,  а од Козарске Дубице, Новог Града и Санског Моста  по 32 километра. Кроз Приједор пролази жељезничка пруга  Сарајево – Загреб.

 

Град Приједор се простире на 834 км², а по броју становника је међу највећим у Републици Српској. Смјештена је у алувијалној долини познатој као приједорско поље, издуженој у правцу исток-запад коју са сјевера ограничава планина Козара, а са југа Бехремагиница, у правцу истока отворена је према Бањалуци, а западно према Новом Граду и Мајдан планини. Планина Козара већим дијелом улази у састав града.

 

Највиша тачка града је 978 м, врх Лисина (Козара), а просјечна надморска висина градског подручја је 135 м. Издуженост градског подручја  у правцу сјевер-југ је 32 км, а у правцу исток-запад - 46 км. Кроз Приједор  протиче ријека Сана и њена притока Гомјеница, која прије ушћа у Сану пуни рибњак Саничане, највећи рибњак у Босни и Херцеговини.

Сам град Приједор је смјештен на превоју Сане из правца југа ка западу, на простору сјеверно од тог превоја ка планини Козари, те на првим брежуљцима којим се она спушта у приједорско поље.

 

Рељеф

 

Рељеф је промјенљивог карактера па се на подручју града могу издвојити три различита подручјаНизијско подручје, које обухвата долине ријека Сане, Гомјенице и рибњака Саничани. Величина овог подручја износи око 16.000 хектараБрежуљкасто подручје, које обухвата подножје планине Козаре, те блажи брежуљкасти предио према Мајданским планинама. Величина овог подручја износи око 38.000 хектараБрдовито подручје, које обухвата предјеле планине Козаре и дијелове мјесне заједнице Љубија. Ово подручје је углавном покривено шумама, а површине је око 30.000 хектара.Тип земљишта варира. Доминантна земљишта су у типу псеудоглеја, алувијална земљишта, смеђе деградирана земљишта на глинама, смеђа кисела, те смеђа карбонатна земљишта. Један дио наведених земљишта су ниске природне плодности, а њихова општа карактеристика је слаба обезбијеђеност потребним биљним храњивима, висока киселинска вриједност и неповољан водно-ваздушни однос.

Природни ресурси

Земљишта

Од 83.406,60 ха површине града Приједора, 44.740,20 hа спада у обрадиве површине које се налазе у приватном или друштвеном сектору. У укупној власничкој структури доминира земљиште приватних власника.

Оранице и баште као најплоднија земљишта обухватају површину од 37.333,40 hа, док ливадевоћњаци и виногради обухватају површину од 7.149,40 hа (воћњаци 2.404,20 hа; ливаде 4.740,20 ха; виногради 5 ха). Површина пашњака је 4.263,00 харибњака 1.300,00 ха, док 3.974,60 ха од укупних земљишних површина спада у неплодно земљиште.

На основу података Републичке геодетске управе, подручна јединица Приједор, на територији града Приједора постоји 12.986 посједника земљишта, чија је просјечна величина посједа 3,75 hа. Укупне земљишне површине су подијељене на 86.878 парцела, просјечне величине 0,55 hа. Према подацима пољопривредне службе, на подручју општине пољопривредном производњом се бави око 13.000 домаћинстава, што представља око 50% укупног становништва.

 

Шуме

 

Шумско земљиште на подручју града Приједора заузима површину од 29.380,20 хектара, од чега је у приватном сектору 12.362,80, док је у друштвеном сектору 17.017,40 ха шумског земљишта.

Шумско газдинство (ШГ) „Приједор“, осим у граду  Приједору, газдује и управља и над шумама пет околних  општина и то: Козарска ДубицаНови ГрадКостајницаОштра Лука и Крупа на Уни. Комплетна територија означена је као привредно подручје „Козарачко“ и подијељена је у пет организационих јединица или шумских управа (ШУ Приједор, ШУ Козарска Дубица, ШУ Нови Град, ШУ Оштра Лука и ШУ Костајница). У величину укупног подручја улази 42.016,57 hа државних и 32.149,00 hа приватних шума. Шуме на подручју ШГ Приједор чине око 6% укупних шумских површина којима газдује Јавно предузеће шумарства (ЈПШ) "Шуме Републике Српске".

Категорије шума у државној својини се могу подијелити на високе шуме које заузимају око 67%, и ниске 27%, док остатак представљају површине подесне и неподесне за газдовање. У структури шума преовлађују лишћари, док су четинари мање заступљени и чине их углавном вјештачки насади. Шумске културе су: 80% буква, 10% храст, 10% јела.

 

Специфичност подручја које покрива ШГ Приједор је и значајно присуство шума које се налазе у приватном власништву. Укупна површина под шумом у приватном власништву износи 32.149 хектара што чини 43% територије ШГ „Приједор“, или око 13 % укупних шумским површина у приватном власништву посматрано на нивоу Републике Српске.

 

Насељена мјеста

Град  Приједор обухвата 71 насеље, а насеља су организована у 49 мјесних заједница.

 

Приједор-центар регије 

Наш  дугорочни циљ је циљ  да Приједор постане регионални центар, јер државе се у свијету повезују политички, а регије  се привредно  повезују , те да то могу оспоравати само они који нису никад сарађивали са иностранством.И у свијету се повезују регије, тако да по угледу на то и ми смо у години која је иза нас имали више посјета представника развијених регија из окружења и Европе.


Галерија
Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor Grad Prijedor
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана