Одсјек за административне послове Скупштине града


Шеф Одсјека

Суада Колонић, дипл.правник

Канцеларија бр. 59

Tелефон: 052/245-126
 e-mail:  suada.kolonic@prijedorgrad.org

Дјелокруг рада Одсјека:

 • прикупљање, разврставање и организовање техничке обраде материјала за сједнице Скупштине града и за сједнице  радних тијела,
 • Техничка припрема сједница Скупштине града и сједница радних тијела
 • Израда нацрта Програма рада Скупштине града за текућу годину
 • израда скраћених записника са сједница Скупштине града и сједница радних тијела;
 •  лекторисање, општих аката и ауторских  материјала и текстова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Административне службе града
 • израда аката донесених на Скупштини града и њеним радним тијелима и њихова благовремена достава организационим јединицама Административне службе града  и другим субјектима;
 • припрема и обрада материјала за објаву "Службеног гласника града Приједор"
 •  Припрема за дистрибуцију свим организационим јединицама Административне службе града
 • Сређивање  и чување документације Скупштине града;
 • израда регистра општих аката, које доносе Скупштина града и Градоначелник
 • прикупљање ,обрада,  архивирање документационог материјала, службених  гласила, часописа и вођење евиденције у вези са пријемом и издавања истих, 
 • Административно-технички послови за потребе Градске изборне комисије


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана